Rozwój gminy na wielu, kluczowych płaszczyznach


O dokonaniach Gminy Kłomnice rozmawiamy z Wójtem Gminy Kłomnice PIOTREM JUSZCZYKIEM

 

Szanowny Panie Wójcie miniony rok 2023, jednocześnie patrząc na całą mijającą kadencję, był to czas bardzo owocna ze względu na liczne inwestycje, które wykonywaliście… Przed nami kolejne wybory samorządowe, z jakim hasłem wystartował Pan do walki o reelekcję?

– Główne i nadrzędne hasło, które od początku mojej kadencji staram się realizować i wdrażać to rozwój Gminy na wielu kluczowych płaszczyznach, począwszy od działań mających na celu rozbudowę infrastruktury komunalnej, czyli budowę i modernizację sieci drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, modernizację ujęć wody, rewitalizację przestrzeni publicznej, oraz poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Kolejnym istotnym obszarem jest edukacja, zarówno szkolna i przedszkolna. Wyzwania, które podejmuję w tej kwestii związane są z podnoszeniem jej poziomu, poprzez dostosowywanie obiektów i inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną dla szkół w nowoczesne klasopracownie, wyposażone w odpowiedni sprzęt ICT i materiały dydaktyczne na miarę XXI. Oczywiście cały czas stawiam na rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy i bogatą ofertę kulturalną naszego GOK-u i Biblioteki Publicznej.

 

Pana rządy w Gminie to był czas niezwykle prorozwojowy. Czy z takimi założeniami obejmował Pan urząd wójta, aby gminę intensywnie rozwijać? Jeśli tak, to w jakim procencie udało się je urzeczywistnić?

– Takie założenia determinowały moje działania i są ogromną motywacją do dalszej pracy na rzecz rozwoju Gminy Kłomnice. Wiele z tych działań przyniosło zamierzone rezultaty i przełożyło się na konkretne inwestycje, które dziś służą naszym mieszkańcom. Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym z rożnych programów, tych zrealizowanych zadań było naprawdę dużo. To projekty miękkie jak i twarde, skierowane zarówno na rozwój infrastruktury technicznej, oświatowej, sportowej, jak i na programy aktywnej integracji seniorów, czy też osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podsumowując, myślę że z tych zakładanych planów, większość udało się zrealizować, choć oczywiście z drugiej strony mamy świadomość, że zawsze są pewne ograniczenia, choćby finansowe, które w jakimś stopniu blokują nasze możliwości pozyskania dofinansowania w pożądanej wysokości.

 

Które przeprowadzone inwestycje były najważniejsze dla Gminy i mieszkańców?

– Mamy zrewitalizowane centrum Kłomnic, które połączone z nowym obiektem Gminnego Ośrodka Kultury, daje ogromne możliwości wykorzystania potencjału kulturalnego, z którego słynie Gmina Kłomnice. Udało się zakończyć termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej, co przełoży się na poprawę efektywności energetycznej, oraz na poprawę estetyki. Wyremontowaliśmy halę sportową przy szkole w Kłomnicach, która od lat wymagała przeprowadzenia takich prac. Mówiąc o obiektach warto podkreślić realizację nowego obiektu sportowego GLKS-u w Kłomnicach, który będzie stanowił nowoczesną bazę sportową dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Infrastruktura to także drogi i instalacje wodno-kanalizacyjne, których sieć systematycznie rozwijamy i remontujemy. W tym zakresie współpracujemy ze Starostwem Powiatowym, partycypując finansowo w kosztach inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. Dzięki tej współpracy miejscowości: Zawada, Zberezka i Śliwaków, po scaleniu gruntów zyskały kilkanaście kilometrów nowych dróg asfaltowych i kilkadziesiąt utwardzonych tłuczniem. Dobra współpraca także przełożyła się także na rozwiązanie problemu komunikacji zbiorowej i zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ilości i częstotliwości połączeń z miastem Częstochowa.

 

Jakie ostatecznie środki przeznaczyła Gmina na inwestycje w 2023 roku i czy w obecnym roku budżet też jest tak rozbudowany pod kątem gospodarczym?

– W 2023 roku Gmina przeznaczyła na inwestycję kwotę 9 206 525,00 zł. Obecnie kwota zaplanowana w budżecie na ten cel jest niebagatelna, to kwota blisko 20 milionów złotych. (19 208 362,00 zł).

 

Czego nie udało się wykonać podczas ostatniej kadencji, a co było dla Pana i mieszkańców ważne i co będzie zapewne kolejnym wyzwaniem?

– Na pewno nie udało się utworzyć żłobka. Jest to dla mieszkańców i dla mnie priorytetowe zadanie, czego odzwierciedleniem jest badanie ankietowe, które zostało przeprowadzone na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice. W badaniu tym (27.06–07.07.2023 r.) respondenci zaznaczyli, że jednym z priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy Kłomnice jest zwiększenie dostępności opieki żłobkowej i przedszkolnej (odpowiedź wskazało 44% ankietowanych). Niestety ze względu na możliwości budżetowe i lokalowe Gminy zadanie to było trudne do wykonania.

 

Jakie inwestycje przewidujecie Państwo do realizacji w bieżącym roku, nie ukrywajmy, że roku trudnym ze względu na wybory?

– W tym roku kontynuujemy prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów Etap I, oraz przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Polski Ład. Kolejną inwestycją jest utworzenie przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. “Zielona przestrzeń” w miejscowości Rzerzęczyce w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Ponadto planujemy rozpocząć inwestycje związanych z: modernizacją ujęcia wody w Garnku, budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach za torami, tj. ul. Nieznanicka i Zdrowska, przebudową przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Nieznanicach, remontem budynku dworskiego w miejscowości Rzeki Wielkie, na które pozyskano dotacje z programu Polski Ład. Także w tym roku chcemy wykonać remont drogi w miejscowości Chmielarze.

 

Zapewne mieszkańcy doceniają Pana perspektywiczne myślenie o Gminie, Pana troskę o lepsze życie dla kłomniczan i inwencję w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, bez których nie udałoby się zrealizować tak wiele. Z jakich źródeł i w jakim wymiarze Gmina pozyskała środki na zrealizowane zadania?

– Korzystamy ze wszelkich możliwych źródeł dofinansowania. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych. Oczywiście najlepsze są projekty, gdzie wkład własny jest najmniejszy i nie stanowi większego obciążenia dla budżetu. Programów i instytucji, z których wsparcia korzystamy jest wiele. To choćby: „Polski Ład”, „Inicjatywa Sołecka”, „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postenitencjalnej” przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Warto podkreślić, że w 2023 r, udało się pozyskać dofinansowanie na 21 projektów, a w tym roku złożyliśmy wnioski na kilkanaście przedsięwzięć, z czego już jedno na kwotę 823 tysiące, tj. „Cyberbezpieczna Gmina Kłomnice” otrzymało dofinansowanie.

 

Pana oczkiem w głowie są Koła Gospodyń Wiejskich, bardzo aktywne i otwarte na różnorodne inicjatywy. Dodam też, że bardzo kreatywne, co uwidacznia się podczas pikników i popularnych kiermaszów świątecznych. Jak przebiega współpraca Gminy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich?

– Koła Gospodyń Wiejskich faktycznie bardzo prężnie działają na terenie Gminy. Ta aktywność jest także dostrzegana na szczeblu Powiatu i Województwa. Myślę, że wiele gmin może nam pozazdrościć naszych KGW. Koła widoczne są podczas jarmarków, kiermaszów, festynów i wielu innych cyklicznych wydarzeń. Jestem pełen podziwu dla Pań, które wkładają ogrom pracy i zaangażowania w swoją działalność. My staramy się wspierać nasze koła, czego przykładem był rok 2023, gdzie Gmina Kłomnice pozyskała dla siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich z naszego terenu środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 17.500,00 zł na zadanie pn. „Pomoc dla KGW z terenu Gminy Kłomnice”. W ramach tego zadania KGW zostały doposażone w sprzęt kuchenny niezbędny do działalności kół.

 

Życie kulturalne w Gminie Kłomnice tętni. Proszę powiedzieć Panie Wójcie, czym dla Pana jest kultura i w jaki sposób Pan wspiera jej udział w Gminie?

– Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach jest postrzegany jako jeden z najprężniej działających ośrodków w regionie. Teza ta zawsze się przewija podczas rozmów, na licznych spotkaniach czy to w powiecie, czy w subregionie. Mamy nowoczesny GOK i zrewitalizowany teren „Pasternik” w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co daje szerokie możliwości na organizację wydarzeń na bardzo wysokim poziomie. Sam GOK tętni życiem poprzez liczne zajęcia i warsztaty, których odbiorcami są wszystkie grupy społeczne, począwszy od przedszkolaka po seniorów. Dokładnie tak postrzegam kulturę. Jako mądrze zarządzaną instytucję, która otwarta jest na nowe wyzwania i pomysły. Kultura to ludzie z pasją, dla których GOK jest miejscem, gdzie pod czujnym okiem instruktorów mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Dlatego właśnie wspieram działalność kulturalną i nieustannie stawiam na jej rozwój. Zwieńczeniem i dodatkową motywacją do kolejnych działań ukierunkowanych na rozwój kultury są liczne sukcesy naszych laureatów na najwyższych szczeblach, co niewątpliwie jest ogromną promocją i wizytówką naszej Gminy.

 

Czy strażacy w Pana Gminie zakończyli rok usatysfakcjonowani? Co udało się im pomóc, z czego jest Pan dumny i najbardziej zadowolony w obszarze działania gminnych jednostek OSP?

– Gmina Kłomnice realizuje zadania z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i w ten sposób wypełnia nałożone przepisami prawa swoje obowiązki. Oczywiście aby realizować ten obowiązek potrzebni są do tego strażacy-ratownicy, którzy są przeszkoleni, umundurowani i wyposażeni w sprzęt. W Gminie Kłomnice jest ponad 170 takich strażaków-ratowników. W 10 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Naszej gminy łącznie jest 27 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, które są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Dzięki dobremu wyposażeniu praca druhów strażaków podczas zdarzeń jest łatwiejsza i lżejsza.

Początek roku to czas podsumowań działalności w OSP za rok 2023. Odbywają się zebrania sprawozdawcze, na których odczytywane są sprawozdania z działalności, sprawozdania skarbników i komisji rewizyjnych, która wnioskuje o udzielnie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy.  W naszej gminie jeszcze się nie zdarzyło aby członkowie OSP nie udzieliło absolutorium Zarządowi. Świadczy to o tym, że w jednostkach OSP dobrze się dzieje. Dobra praca Zarządów OSP jest zależna od dobrej współpracy z Urzędem Gminy w Kłomnicach. Gmina utrzymuje OSP ze środków budżetowych, dokonywane są niezbędne zakupy sprzętu i jest on utrzymywany w pełnej gotowości. Na tej podstawie można powiedzieć, że współpraca Urzędu Gminy z OSP jest dobra.

Z zadowoleniem można powiedzieć, że ubiegły rok nie był aż tak bardzo pracowity dla druhów z OSP. Na terenie Gminy Kłomnice na szczęście obyło się bez większej ilości pożarów nieużytków w okresie wiosennym a spowodowane było to stosunkowo mokrą wiosną i szybkim ich zazielenieniem się. Obyło się bez większych pożarów na terenach leśnych, nie było suszy, nie było powodzi ani huraganów, które przyniosły by straty w zabudowaniach. Z przekonaniem można powiedzieć, że 2023 rok był satysfakcjonujący dla strażaków-ratowników z terenu naszej gminy.

 

Ale bez wsparcia ludzi oddanych i życzliwych nie udałoby się zapewne tak wiele Panu dokonać. Komu chciałby Pan podziękować?

– Każdy pomysł wymaga szczegółowej analizy i konsultacji. Merytoryczni kierownicy i pracownicy poszczególnych referatów są ogromnym wsparciem zarówno na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, potem realizację danego przedsięwzięcia, a na końcu rozliczenia wniosku o płatność. Podziękowania dla Radnych, którzy podejmują nieraz trudne decyzje podczas prac na komisjach i sesjach Rady Gminy. Ważne, że czasami pomimo różnicy zdań, każda dyskusja jest konstruktywna, co potem ma bezpośrednie przełożenie na konkretne efekty. W trakcie spotkań, jak również wizyt w Urzędzie starałem się wsłuchiwać w głosy ludzi. W końcu to potrzeby mieszkańców powinny być zaspokojone.

 

Panie Wójcie, życzymy powodzenia w wyborach. A czego życzyć mieszkańcom Gminy Kłomnice na bieżący rok i kolejne pięć lat działania samorządu?

– Dla mieszkańców przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, jak najmniej trosk, pogody ducha. Aby ten rok był lepszy od poprzedniego, a każdy nowy dzień był pełen radości, uśmiechu i pozytywnych niespodzianek.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *