„MISTRZ ORTOGRAFII” – REGULAMIN


 Organizatorzy IV REGIONALNEGO DYKTANDA Jury Krakowsko-Częstochowskiej  „MISTRZ ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli,  Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza dla uczniów szkół podstawowych VII-VIII z województwa śląskiego i małopolskiego  zapraszają do udziału. Patronat nad wydarzeniem przyjęła Redakcja ,,Gazety Częstochowskiej”.

 

 

Informacje ogólne:

 

 1. Regionalne dyktando jest kontynuacją III Powiatowego Konkursu „Mistrz Ortografii” pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli oraz Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza

 

 1. Organizatorzy: Marta Deska, Sławomir Kazimierski, Ireneusz Celoch ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie.

 

 1. Patronat: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz. Ubiegamy się o patronat Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka.
 2. Organizację dyktanda wspiera – Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Częstochowie.

 

 1. Cele konkursu:
 2. Popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej polszczyzny.
 3. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności.
 4. Rozwijanie świadomości językowej.
 5. Integrowanie młodzieży z różnych województw.
 6. Promowanie regionu gminy Mstów, Olsztyn, miasta Częstochowy.
 7. Poszerzenie współpracy szkół województwa śląskiego i małopolskiego.
 8. Propagowanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
 9. Dbanie o dziedzictwo narodowe jakim jest Szlak Orlich Gniazd.

 

III.  Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych (kl. VII-VIII) z terenu województwa śląskiego i małopolskiego.

 

 1. Przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs przeprowadzany będzie na jednym poziomie edukacyjnym:
 • dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII (forma – dyktando ze słuchu)
 1. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
 • I Etap szkolny – termin do 15 listopada 2022 r.
 • II Etap regionalny – odbędzie się 2 grudnia 2022 r.
 1. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły i nauczycielach, którzy:
 2. powołują szkolną komisję konkursową,
 3. uzyskują zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów,
 4. organizują etap szkolny konkursu według własnego uznania w terminie do 10 listopada 2022 r. (treść dyktanda na etapie szkolnym wybiera nauczyciel języka polskiego danej szkoły – jedynym warunkiem treści dyktanda jest występowanie w nim wyrazów o wysokim poziomie trudności).
 5. przekazują uczniom informacje o wynikach etapu szkolnego,
 6. przekazują zgodę RODO ( załączniki nr 1) oraz formularz zgłoszeniowy uczestników do udziału w etapie regionalnym dyktanda (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) do 15 listopada 2022 r..

 

 1. Organizacja etapu regionalnego:
 2. a) Do etapu regionalnego szkoła może zgłosić następującą liczbę uczestników: Klasy VII-VIII – dwoje uczniów.
 3. b) Zgłoszenia należy nadesłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do 15.11.2022 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie, Brzyszów ul. Szkolna 2, 42-244 Mstów lub e-mailem do organizatora konkursu p. Marty Deski: spbrzyszow@tlen.pl z dopiskiem: „Mistrz Ortografii”.
 4. c) Etap regionalny konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 2 grudnia 2022 r. o godz: 10.00.
 5. d) Wyniki zostaną ogłoszone po przerwie i warsztatach – około godziny 14.00.
 6. Po napisaniu dyktanda będzie możliwość zakupienia sobie obiadu – należy to jednak zgłosić organizatorowi do 11.2022 r.
 7. Dla wszystkich zapewniony będzie słodki poczęstunek, kawa, herbata.
 8. Po przerwie zostaną przeprowadzone warsztaty w grupach – grupy będą miały za zadanie utworzyć plakat o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najlepsza drużna będzie walczyła o nagrody niespodzianki i dyplom „Zgranej drużyna Jury”.
 9. Podczas ogłaszania wyników obecnością swą zaszczycą nas patroni honorowi lub ich zastępcy oraz patroni medialni.
 10. Forma konkursu – dyktando ze słuchu.
 11. Informacje o konkursie znajdą się również na stronie szkoły szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl
 12. Za organizację i przebieg etapu regionalnego konkursu odpowiada przewodnicząca regionalnej komisji konkursowej powołanej przez  Dyrektora szkoły – Pani Marta Deska.
 13. Do zadań przewodniczącego regionalnej komisji konkursowej na poszczególnych poziomach edukacyjnych należy:
  1. przygotowanie tekstu dyktanda wspólnie z Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego i zachowanie poufności tekstu do czasu konkursu;
  2. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu regionalnego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;
  3. organizacja sprawdzania prac uczniów oraz ogłoszenie informacji o liczbie uzyskanych punktów na stronie internetowej podanej uczestnikom i ich opiekunom w dniu etapu powiatowego;
  4. prowadzenie dokumentacji konkursu, zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 stycznia 2023 r.
  5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
  6. Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywa uczestnik.
  7. Konkurs wyłoni laureatów – „MISTRZÓW ORTOGRAFII” w jednej kategorii wiekowej: VII-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego i małopolskiego.
  8. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody – bony podarunkowe oraz statuetki, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Wyniki, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się po konkursie – termin zostanie podany w dniu konkursu. Opiekunowie otrzymają podziękowanie. (Jeśli konkurs będzie zgłoszony przez odpowiednią liczbę szkół, może uda się, aby laureaci otrzymali dodatkowe 2 punkty do rekrutacji do szkoły średniej. O tym, dowiemy się dopiero w lutym).
  9. Kryteria oceny dyktanda:

Za cały tekst można zdobyć 100 punktów. Każdy błąd powoduje odjęcie punktów.

 1. a) -3 punkty – błędy w pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
 2. b) -2 punkty – inne błędy ortograficzne,
 3. c) -1 punkt – błędy interpunkcyjne (każdy znak, nadmiar lub brak),
 4. d) -1 punkt – błędy graficzne,
 5. e) -3 punkty pominięcie jednego wyrazu z trudnością ortograficzną,
 6. f) wszystkie słowa i znaki interpunkcyjne zapisane nieczytelnie uważa się za błąd -3 punkty,
 7. g) liczą się kolejno błędy ortograficzne, interpunkcyjne, staranność zapisu,
 8. h) przy jednakowej liczbie punktów zwycięża praca staranniej napisana.

 

 1. Uwagi dla uczniów. W czasie pisania dyktanda:

– nie wolno pisać drukowanymi literami,

– aby nanieść poprawkę, zmienić zapis, należy przekreślić wyraz i obok zapisać właściwą         wersję,

– nie wolno rozmawiać, odpisywać, korzystać ze słowników oraz z urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, wyniki konkursu, nazwę szkoły. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,            jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w          konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu      zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) należy przekazać Organizatorowi osobiście, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub mailowo na adres spbrzyszow@tlen.pl do dnia 15.11.2022 r.

 

 1. Należy również przesłać kartę zgłoszeniową laureatów (załącznik nr 2) szkolnego konkursu ortograficznego, którzy wezmą udział w IV Regionalnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii” im. Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy:  martadeska@interia.pl

lub telefoniczny: 343284119 lub 667154003.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

        ORGANIZATORZY:                                                            DYREKTOR SZKOŁY:

mgr  Marta Deska

mgr Sławomir Kazimierski                                               mgr Ireneusz Celoch

 

 

Wsparcie merytoryczne zapewnia: Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Częstochowie

 Załącznik nr 1

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW DYKTANDA IM. JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ „MISTRZ ORTOGRAFII”

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związki  z uczestnictwem w konkursie  „MISTRZ ORTOGRAFII”

(imię i nazwisko dziecka):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

w związku z udziałem

W  IV REGIONALNYM DYKTANDZIE IM. JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ „MISTRZ ORTOGRAFII”

organizowanym pod honorowym patronatem

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO ŁUKASZA KMITY

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO KRZYSZTOFA SMELI

WÓJTA GMINY MSTÓW TOMASZA GĘSIARZA

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na to, iż dane, fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas konkursu są przechowywane w archiwum Szkoły Podstawowej w Brzyszowie,  mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych szkoły (strona internetowa), serwisach internetowych Urzędu Gminy Mstów (strona internetowa), serwisach internetowych Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, kronikach oraz mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

 

………………………………………………………

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO) informujemy, iż:

1)  Administratorem  danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 42-244 Mstów, nr tel.: 34 328 41 19.

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych – adres e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie „MISTRZ ORTOGRAFII”.

4) Dane osobowe mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych szkoły (strona internetowa), serwisach internetowych Urzędu Gminy Mstów (strona internetowa), serwisach internetowych Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6) Mają Państwo prawo do: dostępu do treści danych osobowych dziecka, ich kopiowania oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

                                        

„Mistrz Ortografii” 

IV Regionalne Dyktando

 1. Jury Krakowsko-Częstochowskiej

pod honorowym patronatem

Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity

Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli

i Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza

 

 

karta zgłoszenia

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………….…………….

 

Klasa……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Imię, nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………………………….

 

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………

 

Numer telefonu szkoły:……………………………………………………………………………………………….

 

Adres e-mail  szkoły: ……………………………………………………………………………………………….

 

Wojwództwo……………………………………………………………………………………………………………..

 

Zamawiam obiad w cenie 12zł: TAK/NIE

 

*Koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywa uczestnik. Na terenie szkoły jest możłiwość zakupienia obiadu w cenie 12zł – informację o zamówieniu posiłku proszę zgłosić do 30 listopada 2022 r. do organizatorów.

 

 

 

Podpis dyrektora szkoły

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *