Poseł na Sejm RP SZYMON GIŻYŃSKI, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dla POWIATU LUBLINIECKIEGO i POWIATU MYSZKOWSKIEGO


 

Polski Ład I edycja

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego Gminy Powiatu Lublinieckiego  z Rządowego Programu Polski Ład pozyskały łącznie:  55 925 599,11 zł

 

Gmina Boronów: rozbudowa Parku Gminnego – 4 319 116 zł

Gmina Boronów: rozbudowa budynku Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie – 4 073 483 zł

Sieraków Śląski: rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego – 4 000 000 zł

Gmina Herby: kompleksowa modernizacja dróg gminnych – 6 650 000 zł

Herby: zagospodarowanie centrum – etap II i III 4 320 000 zł

Powiat: rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarcznych – zapewnienie dostępu do usług społecznych – 4 500 000 zł

Gmina Kochanowice: budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego, etap III – 4 275 000 zł

Gmina Koszęcin: budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice – 6 650 000 zł

Gmina Koszęcin: budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszęcinie – 738 000 zł

Lubliniec: budowa Centrum Rekreacyjnego przy ul. Powstańców Śląskich – 4 500 000 zł

Gmina Pawonków: budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawonkowie – 3 150 000 zł

Gmina Woźniki: Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki-Dyrdy – 4 250 000 zł

Lubliniec: termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej “”om Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – 4 500 000 zł

 

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego Gminy Powiatu Myszkowskiego  z Rządowego Programu Polski Ład pozyskały łącznie:  46 246 968,27 zł

Gmina Koziegłowy: optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap I – 8 000 000 zł

Gmina Myszków: Budowa drogi w ul. Rolniczej w Myszkowie wraz z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego – 8 426 968 zł

Gmina Myszków: budowa-przebudowa wodociągu w m. Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów, Mzurów – 8 550 000 zł

Gmina Poraj: modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu – 2 470 000 zł

Gmina Żarki: budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną – 3 800 000 zł

Gmina Poraj: przebudowa drogi powiatowej DP 1012 S – budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) – Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10 – 7 826 640 zł

Powiat Myszków: zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego – 7 173 360 zł

 

Polski Ład II edycja

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego Gminy Powiatu Lublinieckiego  z Rządowego Programu Polski Ład pozyskały łącznie:  73 292 867,85 zł

Gmina Boronów: budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie – 6 840 793 zł

Gmina Boronów: kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie – 1 700 000 zł

Gmina Koszęcin: bBudowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy, etap I – 8 500 000 zł

Gmina Lisów: przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lisowie, etap I – 9 500 000 zł

Gmina Herby: przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową pompowni wód opadowych w Herbach, ul. Norwida –595 000 zł

Gmina Kochanowice: przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej – 6 650 000 zł

Gmina Kochanowice: Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach – 2 850 000 zł

Gmina Łazy: budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy – 4 598 475 zł

Rozbudowa dróg gminnych – ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie – 1 995 000 zł

Gmina Koszęcin: przebudowa dróg gminnych ul. Kilara, ul. Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL – 3 895 000 zł

Gmina Pawonków: przebudowa sieci dróg gminnych – 5 320 000 zł

Gmina Pawonków: przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectw gminy – 4 477 250 zł

Gmina Kamienica: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim – 9 994 000 zł

Gmina Koszęcin: przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2 km) – 4 999 850 zł

 

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego Gminy Powiatu Myszkowskiego z Rządowego Programu Polski Ład pozyskał łącznie:  66 092 969,45 zł

Gmina Koziegłowy: budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych – 9 800 000 zł

Myszków: budowa budynku klubowego oraz 2 kortów do tenisa w Myszkowie – 7 280 469 zł

Myszków: przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami, etap III – 5 000 000 zł

Gmina Niegowa: budowa, przebudowa – modernizacja wodociągu  w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi – 5 367 500 zł

Gmina Niegowa: adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-świetlicy w sołectwie Łutowiec – 3 570 000 zł

Gmina Niegowa: budowa oświetlenia oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa – 900 000 zł

Gmina Żarki: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko – 4 465 000 zł

Gmina Żarki: przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – 4 750 000 zł

Gmina Żarki: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynów i Ostrów – Gmina Żarki – 2 850 000 zł

Gmina Poraj: budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej, Gmina Poraj – 4 465 000 zł

Gmina Żarki: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie – 1 700 000 zł

Powiat Myszkowski: rozbudowa drogi powiatowej nr 1710S Sokolniki – Zagórze – 8 000 000 zł

Myszków: budowa ścieżki pieszo -rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową – 5 000 000 zł

Powiat Myszkowski: przebudowa DP 3810 S ul. Słowackiego – Myszków – Nowa Wieś – skrzyżowanie z DW 789 – 2 945 000 zł

 

Polski Ład III PGR

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego Gminy Powiatu Lublinieckiego  z Rządowego Programu Polski Ład pozyskały łącznie: 17 801 103 zł

Gmina Ciasna: modernizacja obszaru zdegradowanego celem nadania funkcji turystyczno-rekreacyjnej – 588 000 zł

Gmina Ciasna: budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna – 1 960 000 zł

Gmina Herby: zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra – 882 000 zł

Gmina Herby: budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra – etap I 2 058 000 zł

Gmina Kochanowice: rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach – 2 940 000 zł

Gmina Koszęcin: modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koszęcin wraz z budową drogi dojazdowej – 2 373 903 zł

Gmina Pawonków: budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci– 2 000 000 zł

Gmina Woźniki: rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki – 2 500 000 zł

Gmina Woźniki: budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym wraz z nadzorem inwestorskim – 500 000 zł

Gmina Kochanowice: przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowej w Kochcicach – 1 999 200 zł

 

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego Gminy Powiatu Myszkowskiego z Rządowego Programu Polski Ład pozyskały łącznie: 10 330 000 zł

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie – 4 900 000 zł

Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie – 2 000 000 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego – 3 430 000 zł

 

Dodatkowe środki rządowe dla powiatu myszkowskiego – 24 878 527 zł, w tym:

 

Powiat MYSZKOWSKI – 5 659 392 zł

Gmina MYSZKÓW – 7 641 443 zł

Gmina KOZIEGŁOWY – 4 414 140 zł

Gmina NIEGOWA – 1 918 196 zł

Gmina PORAJ – 2 906 019 zł

Gmina ŻARKI – 2 339 337 zł

 

Dodatkowe środki rządowe dla powiatu LUBLINIECKIEGO – 28 163 090 zł , w tym:

 

Powiat LUBLINIECKI – 6 363 668 zł

Gmina BORONÓW – 1 500 000 zł

Gmina CIASNA – 2 105 614 zł

Gmina HERBY – 1 962 674 zł

Gmina KOCHANOWICE – 2 239 215 zł

Gmina KOSZĘCIN – 3 356 686 zł

Gmina LUBLINIEC – 6 173 991 zł

Gmina WOŹNIKI – 2 402 357 zł

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Odbudowy zabytków 2023

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński rekomendował do rządowego wsparcia wnioski dotyczące zabytków Ziemi Myszkowskiej. Na terenie Powiatu Myszkowskiego środki w kwocie 6 603 500 zł zostaną przekazane na:

 

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach – 1 176 000

Pałac Fabrykanta w Myszkowie – 217 000 zł

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie-Mrzygłodzie – 506 500 zł

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Myszkowie – 539 000

Willa Bauertzów w Myszkowie – 514 000 zł

Kościół pw. Św. Mikołaja w Niegowie – 989 000,32 zł

Kościół św. Wawrzyńca w Cynkowie – 686 000 zł

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach – 113 680  zł

Kościół pw. Św. Mikołaja w Przybynowie – 245 000 zł

Kościół w zespole kościelno-klasztornym w Żarkach w Leśniowie – 817 320 zł

Kościół pw. Św. Barbary w Żarkach – 800 000 zł

 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński rekomendował do rządowego wsparcia wnioski dotyczące zabytków Ziemi Lublinieckiej. Na terenie Powiatu Lublinieckiego środki w kwocie 7 285 361,89 zł zostaną przekazane na:

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Boronowie – 242 000 zł

Budynek „Czworaki” w Jadrze – 940 800 zł

Pałac Ludwika von Ballestrema „Rządcówka” (I etap) – 980 000 zł

Kościół pw. Św. Marcin a w Cieszowie – 45 080 zł

Kościół pw. Świętej Trójcy w Koszęcinie -= 163 371,80 zł

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie – 166 600 zł

Kaplica św. Jadwigi w kościele św. Józefa w Sadowie – 205 310,00 zł

Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu – 250 000 zł

Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu – 150 000 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Lublińcu – 545 000 zł

Klasztor Zakonu Misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu – 3 500 000 zł

Kaplica św. Floriana w Woźnikach – 98 000 zł

 

 

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego​ w ramach programu Ochrona Zabytków w latach 2022/2023

Wiceminister Kultury Szymon Giżyński wsparł swą rekomendacją także wnioski na ochronę zabytków, jakie napłynęły do MKiDN.

 

W Powiecie Lublinieckim dotacje otrzymały:

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja w Lublińcu – 182 000 zł

Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” Koszęcin – kaplica pałacowa – 130 000 zł

 

W Powiecie Myszkowskim dotacje otrzymały:

Parafia Rzymsko-Katolicka Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach – 103 000 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka Niegowa Kościół p.w. św. Mikołaja – 63 000 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach – 248 000 zł

 

 

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Ośrodków Kultury

Wiceminister Kultury Szymon Giżyński wsparł swą rekomendacją także wnioski z Ośrodków Kultury, jakie napłynęły do MKiDN.

 

W Powiecie Lublinieckim wsparcie otrzymały:

Miejski Dom Kultury w Lublińcu  na projekt ,,Nic dwa razy się nie zdarza” w ramach programu ,,Ojczysty – dodaj do ulubionych” – 25 000 zł

 

W Powiecie Myszkowskim wsparcie otrzymały

Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Pińczycach na projekt „Na całych jeziorach  – ty…” – 135 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju – „XIV Ogólnopolski festiwal piosenek J. Gniatkowskiego” –  29 760 zł

 

 

Stara Brzeźnica, „Aktywne działania kulturalne – Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński” – otrzymał 47 280 zł

Podziel się:

23 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *