ŚLADEM NASZYCH ARTYKUŁÓW / Miasto wyjaśnia formułę zbycia własnej nieruchomości


Zapytaliśmy Urząd Miasta o to: kto ma być nabywcą części Skweru Solidarności, zakupionego zgodnie z decyzją rady bez formuły przetargowej oraz za ile ten plac będzie sprzedany? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Rzecznika Magistratu Włodzimierza Tutaja, przygotowane na podstawie informacji z Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Za ile część Skweru Solidarności zostanie sprzedana – nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

 

Rada Miasta Częstochowy w dniu 8 kwietnia br. podjęła uchwałę nr 570.XLII.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 16 i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu. Na tej podstawie prezydent miasta może przeznaczyć nieruchomość do zbycia na rzecz wieloletniego dzierżawcy tego gruntu, tj. osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: Zakład Usługowo-Handlowy POP-ART .

W myśl art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rada Miasta jest uprawniona do podjęcia uchwały o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

Przeznaczenie nieruchomości do zbycia następuje na podstawie zarządzenia prezydenta miasta, które musi zostać podjęte, i w którym zostanie ustalona cena sprzedaży.  

Przyjęty projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jest dostępny tu:

https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1169013/projekt-uchwaly-na-druku-br-9-xlii-21-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa-polozonej-w-czestochowie-przy-ul-slaskiej-16-i-odstapienia-od-zbycia-w-drodze-przetargu

Gwoli dopełnienia. Od 30 lat właścicielką Pop-Artu jest Anna Kliszewska, która  startowała do Rady Miasta z listy SLD.  Od 30 lat teren ten dzierżawi od miasta. Dzierżawa kończy się w 2030 roku.

Teren na dzisiaj nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *