PRZEGLĄD GMIN / ŻARKI Szkoła Patriotów w Jaworzniku


Na gali w Ze­spo­le Pań­stwo­wych Szkół Mu­zycz­nych im. Woj­cie­cha Ki­la­ra w Ka­to­wi­cach, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Ja­worz­ni­ku zo­sta­ła uho­no­ro­wa­na za­szczyt­nym ty­tu­łem „SZKO­ŁY PA­TRIO­TÓW” (27.11.).  – Wy­da­rze­nie było za­koń­cze­niem dzia­łań re­ali­zo­wa­nych  w szko­le w ra­mach Wo­je­wódz­kie­go Pro­jek­tu “Szko­ła/Przed­szko­le Pa­trio­tów” trwa­ją­ce­go od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka br. – in­for­mu­je Mał­go­rza­ta Mu­sia­lik, dy­rek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ja­worz­ni­ku, która w trak­cie sesji Rady Miej­skiej w Żar­kach (30.11.) opo­wia­da­ła o wy­róż­nie­niu.

W pro­jek­cie wzię­ło udział 222 pla­có­wek. Cer­ty­fi­ka­tem ka­pi­tu­ła uho­no­ro­wa­ła 147 szkół oraz 37 przed­szko­li w wo­je­wódz­twie ślą­skim. Spo­śród na­gro­dzo­nych szkół tylko 21 do­sta­ło spe­cjal­ne wy­róż­nie­nie za szcze­gól­ne przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu i zo­sta­ło za­pro­szo­nych, wraz pocz­tem sztan­da­ro­wym na uro­czy­stość wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów. Wśród tych wy­róż­nio­nych zna­la­zła się też ja­worz­nic­ka pod­sta­wów­ka.

 

Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Jana Pawła II w Ja­worz­ni­ku, tak jak inne na­gro­dzo­ne pla­ców­ki, zo­sta­ła wpi­sa­na do spe­cjal­ne­go re­je­stru, co daje nam moż­li­wość po­słu­gi­wać się nada­nym ty­tu­łem w cza­sie uro­czy­sto­ści o cha­rak­te­rze ofi­cjal­nym. Cho­rą­ży pocz­tu sztan­da­ro­we­go, każ­dej z wy­róż­nio­nych szkół otrzy­mał re­pre­zen­ta­cyj­ny ban­do­lier sztan­da­ro­wy z na­pi­sem „SZKO­ŁA PA­TRIO­TÓW” prze­zna­czo­ny do za­kła­da­nia pod­czas waż­nych uro­czy­sto­ści. Do cer­ty­fi­ka­tu do­łą­czo­no rów­nież ziar­no nie­pod­le­gło­ści – spe­cjal­ną od­mia­nę fa­so­li, która ma na sobie wzór przy­po­mi­na­ją­cy orła.

Źró­dło tek­stu i zdjęć: Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Jana Pawła II w Ja­worz­ni­ku
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *