WIELKA INWESTYCJA ROLNICZA W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM


„Jurajski Agro Fresh Park” – lider i integrator

12 lipca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego SA w Częstochowie, w obecności Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła Szymona Giżyńskiego, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta oraz Zarząd Regionalnego Funduszu Gospodarczego SA Spółki Skarbu Państwa – Prezes Mirosław Matyszczak i Wiceprezes Artur Sokołowski – podpisali list intencyjny w sprawie powołania spółki do budowy na terenie Gminy Rędziny Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego pod nazwą:„Jurajski Agro Fresh Park”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w politykę Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, w szczególności w zamysł utworzenia „Polskiej Grupy Spożywczej”.
– Będzie to największa i najnowocześniejsza giełda sprzedaży, przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych w Polsce. Mamy nadzieję, że już w czwartym kwartale bieżącego roku podpiszemy umowę powołania spółki. Tym samym, od nowego roku 2020 rozpoczniemy proces urzeczywistniania zapowiadanego w 2017 roku przedsięwzięcia – budowę Giełdy „Jurajski Agro Fresh Park”, której koszt wyniesie około 250 milionów złotych – powiedział prezes Mirosław Matyszczak. – Naszym zadaniem jest wspieranie polskiego rolnictwa i produkcji rolnej. Chętnie włączamy się do działań, które są czynione dla dobra polskiego rolnika. Ta inwestycja, swą wizją wchodzi nawet w XXII wiek, a teren na którym ma powstać jest wzorcowo wybrany, pod względem komunikacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości rolnej. To będzie zalążek inicjującej się Krajowej Grupy Spożywczej – dodał Dyrektor Generalny Grzegorz Pięta.

Giełda będzie spełniać rolę integratora i lidera w sektorze rolnym w zakresie dystrybucji, produkcji i obrotu handlowego. Jej ojcem chrzestnym – jak podkreślił wiceprezes RFG Artur Sokołowski – jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński. – To dzieło, jest konsekwencją dokonań inwestorskich prezesów RFG, którzy z sukcesem zrealizowali odbudowę ośrodków wypoczynkowych w gminie Poraj, doprowadzonych do upadku przez poprzedni Zarząd Spółki. Teraz postawiliśmy na przedsięwzięcie o kluczowej roli dla polskiego rolnictwa. To projekt prekursorki i na wielką skalę. Decyzja jest podjęta po dokładnym rozpoznaniu i posiadanych doświadczeniach. Częstochowa i region częstochowski są jednym z najważniejszych ośrodków rolniczych. Po utracie województwa częstochowskiego w Częstochowie udało się nam usytuować wojewódzkie instytucje obsługujące rolników: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i ostatnio Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nowa inicjatywa Giełda Rolno-Spożywcza w Rędzinach będzie integrować różne specjalności związane z rolnictwem oraz różne rynki. Obejmie rozmaite formy działania: pośrednictwo, przetwórstwo, przechowywanie produktów. Będzie wsparciem dla polskiego – mówił wiceminister Szymon Giżyński. Podkreślił jednocześnie znaczącą rolę Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ardanowskiego, którzy zaakceptowali projekt i podjęli pozytywne decyzje w sprawie tworzonego przedsięwzięcia. Wiceminister Giżyński podziękował także Dyrektorowi Grzegorzowi Pięcie za wzięcie merytorycznej odpowiedzialności za analizę planowanej inwestycji. Dyrektor Grzegorz Pięta podkreślił, że wiele należy poprawić w obszarze rolnictwa. – Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku i kolejne pokazały, że uwolnienie rynku w rolnictwie nie przyniosło wiele dobrego polskim rolnikom. To wskazuje, że interwencjonizm państwa w tym sektorze jest konieczny i wiele musimy naprawić stwierdził na podsumowanie dyrektor Pięta.
Dla celów realizacji inwestycji RFG S.A. nabył od Agencji Mienia Wojskowego teren o pow. około 53 ha w miejscowości Kościelec, sąsiadujący bezpośrednio z lotniskiem w Rudnikach, w niedalekiej odległości od trasy szybkiego ruchu DK1 i planowanej autostrady A1, z dobrym dostępem do bocznicy kolejowej linii nr 146. Budowa „Jurajskiego Agro Fresh Parku” jest planowana na działce o powierzchni 15 ha z uchwalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem pod działalność produkcyjno-usługowo-handlową. Bezpośredni dojazd do „Jurajskiego Agro Fresh Parku” zostanie poprowadzony z węzła „Kościelec” z wykorzystaniem drogi technicznej nowo budowanego odcinka autostrady A1.
W roku 2018 na zlecenie RFG S.A. zostało wykonane „Studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania terenu inwestycyjnego w gminie Rędziny – Jurajski Agro Fresh Park”. Koszt realizacji inwestycji (cztery wielkopowierzchniowe hale po ok. 10.000 m2 każda, wraz z obiektem administracyjno-biurowym, zadaszeniami producenckimi i infrastrukturą towarzyszącą) zgodnie ze Studium zamyka się kwotą około 250 mln zł netto. Inwestycja jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa wobec gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dysponuje dwoma dużymi kompleksami gruntów położonych w niewielkiej odległości od planowanej inwestycji RFG S.A. (3-5 km w linii prostej). Z punktu widzenia przydatności dla przedsięwzięcia „Jurajskiego Agro Fresh Parku” w obu przypadkach możemy mówić o spodziewanym efekcie synergii, dźwigni kapitałowej i zwiększenia szansy powodzenia realizowanego zamierzenia.
Pierwszy ze wskazanych kompleksów gruntów Skarbu Państwa, to pozostający w dyspozycji KOWR obszar około 130 ha położony w gminie Mykanów we wsi Lubojenka, z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele upraw polowych, sadowniczych lub szklarniowych. Są to grunty użytkowane rolniczo o wysokiej klasie bonitacyjnej, które z powodzeniem można będzie w przyszłości wykorzystywać jako zaplecze produkcyjne „Jurajskiego Agro Fresk Parku”.
Kolejny kompleks gruntów Skarbu Państwa pozostający w dyspozycji KOWR to obszar około 165 ha znajdujący się w całości w granicach administracyjnych miasta Częstochowy, w dzielnicy Rząsawy. Są to w dużej części grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej, do chwili obecnej użytkowane rolniczo, jednak z uwagi na unikalne położenie przy węźle komunikacyjnym A1 – DK1 dotychczasowy sposób użytkowania tego kompleksu ulegnie niebawem zmianie. W dniu 5 kwietnia 2019 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej północno-wschodniej części miasta Częstochowy – zgodnie z zapisami ww. planu kompleks gruntów Skarbu Państwa pozostający w dyspozycji KOWR został przeznaczony na cele zabudowy usługowej, produkcyjnej, logistycznej oraz pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
Z punktu widzenia powodzenia realizacji przedsięwzięcia „Jurajskiego Agro Fresh Parku”, a tym samym możliwości realizacji polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, RFG S.A. i KOWR zamierzają zawiązać spółkę celową oraz wnieść aportem do nowopowstałej spółki wszystkie ww. kompleksy gruntów:
a) RFG S.A. – 53 ha gruntów położonych w gminie Rędziny, jako teren bezpośrednio przeznaczony pod inwestycję;
b) KOWR – 130 ha gruntów położonych w gminie Mykanów, jako zaplecze producenckie;
c) KOWR – 165 ha gruntów położonych w granicach miasta Częstochowy, częściowo jako zaplecze producenckie, a częściowo jako teren dający możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz stanowiący zabezpieczenie kapitałowe na realizację inwestycji.
Według przybliżonych szacunków łączna wartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych do nowo utworzonej spółki wyniesie około 150 mln zł.
Główne zalety wspólnego przedsięwzięcia RFG S.A. i KOWR to:
a) Wpisanie się z planowaną inwestycją w zamysł stworzenia przez Rząd „Polskiej Grupy Spożywczej”;
b) Stworzenie unikalnego, innowatorskiego w zamyśle rynku hurtu rolno-spożywczego, będącego równocześnie partnerem i zapleczem dla regionalnych producentów żywności, a w przypadku powodzenia inwestycji – także modelowym rozwiązaniem do stosowania w całej Polsce;
c) Uzyskanie efektu synergii poprzez wniesienie aportem do nowo powstałej spółki położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów inwestycyjnych, gruntów o przeznaczeniu rolnym oraz gruntów mogących stanowić zaplecze kapitałowe dla planowanej inwestycji;
d) Zwiększenie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i zbudowanie solidnej bazy kapitałowej dla planowanej inwestycji (łączna wartość aportów wynosi w chwili obecnej 150 mln zł i dynamicznie wzrośnie w najbliższych latach wraz z przewidywanym wzrostem wartości gruntów, na co wpływ będzie miało oddanie do użytkowania autostrady A1 położonej wraz z węzłami w bezpośrednim sąsiedztwie ww. gruntów).
Istotnym elementem powodzenia przedsięwzięcia jest szybkie tempo działań związanych z utworzeniem spółki RFG S.A. – KOWR i wniesieniem do niej aportu w postaci nieruchomości. Ma to związek z wprowadzonymi w ostatnich tygodniach zmianami w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Wejście w życie nowelizacji ustawy z uwagi na fakt zwiększenia uprawnień KOWR znacznie ułatwi proces tworzenia spółki z udziałem RFG S.A. i KOWR, a także uprości proces wnoszenia wkładów kapitałowych i aportów w postaci nieruchomości – w związku z faktem, że przedmiotowa inwestycja wpisuje się w politykę Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, w szczególności w zamysł utworzenia „Polskiej Grupy Spożywczej”.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *