Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”


WFOŚIGW W KATOWICACH ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

 

 1. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 2. Termin składania wniosków: nabór ciągły do 31.03.2026 roku lub wyczerpania alokacji środków. Nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl
 3. Kwota alokacji środków wynosi: 1 500 000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
 4. Koszty kwalifikowane – koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmują wyłącznie koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiana materiałów zawierających azbest.
 5. Forma dofinansowania: dotacja
 6. Wysokość dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowanych udostępnionych ze środków NFOŚiGW. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
 7. Pomoc publiczna: Zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego, która zobowiązana jest do zapewnienia, aby wsparcie udzielane ostatecznym odbiorcom korzyści było zgodne z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
 8. Spełnienie kryterium legalności: Zadanie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie winno być zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089).
 9. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi/Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z dwóch sposobów:

 1. a) w wersji papierowej do biura Wojewódzkiego Funduszu z załączoną wersją elektroniczną wniosku zapisaną w formie pliku PDF oraz dodatkowo Zestawienie właścicieli obiektów w formacie XLS na nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD) lub
 2. b) poprzez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Wojewódzkiego Funduszu – z podpisami elektronicznymi.
 1. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgodnej z datą ich wpływu w oparciu o Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a w kwestiach nieobjętych niniejszym Programem w oparciu o Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 386.

RED

Podziel się:

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *