Ma być większe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji


Częstochowa bierze udział w projekcie, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i podmiotami lokalnymi na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej życiowej sytuacji. Jako jeden z etapów projektu, zawiązano Partnerski Zespół Kooperacyjny. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

 

 

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest realizowany na terenie czterech województw, w kilkudziesięciu gminach i powiatach. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W każdej gminie i powiecie, które przystąpiły do projektu, powoływane są Partnerskie Zespoły Kooperacyjne. Zadaniem kooperantów jest, w pierwszej kolejności, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami i podmiotami w oparciu o założenia modelu przygotowanego przez ekspertów. W kolejnym etapie partnerzy, bazując na zasadach opisanych w modelu, oferują wsparcie rodzinom i osobom przeżywającym trudności. Dzięki zacieśnieniu współpracy między instytucjami oraz wypracowaniu zasad i modelu kooperacji, oferowana pomoc ma być jeszcze skuteczniejsza. Projekt ma charakter pilotażowy, wnioski z jego realizacji, stworzone narzędzia i zasady współpracy będą stanowić rekomendację dla podmiotów, które będą realizowały model kooperacji w przyszłości. 

Jednym z głównych założeń, które stoi u podstaw modelu kooperacji wielosektorowej jest fakt, że osoby wymagające wsparcia borykają się zazwyczaj z kilkoma bardzo złożonymi problemami. Pomoc w ich pokonaniu powinna więc dotyczyć wielu aspektów i dziedzin życia, a w procesie pomocy bierze udział wiele różnych instytucji i podmiotów.

– Rodziny i osoby, którym pomagamy zazwyczaj przeżywają kryzys wynikający z nawarstwienia się wielu trudności, często trwających od latpodkreśla Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS. – Może istnieć na przykład problem uzależnienia u rodzica i równolegle problemy związane z edukacją i wychowaniem dzieci, problemy zdrowotne, z zatrudnieniem i wiele innych, które sprawiają, że rodzina nie potrafi samodzielnie sobie poradzić. W takim przypadku pomoc jednej instytucji nie wystarcza. MOPS od lat współpracuje z różnymi podmiotami, jednak sformalizowanie tych działań, a przede wszystkim wypracowanie wspólnych narzędzi i zasad tej współpracy, daje możliwość jeszcze pełniejszego i bardziej efektywnego wsparcia dla naszych podopiecznych.

W Częstochowie pomocą w ramach projektu objęto kilka rodzin zamieszkujących Tysiąclecie. Liderem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego (ZZK) w naszym mieście jest MOPS, a jego członkami przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarski Mieszkaniowej TBS oraz Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie i Fundacji dla Rozwoju. Uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego oraz wręczenie kooperantom certyfikatów odbyło się 10 stycznia, podczas spotkania w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym.

Zawiązanie zespołu partnerskiego pozwala wejść dotychczasowej współpracy na nowy, wyższy poziom. Ma przyczynić się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji. Partnerstwo to też kapitał relacji – kooperacyjnie znaczy szybciej, skuteczniej, łatwiej. Współpraca pozwala na dostrzeżenie problemów z różnych perspektyw, zwiększa efektywność i kompleksowość pomocy.

Kooperacja to także możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału lokalnego. Każdy z partnerów ma do zaoferowania inne formy wsparcia czyli usługi. Zostają one opisane i razem tworzą tzw.lokalny koszyk usług” – to całość oferty jaką lokalni partnerzy mają do zaproponowania rodzinie czy osobie potrzebującej wsparcia. W zależności od tego jaka pomoc będzie potrzebna w danym momencie, z „koszyka” będą wybierane najodpowiedniejsze usługi.

Model zakłada też aktywny udział osób objętych pomocą, w opracowaniu i wdrażaniu ścieżki wychodzenia z kryzysu takie podejście ma aktywizować i motywować rodziny i osoby korzystające ze wsparcia do włączenia się w proces zmiany swojej życiowej sytuacji. W związku z tym budowanie ścieżki pomocy dla danej rodziny lub osoby, dobieranie form pomocy z „koszyka” odbywa się, za jej zgodą oraz przy jej aktywnym udziale, podczas spotkań tzw. zadaniowego zespołu kooperacyjnego (ZZK). W jego skład, oprócz beneficjentów wsparcia, wchodzą przedstawiciele partnerów, których usługa jest oferowana w danym momencie, a także pracownicy socjalni MOPS jako moderatorzy i osoby, które współpracują z rodziną na co dzień.

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Model wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców).

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 9 966 995, 50 zł. Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Śląskiego wynosi 3 919 391, 30 z

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *