ROZMOWY SAMORZĄDOWE / Praca Wójta to służba dla społeczeństwa


 Z Wójtem Gminy Konopiska – Jerzym Żurkiem o rozwoju Gminy i pracy na rzecz mieszkańców rozmawia Urszula Giżyńska

 

 

Druga Pana kadencja na stanowisku wójta Gminy Konopiska to czas wielkiego wyzwania, jakie narzuciła pandemia. Czas trudny. Mimo to, obserwując Pana dokonania, udało się Panu wykonać znaczące dla mieszkańców inwestycje. Proszę przypomnieć, co zostało zrealizowane i które dzieła dają Panu szczególną satysfakcję i radość.

Do swojej pracy podchodzę rzetelnie i odpowiedzialnie. Poświęcam jej bardzo wiele czasu. Staram się współpracować ze wszystkimi lokalnymi środowiskami. Dwie kadencje to czas realizacji inwestycji w infrastrukturę, środowisko i człowieka – służących zaspokajaniu tych codziennych, ale i wyższych potrzeb mieszkańców. Z roku na rok kontynuujemy, finalizujemy i podejmujemy wiele inwestycji. Odbudowano m.in. drogę ulicy Podgranicze w Aleksandrii i wykonano budowę ulicy Rolniczej w Konopiskach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji rozbudowano część budynku szkoły w Konopiskach na cele gminnego przedszkola w ramach projektu „Kolorowe Przedszkole”, wybudowano parking w Rększowicach ze środków własnych, rozpoczęte są prace w sołectwach dotyczące budowy chodników. Zakupiono również trzy samochody gaśnicze typu lekkiego dla OSP w Wąsoszu, Hutkach i Rększowicach. W obecnym roku zostanie zakupiony średni samochód dla OSP w Aleksandrii.

Poza tym w 2022 roku uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020; planowana jest budowa wodociągu w Rększowicach i w Aleksandrii oraz budowa peronu w Wygodzie. Ogromną satysfakcję mam z uruchomienia pod koniec pierwszej kadencji sprawnie działającego transportu, który dla mieszkańców na terenie gminy Konopiska jest bezpłatny.

 

W jakim stopniu udało się Państwu w tym czasie skorzystać z funduszy rządowych i unijnych?

– Staramy się jak najwięcej pozyskiwać pieniędzy z funduszy unijnych i rządowych. Dzięki temu możemy zrealizować projekty, których mieszkańcy potrzebują. W 2019 roku Gmina Konopiska zrealizowała projekt remontu drogi w Aleksandrii Pierwszej i przebudowy drogi gminnej, przy cmentarzu w Konopiskach. We wcześniejszych latach w ramach projektów poprawiono efektywność energetyczną budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni, zbudowano kanalizację sanitarną w ul. Źródlanej w Konopiskach. Ta ostatnia operacja miała na celu powstanie infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków na terenie Konopisk oraz poprawę życia mieszkańców miejscowości Konopiska. W lutym 2022 roku Gmina Konopiska otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę ulicy Szmaragdowej w Konopiskach. Całkowita wartość zadania wynosi 3 043 508,31 zł, a wartość przyznanego dofinansowania to 2 891 332,89 zł, czyli 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Przebudowę planujemy zakończyć w czerwcu 2023 roku. W 2021 roku zakończyliśmy budowę hali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii, rozpoczęto termomodernizację budynku OSP w Jamkach, a obecnie trwa realizacja projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Konopiskach. Największym zadaniem w tym roku była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B. W ramach przedsięwzięcia powstał budynek z 16 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 452,8 m2. Rzeczywiste koszty przedsięwzięcia wyniosły 2 251 152,33 zł., w tym przyznane wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat – 787 903,00 zł. To tylko część projektów, dzięki którym nasza gmina rozwija się bardzo prężnie.

 

Gmina jest bogata w zieleń. Czy ekologia jest dla Państwa ważnym elementem polityki lokalnej. Jakie inwestycje w tym obszarze w ostatnich latach udało się przeprowadzić?

W naszym, lokalnym społeczeństwie wzrasta świadomość na temat sposobów dbania o środowisko. Mieszkańcy licznie przystąpili do programu wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła. Cyklicznie w sołectwach prowadzone są spotkania w ramach programu Czyste Powietrze. Uruchomione są punkty selektywnej zbiórki odpadów. Poprawna segregacja odpadów nie tylko zmniejszy ilość odpadów przekazywanych do składowania, ale ma wpłynąć na zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi. W trakcie realizacji, jak wcześniej wspominałem, jest termomodernizacja budynku urzędu w celu poprawy efektywności energetycznej. Cel w wymiarze ekologicznym osiągnięty zostanie poprzez poprawę efektywności energetycznej całego budynku w wyniku czego spadnie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Część energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych zastąpią źródła odnawialne, co również bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji zwłaszcza CO². Oczywiście systematycznie na terenie gminy prowadzone są bieżące akcje utrzymujące zieleń gminną w dobrym stanie.

 

Obserwując Państwa działalność na rzecz sportu można wnioskować, że sport i rekreacja są dla Pana priorytetem. Organizuje Pan liczne imprezy sportowe o zasięgu ponadlokalnym, a nawet ogólnopolskim – jak choćby Olimpiadę dla Dzieci i Młodzieży imienia wybitnej sportsmenki Ireny Szewińskiej czy ogólnopolskie mistrzostwa modeli pływających. Mocno też inwestuje Pan w infrastrukturę sportową. Jak na co dzień Gmina wspiera kulturę sportową wśród mieszkańców?

Gmina Konopiska promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, ale i osób dorosłych. Mamy doskonale przygotowaną bazę sportową – dwie Hale Sportowe, stadion lekkoatletyczny, orliki, boiska wielofunkcyjne oraz siłownie zewnętrzne. Wszystkie obiekty są dostępne dla mieszkańców, a większość bezpłatnie. Mamy doskonale funkcjonujący, z bogatą historią Ludowy Klub Sportowy LOT, powstała prężnie działająca sekcja lekkiej atletyki. Prowadzimy sekcje tenisa stołowego, siatkówki i koszykówki, w których zawodnicy odnoszą liczne sukcesy. Nasze obiekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Współorganizujemy m.in. Indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski młodzików w szpadzie, a na terenie rekreacyjno-sportowym Pająk od 31 lipca do soboty 13 sierpnia 2022 odbywać się będą Mistrzostwa Świata iMBRA 2022 modeli pływających. Odbywały się już u nas wcześniej mistrzostwa Polski i Europy.

 

Wykorzystując obiekty sportowe, otwiera się Pan także na osoby niepełnosprawne i organizuje wydarzenia o integracyjnym przesłaniu. Proszę przypomnieć działania w tym obszarze, a także opowiedzieć o Państwa pomocy, jaką kierujecie do osób niepełnosprawnych.

Na terenie Gminy Konopiska bardzo prężnie działa Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Ich Rodzin i Przyjaciół „PROMETEUS”. Jego siłę można dostrzec poprzez działania. Od kilku lat jest organizatorem Międzynarodowych turniejów BOCCIA. Osoby niepełnosprawne korzystają bezpłatnie z zajęć sportowych w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach, spotykają się tam również na zajęciach artystycznych, które również są dla nich doskonałą formą terapii i integracji. Realizują swoje pasje i osiągają wspaniałe wyniki nawet na arenie ogólnopolskiej.

 

Jako Wójt wspiera Pan także Ochotnicze Straże Pożarne. Jakiego rodzaju jest ta pomoc?

Odpowiednio wyszkoleni strażacy ratownicy wyposażeni w sprawny i nowoczesny sprzęt zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Aktualnie trwa proces wymiany starych, wyeksploatowanych samochodów pożarniczych, nowe, aby zabezpieczyć sprawne działania ratowniczo-gaśnicze każdej jednostce OSP. Pod koniec 2020 roku został zakupiony ze środków budżetu gminy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Sprinter dla OSP Wąsosz-Łaziec. W tym roku również zostały zakupione 2 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze typu Peugeot Boxer dla jednostek OSP Hutki i OSP Rększowice. Także i ten zakup został całkowicie sfinansowany z budżetu gminy. W trakcie realizacji jest procedura zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Aleksandria. Gmina również będzie partycypować w kosztach zakupu tego samochodu, dotacja udzielona z budżetu gminy wynosi 350 tys. zł, dodatkowo OSP otrzymała środki m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 100 tys. zł i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 250 tys. zł. Koordynujemy również i wspieramy remonty siedzib OSP oraz dbamy, aby wszystkie jednostki miały ratowników medycznych.

Corocznie gmina przekazuje dotacje, dokładając brakujące środki finansowe dla jednostek OSP, które otrzymują dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach różnych programów wsparcia finansowego, jak np. Mały Strażak, gdzie środki przekazuje WFOŚiGW w Katowicach, a także dotacje z MSWiA, które nie przewidują pełnej dotacji na planowany zakup sprzętu.

Ponadto z budżetu gminy Konopiska pokrywane są corocznie wydatki związane z: przeglądami sprzętu specjalistycznego, np. urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych górnych dróg oddechowych, butli do poduszek wysokociśnieniowych, detektorów gazu; serwisowaniem syren alarmowych; usługami służącymi do alarmowania strażaków w wypadku wystąpienia konieczności wyjazdu; uzupełnianiem wyposażenia toreb medycznych PSP R-1, ale także środków chemicznych służących do neutralizacji plam ropopochodnych.

Folklor i Koła Gospodyń Wiejskich od zawsze były znaczącą częścią życia wsi. Jak pod Pana okiem rozwijają się grupy promujące kulturę ludową – Koła Gospodyń Wiejskich, a także zespoły dziecięce i młodzieżowe?

W gminie Konopiska mamy 11 Kół Gospodyń Wiejskich. Cieszy mnie, że jest zainteresowanie i do kół zapisują się młode osoby. KGW biorą chętnie udział we wszystkich wydarzeniach okolicznościowych, wspierają zawsze kiedy tego potrzebujemy, a ostatnio przygotowują wspaniałe upominki promocyjne. Są to pierniki w kształcie serca z herbem Konopisk, dżemiki, świeczki, bombki i wiele innych. Biorą udział w projektach i czynnie kultywują tradycje. Zespół ludowy „Konopielki”, w którym realizują się dzieci jest dowodem na to, że kultura ludowa ma się w naszej gminie bardzo dobrze. Ich liczne występy, pełne zaangażowanie, piękne stroje i choreografia ukazują piękno tradycji. Poza tym działają zespół ludowy KGW „Wiosenne Kwiaty” oraz od ponad 20 lat Gminny Zespół Śpiewaczy, który zdobywa wiele nagród na przeglądach i festiwalach w kraju.

 

Nie można zapomnieć o seniorach. Czy seniorzy w Pana Gminie mogą czuć się dopieszczeni? Jakie są realizowane działania wspierające osoby starsze?

Seniorzy w ostatnich dwóch latach nie mieli łatwego czasu ze względu na pandemię. Działające na terenie naszej gminy Koło Emerytów i Rencistów jednak nie próżnuje i spotyka się w swojej świetlicy, realizując wiele ciekawych pomysłów na rzecz swoich członków. Ze strony gminy osoby starsze zawsze mogą liczyć na wsparcie logistyczne i możliwość uczestniczenia w realizowanych na ich rzecz wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

Dla mieszkańców gminy Konopiska w wieku 60+ świadczone są usługi opiekuńcze – w ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby, w tym 18 osób w ramach programu rządowego „Opieka 75+”. Ponadto na rzecz 9 opiekunów niepełnosprawnych osób w wieku senioralnym świadczono finansowaną z Funduszu Solidarnościowego opiekę wytchnieniową. Należy również wspomnieć, że pięciu seniorów na co dzień sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny także otrzymało wsparcie w formie opieki wytchnieniowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach rozprowadza także artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – w 2021 roku z tego rodzaju wsparcia skorzystało 17 osób w wieku 65+. Mając na uwadze dobro naszych seniorów, mamy w planach wybudowanie dla nich Domu Seniora, aby zwiększyć aktywność seniorów w życiu społecznym i dać im poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnić, że są dla nas ważni i potrzebni.

Ważną grupą społeczną są dzieci. Jakie przedsięwzięcia edukacyjne, szczególnie te wpływające na rozwój pasji, realizowane są z myślą o najmłodszych?

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach prowadzi wiele zajęć dla dzieci i młodzieży. Są to różnorodne zajęcia taneczne – taniec nowoczesny, hip hop, break dance, taniec ludowy czy znane w powiecie częstochowskim i poza nim nasze Mażoretki. We wszystkich tych grupach mamy 162 tancerek i tancerzy. Pod okiem pani plastyk dzieci uczęszczają na zajęcia plastyczne, a przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej naszej gminy działają sekcje sportowe. Mamy siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, taekwondo, tenis ziemny i lekką atletykę. Co miesiąc w ciągu roku rozgrywane są mecze w ramach Mistrzostw Gminy Konopiska w szachach. Corocznie odbywa się Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej na stadionie lekkoatletycznym. Prowadzone są zajęcia zumby dla dzieci przez Fitness BORN 2BE STRONG. W ramach ferii zimowych i wakacji letnich Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach organizuje różnorodne zajęcia stacjonarne, warsztaty i wycieczki. Organizowane są powiatowe konkursy plastyczne, dzięki którym dzieci i młodzież prezentują swoje zdolności plastyczne – konkurs Anioł, kartka Walentynkowa, konkurs Wielkanocny. Dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych naszej gminy organizujemy również Gminny Konkurs Recytatorski.

Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” prowadzi szereg zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Są to zarówno zajęcia terapeutyczne, jak np. trening umiejętności społecznych, bajkoterapia, terapia racjonalnego zachowania, choreoterapia, jak i zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, np. warsztaty matematyczne, język angielski, język niemiecki, pracowania naukowo-techniczna, robotyka. Nie zapominamy również o zajęciach artystycznych (przede wszystkim plastycznych) oraz sportowych, w tym łucznictwo i gimnastyka korekcyjna. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z profilaktyki uzależnień i socjoterapii. W Placówce Wsparcia Dziennego na wsparcie mogą także liczyć rodzice wychowanków – dla nich przewidziano Akademię Dobrego Rodzica oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i terapeutą uzależnień. Aby urozmaicić dzieciom i młodzieży okres wakacyjny organizowane są wycieczki. Środki finansowe na zajęcia pochodzą m.in. z budżetu gminy (w tym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), funduszy unijnych, dotacji ministerialnych, dotacji Zarządu Województwa Śląskiego.

Szkoły i przedszkola, poza realizacją zadań dydaktycznych, zapewniają ofertę edukacyjną bogatą w wartościowe treści. Na rozwój pasji i zainteresowań wpływa udział w programach i projektach o różnym zasięgu i tematyce. Są to projekty przyrodnicze, ekologiczne, językowe, matematyczne, artystyczne czy patriotyczne. Z większych projektów można tu wymienić Projekt Erasmus, realizowany w kilku szkołach o tytułach: Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi, Przygotuj się na przyszłość, Wiem, skąd jestem i Smak życia. Te projekty dają możliwość szlifowania języka angielskiego, poznania innych kultur i nawiązywania międzynarodowych znajomości.

Szkoły rozwijają u uczniów zainteresowania sportowe, np. poprzez działalność szkolnych klubów sportowych czy realizację programu Aktywny powrót uczniów do szkół po pandemii. Warto wspomnieć o projekcie rządowym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którym mogą brać udział zarówno szkoły, jak i przedszkola. Gmina zadeklarowała wkład własny i program jest aktualnie realizowany. Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa zarówno wśród najmłodszych, jak i w całym środowisku; dzięki programowi dzieci i uczniowie mają łatwiejszy dostęp do nowości wydawniczych, mogą znaleźć dla siebie coś interesującego. W szkołach rusza także projekt Laboratoria przyszłości, w ramach którego zakupiono specjalistyczny sprzęt i bogate wyposażenie. Ciekawe zajęcia będą bodźcami do odkrywania i rozwijania pasji.

 

Z pietyzmem podchodzi Pan do upowszechniania patriotyzmu i kultywowania tradycji wśród mieszkańców. Organizujecie Państwo uroczystości związane z obchodami świąt narodowych. Te działania ogniskują się zapewne w Gminnym Ośrodku Kultury. Co jest dla Państwa priorytetem w wychowywaniu dzieci i młodzieży?

Zawsze starałem się dbać o tych najmniejszych mieszkańców – o nasze dzieci i młodzież. Trzeba im wskazać odpowiednie wartości. To oni tworzą przyszłe pokolenie naszej gminy. Dużą pracę w szerzeniu tych wartości wykonują, poza rodzicami, szkoły i przedszkola, ale my, jako gmina, staramy się również pokazać im, że patriotyzm i kultywowanie tradycji to nasze wspólne dziedzictwo i korzenie. Poza oficjalnymi obchodami świąt narodowych realizujemy wydarzenia, które ukazują historię naszego regionu. Wydany niedawno album pt. „Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii” autorstwa Barbary Herby składa się przede wszystkim z fotografii dostarczonych nam przez mieszkańców. To żywa historia pokoleń zebrana w formie książki. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich również chętnie dzielą się wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie i organizują spotkania dla dzieci i młodzieży – uczą m.in. pleść palmy wielkanocne, dekorować jajka czy tworzyć inne ozdoby świąteczne. W czasie obchodów Dni Gminy Konopiska, które połączone są z Sobótką, plotą wspólnie wianki, aby móc je, zgodnie z tradycją, rzucić na wodę. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach organizuje koncerty, konkursy i spotkania dla wszystkich zainteresowanych tradycjami, kulturą czy historią naszego regionu. Nasze starania są doceniane i widzimy je w młodym pokoleniu, które chętnie uczestniczy we wszystkich działaniach.

 

Jakie zadnia inwestycyjne przed Panem, na podsumowanie drugiej kadencji?

27 maja 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację termomodernizacji budynku OSP Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz. 17 listopada otrzymaliśmy wstępną promesę na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach. 30 czerwca br. otwarliśmy pięć ofert. Wstępną promesę otrzymaliśmy również na modernizację boiska oraz instalację oświetlenia przy naszym stadionie lekkoatletycznym.

Mamy też przyznaną wstępną promesę na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w naszej gminie, a także, co dla mnie w tym momencie najważniejsze, na budowę budynku przedszkola 6-oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym, z zespołem żywieniowym. Wykonaliśmy również audyt energetyczny na terenie całej gminy dotyczący modernizacji oświetlenia na energooszczędne. Jesteśmy już po przetargu i niebawem zawierać będziemy umowę z wykonawcą.

 

Z tego co pamiętam objął Pan stanowisko wójta w trudnym dla gminy okresie. Zatem konkludując dokonania w obu okresach, która kadencja była bardziej znacząca dla Pana i dla Gminy, która wymagała większego trudu i energii?

Od wielu lat dużo mówiło się o potrzebie wybudowania nowego przedszkola. W obecnej kadencji to stanie się faktem. Wybudujemy budynek, który będzie bezpieczny, nowoczesny i funkcjonalny dla korzystających z niego dzieci i pracowników. Zawsze starałem się docenić i dbać o tych, którzy tworzą przyszłość, a także o tych, którzy są w jesieni życia. Dla młodzieży budujemy kolejne hale sportowe, a seniorom – dom dziennego pobytu.

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie całej gminy, w szczególności drogowych czy infrastrukturalnych. Proekologiczna modernizacja budynku gminy nie tylko przysłuży się środowisku naturalnemu, ale dzięki pieniądzom z projektu doszczepiania przeciwko COVID-19 będziemy mogli rozbudować budynek, co umożliwi poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwo pracowników i interesantów.

Cieszę się, że udaje nam się wspólnie z Radą Gminy wypracowywać kolejne plany inwestycyjne. Dzięki temu nasza gmina nieustannie się rozwija i tym samym zmienia na lepsze.

Prace związane z uporządkowaniem centrum gminy doprowadziły do przeniesienia lokatorów do nowo wybudowanego budynku socjalnego, poprawiając im warunki życiowe i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Rozwiązałem problem transportu publicznego i mamy na terenie naszej gminy darmową komunikację, która jest doceniana przez mieszkańców. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą dojechać do szkoły i na zajęcia, a seniorzy do sklepu, aptek czy przychodni.

Pierwsza kadencja to okres wyjaśniania nieścisłości związanych z niektórymi inwestycjami i zakończenia tych rozpoczętych. Był to także czas oszczędzania, a druga to skupienie się na realizacji bieżących zadań, planowaniu i przeprowadzaniu projektów mających na celu rozwój naszej gminy. Druga kadencja wyjaśniła temat budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. Jest to ważny problem nurtujący przede wszystkim mieszkańców Hutek i Rększowic, mnie i wiele osób w regionie. Zrobiłem wszystko co było zgodne z literą prawa, aby wyjaśnić ten problem i nie stracić zaufania moich wyborców, którzy oddali na mnie swój głos.

Wszystkie swoje działania traktuję bardzo poważnie. Chcę pozostawić po mojej kadencji trwałe ślady, aby mieszkańcy mogli docenić moje starania w rozbudowę i dobre funkcjonowanie gminy. Wszystkie działania są efektem wsłuchiwania się w potrzeby społeczności. W naszej gminie dużo się dzieje i mam nadzieję, że mieszkańcy to zauważają, a kompleksowy projekt rozwoju Gminy Konopiska, który sobie przygotowałem i ostrożnymi krokami rozpocząłem jego realizację, żeby nie stracić stabilności finansowej budżetu w tych trudnych czasach jest solidny, ciekawy i dla wizji naszej gminy atrakcyjny i przyszłościowy. Są problemy, które blokowały niektóre moje działania, jak np. sprawa prawa własności do terenu okalającego zbiornik Pająk, czy pandemia, ale praca Wójta to służba dla społeczeństwa, gdzie liczy się wzajemne zrozumienie, wspólne cele, zaufanie, dialog, który bywa czasami trudny dla obydwu stron.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.