Edukacja ekologiczna – ważny element funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.


Mottem przewodnim jakim kieruje się Przedsiębiorstwo realizując działalność edukacyjną jest jedna z zasad Europejskiej Karty Wody tj. „Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego swoją działalność edukacyjną rozpoczęło już przed wielu laty np. umożliwiając studentom, uczniom technikum odbywanie praktyk. Jednak impulsem do wprowadzenia wielu różnorodnych form edukacji proekologicznej było wdrożenie w 2003r. systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001, a szczególnie rejestracja w europejskim systemie ekozarządzania i audytu EMAS w 2008r. To ten system jest siłą napędową dla prowadzenia otwartego dialogu ze społecznością lokalną i klientami, w tym także edukacji ekologicznej. System ten pomaga również systematycznie rozszerzać wachlarz podejmowanych działań. Organizując nawet niewielkie akcje, zdajemy sobie sprawę z tego, że suma wielu choćby niewielkich efektów przeobrazi się w znaczący efekt. System Zarządzania Środowiskowego funkcjonuje w Przedsiębiorstwie już kilka lat, co skutkuje stosowaniem różnorakich przedsięwzięć proedukacyjnych. Obecnie wypracowane są przedsięwzięcia – praktycznie dla każdego – od przedszkolaka do emeryta.
Okolicznościami, które motywują Przedsiębiorstwo do organizacji różnorakich przedsięwzięć, jak również do aktywnego włączania się w ich obchody są przede wszystkim:
Światowy Dzień Wody (22 marca każdego roku),
Światowy Tydzień Wody (przełom sierpnia i września każdego roku),
Światowy Dzień Środowiska (4 czerwca każdego roku),
Sprzątanie Świata (wrzesień każdego roku),

W dniach 28 sierpnia – 3 września bieżącego roku, w Sztokholmie, odbywa się, już po raz kolejny, Międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Mottem tegorocznej Konferencji jest „Woda dla zrównoważonego wzrostu”. Ponieważ konferencja trwa tydzień, dlatego nieformalnie czas ten określa się jako Światowy Tydzień Wody (ang. Worldwaterweek). Wodociągi Częstochowskie organizują, w tym okresie, kilka przedsięwzięć, których celem jest przedstawienie społeczności lokalnej zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowaną w naszym regionie. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest organizacja tzw. „OTWARTYCH DRZWI”. Celem jaki Przedsiębiorstwo sobie zakłada organizując tą akcję to przede wszystkim promocja idei współpracy na rzecz ochrony jakościowej i ilościowej zasobów wód naszego regionu oraz zapoznanie wszystkich zainteresowanych z problematyką związaną z procesami ujmowania i uzdatniania wody oraz ochrony zasobów wód podziemnych. Tylko bowiem wiedza mieszkańców naszego regionu o głównych zagrożeniach dla wód podziemnych, stanowiących przecież podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę, może przyczynić się do wdrażania zasad racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z tych wód, a z kolei takie korzystanie z wód będzie gwarantować przyszłym pokoleniom naszego regionu nieskrępowany dostęp do czystej i zdrowej wody w odpowiedniej ilości.

Czas Światowego Tygodnia Wody wykorzystywany jest również do przeprowadzania akcji edukacyjnych propagujących odpowiedzialne korzystanie z wody. W dniach 30 i 31 sierpnia oraz 1 września br. pracownicy Przedsiębiorstwa określają mieszkańcom naszego regionu ich indywidualny ślad wodny, a więc ilość wody zużywaną nie tylko w sposób bezpośredni, ale również w sposób pośredni tj. zużywaną na wytworzenie dóbr, usług z których każdego dnia korzystamy. Do wyliczenia śladu wodnego wykorzystywana jest ankieta znajdująca się na stronie internetowej organizacji Water Footprint Network. Określenie śladu wodnego udowodnia każdemu ankietowanemu, że korzystanie z dóbr konsumpcyjnych oraz usług również wiąże się ze zużywaniem wody, często w bardzo dużych ilościach!
W tych dniach pracownicy Przedsiębiorstwa informują również mieszkańców naszego regionu o ogromnej roli wody w życiu każdego żywego organizmu, w tym oczywiście organizmu człowieka oraz promują picie wody bezpośrednio z kranu, ponieważ jakość dostarczanej przez Przedsiębiorstwo wody spełnia wszelkie wymagania sanitarne, a jej koszt w porównaniu z napojami kupowanymi w sklepie jest zdecydowanie niższy.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *