Nowy termin na gazetkę ekologiczną


Z powodu pandemii termin składania prac na Konkurs na Szkolną Gazetkę Ekologiczną został przesunięty. Poniżej szczegóły.

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM
– PRZYRODA MOJEGO REGIONU”

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” i Zespół Szkół Samochodowych zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na dziewiętnastą edycję Wojewódzkiego Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym – Przyroda mojego regionu”.

Cele konkursu

 1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody.
 2. Popularyzowanie piękna naszego regionu.
 3. Zapoznanie z zawodem dziennikarza, sposobami i formami jego pracy.

Zasady konkursu

 1. Gazeta powinna składać się z co najmniej 8 stron formatu A-4 lub 12 stron A-5.
 2. W gazecie powinno uwzględnić się wszystkie formy dziennikarskie: wywiad, artykuł problemowy, felieton, interwencja, reportaż, informacja i rozrywka (krzyżówka, dowcip). Ilość zdjęć nie może przekroczyć jednej czwartej całego wydawnictwa. Uwaga! W gazecie mogą być zamieszczone tylko artykuły własne!
 3. Problematyka poruszana w dodatku ekologicznym musi dotyczyć ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy i piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub własnego regionu.

Termin składania gazet

Prace w wersji papierowej należy nadsyłać do 16 października 2020 roku do redakcji „Gazety Częstochowskiej”: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa, tel. 34 366-37-11, do siedziby częstochowskiego oddziału LOP przy ul. Worcella 22 lub Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Św. Augustyna 3/7.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 roku (laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

Kategorie konkursu

I – szkoły podstawowe klasy I-III

II – szkoły podstawowe klasy IV – VIII

III –  szkoły ponadpodstawowe

Nagrody

Jury przyzna wartościowe nagrody w każdej kategorii wiekowej. Nagradzane będą poszczególne gazety, nie skład zespołu. Laureaci i opiekunowie merytoryczni otrzymają pamiątkowe dyplomy. Najciekawsze artykuły zostaną zamieszczone na łamach „Gazety Częstochowskiej”. Mile widziane, aby redaktorzy gazet należeli do Szkolnych Kół LOP.

Zapraszamy!

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM
– PRZYRODA MOJEGO REGIONU”

Szkoła:

 

 

 

 

Adres szkoły: Telefon:

e-mail:

Imię i nazwisko ucznia/ów: Nauczyciel przygotowujący ucznia/ów do konkursu: Tytuł gazety

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca konkursowa stworzona została przeze mnie (przez mojego podopiecznego) samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na rzecz organizatorów na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności do jego wykorzystywania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac podczas wystawy. Wyłączone jest natomiast jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie dzieła przez organizatorów.

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie, Gazety Częstochowskiej oraz ZO LOP
  w Częstochowie.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
  i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i realizacji Powiatowego Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w organizowanym konkursie.

 

 

……………………………

Podpis osoby pełnoletniej lub /rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *