Ferie zimowe 2024 w województwie śląskim


Dla około 550 tys. uczniów  z woj. śląskiego 29 stycznia br. rozpoczną się ferie zimowe. Do 23 stycznia 2024 r. organizatorzy wypoczynku z terenu woj. śląskiego  wprowadzili do bazy wypoczynku MEN 1011 zgłoszeń wypoczynku dla 36 883 uczestników, w tym:

 

 

– 504 zgłoszenia wypoczynku w formie półkolonii dla 18 567 uczestników,

– 460 zgłoszeń wypoczynku  krajowego (obozy, zimowiska) dla 16 559  uczestników,

– 47 zgłoszeń wypoczynku organizowanego za granicą dla 1 757 uczestników. Najbardziej popularne kraje to: Włochy, Austria, Czechy, sporadycznie Hiszpania, Wielka Brytania. Zgłoszono również wypoczynek organizowany na terenie USA i Malezji.

Na terenie woj. śląskiego w okresie ferii zimowych (stan na 23 stycznia 2024 r.) zaplanowano organizację 862 wypoczynków dla 32 084 uczestników, w tym 504 półkolonii dla 18 567 uczestników. Wypoczynek w formie zimowisk, kolonii organizowany jest głównie na terenie pow. cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego.

Nadzór Kuratorium Oświaty w Katowicach nad wypoczynkami

Przez cały okres ferii pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach prowadzą kontrole wypoczynków zlokalizowanych na terenie naszego województwa. Zaplanowano przeprowadzenie 20% kontroli zgłoszonych wypoczynków. Kontrole prowadzą również inne służby: inspekcja sanitarna, policja, straż pożarna.

Kontroli podlega w szczególności zapewnienie przez organizatora:

  • bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku,
  • wykwalifikowanej kadry wypoczynku,
  • dostępu do opieki medycznej,
  • programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
  • żywienia zgodnie z zasadami higieny żywienia,
  • bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
  • bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.

W przypadku stwierdzenia, że wypoczynek jest prowadzony niezgodnie z prawem lub danymi zawartymi w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty z urzędu albo na wniosek właściwego państwowego inspektora sanitarnego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej może nakazać organizatorowi wypoczynku usunięcie w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku lub natychmiastowo przenieść uczestników wypoczynku do innego obiektu, jeżeli nieprawidłowości powodują bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia uczestników wypoczynku. Może również polecić zakończenie wypoczynku i nakazać organizatorowi niezwłoczne zorganizowanie powrotu uczestników wypoczynku do miejsca zamieszkania.

Ważne informacje dla rodziców i uczestników wypoczynku

Rodzice mają możliwość sprawdzenia w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazy wypoczynku dostępnej na stronie internetowej: https://wypoczynek.men.gov.pl/,  czy organizator zgłosił wypoczynek do kuratora oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” – link do publikacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce: Wypoczynek/Wypoczynek.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników wypoczynku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uruchomił interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, pod którym będzie można zgłaszać nieprawidłowości w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Bezpośredni nadzór nad wypoczynkiem pełni kurator oświaty, współpracując z państwowym inspektorem sanitarnym i komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, właściwymi ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Wojewoda Śląski oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Kurator Oświaty oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach organizują konkurs „Ferie: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce: Wypoczynek/Wypoczynek.

p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty

Aleksandra Dyla

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *