Obowiązkowy spis rolny


Od 1 września do 30 listopada potrwa tegoroczny Powszechny Spis Rolny. – Udział w ogólnopolskim spisie jest obowiązkowy – mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

 

 

W jakim celu przeprowadza się Powszechny Spis Rolny?

– To jest niezwykle ważne dla całego rolnictwa i przede wszystkim dla samych rolników. Chodzi o zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych. Dzięki Spisowi dokonamy analizy zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jest to też konieczność wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD oraz ze względów statystycznych nastąpi aktualizacja rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

– Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

– W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in. – użytkowników gospodarstw rolnych; rodzaju użytkowanych gruntów; powierzchni użytkowanych gruntów;  zużycia nawozów mineralnych i organicznych; pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych; rodzaju budynków gospodarskich; liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym; nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

 

W jako sposób rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych?

– Umożliwiamy kilka dróg. Przede wszystkim poprzez elektroniczne sposoby komunikowania – poprzez  samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ oraz telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.  Ponadto jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju rolnicy będą mogli udzielać informacji bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. Natomiast, kiedy rolnik nie będzie chciał spotkać się osobiście z przedstawicielem GUS i nie będzie miał dostępu do Internetu będzie mógł skorzystać ze stanowiska komputerowego
w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Pozyskiwane dane będą naturalnie odpowiednio zabezpieczone?

– Bezwzględnie. Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Także osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dziękuję za rozmowę

ANNA STĘPIEŃ

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *