Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dla POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO


Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego w ramach trzech edycji Rządowego Programu Polski Ład Gminy Powiatu Częstochowskiego pozyskały:

 

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego w ramach trzech edycji Rządowego Programu Polski Ład Gminy Powiatu Częstochowskiego pozyskały:

Polski Ład I: 130 128 253,80 zł

Budowa 1 etapu kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Blachownia – 10 000 000 zł

E-usługi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona – 1 440 000 zł

Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem sali konferencyjno-widowiskowej w miejscowości Dąbrowa Zielona – 848 725 zł

Budowa dwuoddziałowego  przedszkola oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów – 8 100 000 zł

Przebudowa ulicy Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie – 3 325 000 zł

Remont drogi gminnej w Zawadzie ul. Długa w Gminie Kamienica Polska – 2 850 000 zł

Remont drogi gminnej w Kamienicy Polskiej ul. Magazynowa – 2 707 500 zł

Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice – 4 500 000 zł

Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym – 9 017 476 zł

Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach – 4 425 876 zł

Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA – 2 430 000 zł

“Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach” – 2 087 211 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Bogusławice etap II – 4 940 000 zł

Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Teklinów, gmina Kruszyna – 2 755 000 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 694006S Łęg-Kijów – 997 500 zł

Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie – 6 800 000 zł

Przebudowa drogi gminnej  nr 689003S – przy młynie w miejscowości Staromieście – 1 520 000 zł

Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kłobukowice i Kuchary, gm. Mstów – 5 367 500 zł

Przebudowa dróg dojazdowych ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa i ul. Klonowa w miejscowości Wancerzów, gm. Mstów – 3 040 000 zł

Skuteczny i efektywny system zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzchowisku- etap I – 9 239 130 zł

Budowa ulicy Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn – 2 945 000 zł

Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn – 950 000 zł

Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Hucie Starej B, gmina Poczesna – 3 420 000 zł

Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz z niezbędna infrastruktura w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna – 3 150 000 zł

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów ” – 10 753 561 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi – 7 913 664 zł

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna – 3 205 111 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku Starcza – Łysiec, gmina Starcza – 4 750 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w miejscowości Kopalnia, gmina Konopiska – 3 800 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1008 S odc. Stary Kocin – Nowy Kocin, gmina Mykanów – 2 850 000 zł

 

Polski Ład II: 171 116 597,10 zł

Budowa 2 etapu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia – 10 400 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona – 9 873 114 zł

“Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej” – 1 381 093 zł

Przebudowa dróg gminnych  w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiących połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii – 7 600 000 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED – 2 610 000 zł

Remont (modernizacja) drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Gajowa w Gminie Kamienica Polska – 2 850 000 zł

Remont (modernizacja) drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa w Gminie Kamienica Polska – 2 755 000 zł

Remont (modernizacja) basenu w Kamienicy Polskiej przy ul. Marii Konopnickiej 135A – 900 000 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana – 500 000 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów- I etap oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice – 9 890 000 zł

Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej          – 6 227 915 zł

Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu – zaplecze sportowe z zagospodarowaniem – 4 442 400 zł

Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej – 8 774 846 zł

“Budowa/rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska” – 979 118 zł

Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała – 5 320 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała – 2 992 500 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna – 1 773 000 zł

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów II etap – 3 990 000 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego – 3 465 000 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP LELÓW ZBYCZYCE na cele społeczne – 1 360 000 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów – 1 755 000 zł

Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gm. Mstów – 1 710 000 zł

Zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego – 665 000 zł

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj – 8 694 421 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej – 2 470 000 zł

Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn – Etap I – 8 100 000 zł

Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii – 8 075 000 zł

BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w m. SŁOWIK 42-263 ul .Podlaska 4 – 6 930 000 zł

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Wrzosowa ul.Ogrodowa – 1 760 000 zł

Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie Gminy Przyrów – 5 320 000 zł

“Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów” – 2 850 000 zł

Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gminie Przyrów – 1 700 000 zł

Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami wraz z budową nowego odcinka ul. Wodnica w Rudnikach – 5 800 000 zł

Kompleksowy remont przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej – 2 200 000 zł

Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza – 5 064 132 zł

Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy 3 289 073 zł

Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec – 1 658 985 zł

Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice, gmina Kłomnice i Mstów – 12 730 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska – 2 261 000 zł

 

Polski Ład III PGR: 30 367 533,42

Modernizacja energetyczna budynku OSP Cielętniki – 1 782 585 zł

Budowa kanalizacji w miejscowości Zagórze, Gmina Janów – 2 900 000 zł

Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu – 1 109 811 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, “dzielnica Magdasz” – etap II, podetap 1 – 1 470 969 zł

Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – 588 000 zł

Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym – 1 994 300 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 689034 S na odcinku Nakło-Gródek – 3 500 000 zł

Przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w Krasicach w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w miejscowości Krasice gmina Mstów – 1 999 000 zł

Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejo nie ulic Głównej i Stawowej w m. Lubojenka – 1 952 748 zł

Modernizacja budynku  użyteczności publicznej/społecznej w miejscowości Wrzosowa – 4 018 000 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatniowo–sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie – 2 000 000 zł

Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny – 1 199 520 zł

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny – 852 600 zł

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów – węzeł autostradowy A-1 – Kościelec – Rudniki – DK-91, gmina Mykanów i Rędziny – 3 000 000 zł

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia – Kuchary, gmina Mstów – 2 000 000 zł

 

Dodatkowe środki rządowe przyznane w sierpniu br. dla gmin powiatu częstochowskiego – 46 366 404 zł

 

Powiat CZĘSTOCHOWSKI – 7 376 144 zł

Miasto Gmina BLACHOWNIA – 3 541 049 zł

Gmina DĄBROWA ZIELONA – 1 660 988 zł

Gmina JANÓW – 1 967 027 zł

Gmina KAMIENICA POLSKA – 1 665 955 zł

Gmina KŁOMNICE – 3 398 616 zł

Miasto Gmina KONIECPOL – 2 253 534 zł

Gmina KONOPISKA – 3 171 027 zł

Gmina KRUSZYNA – 1 838 425 zł

Gmina LELÓW – 1 775 172 zł

Gmina MSTÓW – 3 253 389 zł

Gmina MYKANÓW – 4 482 209 zł

Miasto Gmina OLSZTYN – 2 030 180 zł

Gmina POCZESNA – 2 586 284 zł

Gmina PRZYRÓW – 1 666 246 zł

Gmina RĘDZINY – 1 983 674 zł

Gmina STARCZA – 1 716 485 zł

 

 

Dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowane są i zostały, między innymi, projekty:

Fundacja Wspierania Kultury GajArt z programu Teatr na projekt ,,Obrona Olsztyna – Aleksander Fredro” otrzymała 110 tys. zł

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej na wyposażenie sali widowiskowej w sprzęt nagłośnieniowy – 60 tys. zł; na koncert z Gwiazdą – 71 tys. zł

Dom Kultury w Koniecpolu  na projekt Kultura w plenerze – 150 tys. zł

 

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie na drugi etap modernizacji z programu Infrastruktura Domów Kultur otrzymał  470 tys. zł

Zakup instrumentów dla Orkiestry w Mykanowie

Organizacja wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa na cykl koncertów w USA” – 100 000 zł.

Projekt „Bliżej Piękna – Sztuka dla wszystkich” w Konopiskach – 67.000 zł

VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Koniecpol – 8.000 zł

 

Zakup instrumentów i rozbudowa infrastruktury Orkiestry Dętej w Mykanowie – 70.000 zł

 

Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Konopiskach, działalność edukacyjna i kulturalna „Stowarzyszenie Myk do Kultury” – 69.000 zł

 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński rekomendował do rządowego wsparcia wnioski dotyczące zabytków Ziemi Kłobuckiej.

Zakon Kanoników Regularnych Laretańskich w Wancerzowie – 560.000 zł

Parafia św. Apostołów Szymona i Tadeusza Judy w Mokrej – 151.000 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej – 89.000 zł

Gmina Janów /dworek Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku/ – 159.000 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku – 345.000 zł

 

 

 

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński rekomendował do rządowego wsparcia wnioski dotyczące zabytków Ziemi Częstochowskiej.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach – 984 209,10 zł

Prace budowlano-konstruktorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. J. Chrzciciela w Złotym Potoku – 595 000 zł

Odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie – 700 000 zł

Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w XIX-wiecznym budynku mieszkalnym drewniano-kamiennym w Kamienicy Polskiej – 1 000 000,00 zł

Konserwacja ołtarzy w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Kłomnicach oraz renowacja krypt pod kościołem parafialnym – 979 051,94 zł

Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian w kościele Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu – 1 012 340 zł

Prace konserwatorskie elewacji Kościoła Św. Walentego w Konopiskach – 940 653,00 zł

Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Macieja Ap. W Kruszynie – 986 455,38 zł

Remont kościoła parafialnego pw. Św. Idziego w Podlesiu – 117 600 zł

Remont kapliczki w Białej Wielkiej – 151 000 zł

Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy kościele parafialnym – 196 000 zł

Remont obiektu zabytkowego przy kościele parafialnym w Nakle – 196 000 zł

Remont kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Lelowie – 196 390 zł

Remont obiektu zabytkowego przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu – 360 155,88 zł

Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie – 1 004 500 zł

Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła parafialnego w Borownie w gminie Mykanów – 1 895 000 zł

Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej. Kwota wnioskowanych środków – 147 000 zł

Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, gmina Poczesna – 147 000 zł

Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w miejscowości Korwinów, gmina Poczesna. Kwota wnioskowanych środków: 490 000 zł

Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej w Przyrowie – 31 360 zł

Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w miejscowości Przyrów – 142 000 zł

Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy na terenie – 150 000 zł

Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym znajdującym się w kościele pw. Św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów – 269 729,73 zł

Konserwacja – prace ratunkowe wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Przyrowie – 686 000 zł

Modernizacja schodów, balkonu oraz elewacji wejściowej zabytkowego Dworu Wereszczyńskich, w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu – 137 200 zł

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i kotłowni w zabytkowym Dworze Wereszczyńskich, w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu – 480 200 zł

Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu i izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem piwnicy w zabytkowym Dworze murowanym w Kościelcu – 490 000 zł

Ratowanie wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie – 490 000 zł

Prace konserwatorskie, ratunkowe wnętrza zabytkowego kościoła w Zrębicach – 650 000 zł

Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku – 470 400 zł

Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku – 803 600 zł

 

Wozy ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Dzięki rekomendacji Posła Szymona Giżyńskiego nowe samochody ratowniczo-gaśnicze pozyskało 37 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Częstochowskiego:

W 2017 roku – Żuraw w Gminie Janów, Cykarzew Stary

W 2018 roku – Cisie w Gminie Blachownia, Wielki Bór w Częstochowie, Przyrów w Gminie Przyrów, Bystrzanowice w Gminie Janów, Błeszno w Częstochowie

W 2019 roku – Przyrów w Gminie Przyrów, Kruszyna w Gminie Kruszyna, Zawada w Gminie Kłomnice, Kawodrza Górna w Częstochowie

W 2020 roku – Lgota Mała w Gminie Lelów, Jaskrów w Gminie Mstów, Rybna w gminie Mykanów, Lelów II w Gminie Lelów

W 2021 roku – Wiercica w Gminie Przyrów, Nakło w Gminie Lelów, Stary Kocin w Gminie Mykanów, Piasek w Gminie Janów

W 2022 roku – Kuchary w Gminie Mstów, Wrzosowa w Gminie Poczesna, Aleksandria w Gminie Konopiska, Bargły w Gminie Poczesna, Koniecpol II w Gminie Koniecpol, Janów w Gminie Janów

W 2023 roku – Konopiska w Gminie Konopiska, Poczesna w Gminie Poczesna, Kobyłczyce w Gminie Mstów, Bogusławice w Gminie Kruszyna, Częstochowa Kuźnica Marianowa, Podlesie w Gminie Lelów, Cicie w Gminie Blachownia, Nierada w Gminie Poczesna, Zrębice w Gminie Olsztyn, Rudnik Mały w Gminie Starcza, Radostków w Gminie Mykanów, Słowik w Gminie Poczesna

 

W ramach nowego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z terenu Powiatu Częstochowskiego: Wrzosowa z Gminy Poczesna, Wiercica z Gminy Przyrów, Turów z Gminy Olsztyn, Skrzydlów z Gminy Kłomnice, Zawada z Gminy Kamienica Polska, Kawodrza Górna z Częstochowy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *