KONKURS WOJEWÓDZKI NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM – PRZYRODA MOJEGO REGIONU”


Tygodnik Regionalny ,,Gazeta Częstochowska” i Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie ogłaszają kolejną edycję konkursu na szkolną gazetę ekologiczną. Zapraszamy do udziału. Czekają atrakcyjne nagrody

REGULAMIN

 

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Tygodnik Regionalny
„Gazeta Częstochowska” i Zespół Szkół Samochodowych zapraszają uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych na dwudziestą pierwszą edycję Wojewódzkiego
Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym – Przyroda mojego regionu”.

Cele konkursu

1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody.

2. Popularyzowanie piękna naszego regionu.

3. Zapoznanie z zawodem dziennikarza, sposobami i formami jego pracy.

Zasady konkursu

1. Gazeta powinna składać się z co najmniej 8 stron formatu A-4 lub 12 stron A-5.

2. W gazecie powinno uwzględnić się wszystkie formy dziennikarskie: wywiad, artykuł
problemowy, felieton, interwencja, reportaż, informacja i rozrywka (krzyżówka, dowcip).
Ilość zdjęć nie może przekroczyć jednej czwartej całego wydawnictwa. Uwaga! W gazecie
mogą być zamieszczone tylko artykuły własne!

3. Problematyka poruszana w dodatku ekologicznym musi dotyczyć ochrony środowiska ze
szczególnym zwróceniem uwagi na problemy i piękno Jury KrakowskoCzęstochowskiej lub
własnego regionu.

Termin składania gazet

Gazety w wersji papierowej należy nadsyłać do: redakcji „Gazety Częstochowskiej” przy ul.
Równoległej 68, 42-200 Częstochowa, tel. 34 366-37-11, siedziby częstochowskiego oddziału
Ligi Ochrony Przyrody przy ul. Worcella 22 lub Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Św.
Augustyna 3/7 w terminie do 15 marca 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2023 roku (laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

Kategorie konkursu

I szkoły podstawowe klasy I-III

II szkoły podstawowe klasy IV VIII

III szkoły ponadpodstawowe

Nagrody

Jury przyzna wartościowe nagrody w każdej kategorii wiekowej. Nagradzane będą
poszczególne gazety, nie skład zespołu. Laureaci i opiekunowie merytoryczni otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Najciekawsze artykuły zostaną zamieszczone na łamach „Gazety
Częstochowskiej”. Mile widziane, aby redaktorzy gazet należeli do Szkolnych Kół LOP.

Zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM
PRZYRODA MOJEGO REGIONU

Szkoła:
Adres szkoły: Telefon:
e-mail:

Imię i nazwisko ucznia/ów:
Nauczyciel przygotowujący
ucznia/ów do konkursu:

Tytuł gazety

1.

2.

3.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się
do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca konkursowa stworzona została przeze mnie
(przez mojego podopiecznego) samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na rzecz
organizatorów na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności do jego
wykorzystywania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD
ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania
prac podczas wystawy. Wyłączone jest natomiast jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie
dzieła przez organizatorów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Zespołu
Szkół Samochodowych w Częstochowie, Gazety Częstochowskiej oraz ZO LOP
w Częstochowie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz.
1000 informuję, że:

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i
realizacji Powiatowego Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy.

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,
wnoszenia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału w organizowanym konkursie.

……………………………

Podpis osoby pełnoletniej lub /rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

 

Na zdjęciu prezentujemy  gazetki z ubiegłorocznej edycji

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *