Bezpłatne warsztaty dla rodziców. MGOK Żarki.


Słowa MOSTY czyli o ję­zy­ku SERCA – warsz­ta­ty dla ro­dzi­ców w nur­cie Po­ro­zu­mie­nia bez Prze­mo­cy.

Są takie słowa, które bu­du­ją kon­takt, wspie­ra­ją go. O nich wła­śnie bę­dzie­my roz­ma­wiać, ucząc się słu­chać z em­pa­tią sie­bie i in­nych, a także do­świad­cza­jąc ścież­ki 4 kro­ków do kon­tak­tu, która po­pro­wa­dzi nas przez ob­ser­wa­cje-uczu­cia-po­trze­by-proś­by. Dr Mar­shall Ro­sen­berg twór­ca Po­ro­zu­mie­nia bez Prze­mo­cy (ang. NVC – No­nvio­lent Com­mu­ni­ca­tion) czę­sto mówił, że „każdą rzecz, którą warto robić, warto robić nawet nie­do­sko­na­le, a bycie ro­dzi­cem, to z pew­no­ścią coś co na­praw­dę WARTO robić

Za­pra­sza­my na bez­płat­ne warsz­ta­ty or­ga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Tram­po­li­na w ra­mach Pro­jek­tu „Słowa MOSTY w stro­nę dia­lo­gu”, fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Eu­ro­pej­ską.

Warsz­ta­ty pro­wa­dzi Beata Ko­cio­łek – tre­ner­ka ko­mu­ni­ka­cji em­pa­tycz­nej, coach, men­tor, me­dia­tor, praw­nik.

Warsz­ta­ty od­bę­dą się w dniu 19 grud­nia w godz. 17:00 – 20:00 w Miej­sko-Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Żar­kach ul. Mo­niusz­ki 2. 

Warsz­ta­ty są bez­płat­ne. Obo­wią­zu­ją zgło­sze­nia te­le­fo­nicz­ne – Beata Ko­cio­łek 501 641 128.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *