Rusza przebudowa ul. Kopernika w Mstowie


Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe (prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego) na przebudowę ul. Kopernika w Mstowie. Do ogłoszonego przez gminę przetargu zgłosiło się 9 firm. Najkorzystniejszą ofertę (biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert tj. cena i gwarancja) złożyła firma ”OLS” Sp. z o.o. Sp. k. z Lublińca.

 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Mstowie”.  Istniejąca obecnie droga lokalna łączy ul. Partyzantów z ul. M.Skłodowskiej-Curie w Mstowie. Stanowi dojazd do istniejących posesji, jak i też do gruntów rolnych. Docelowo może ułatwić komunikację w rejonie cmentarza parafialnego i Szkoły Podstawowej w Mstowie.

Obecny stan drogi nie jest zadowalający: nawierzchnia ziemna, żużlowa, mieszana rumoszem skalnym – bez rowów i poboczy. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej drogi na odcinku o łącznej długości ok. 315,7mb i szerokości zmiennej od 3,0 do 5,0m m.in. :

– roboty pomiarowe i rozbiórkowe,

– korytowanie drogi wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy (pod projektowaną konstrukcję nawierzchni drogi),

– wykonanie ekostabilizacji,

– podbudowa z kruszywa kamiennego,

– nawierzchnia asfaltobetonowa w 2 warstwach (warstwa wiążąca wyrównawcza 4cm, warstwa ścieralna 4 cm)

– roboty towarzyszące (regulacja uzbrojenia) i zagospodarowanie przyległego terenu poprzez ukształtowanie, plantowanie, uzupełnienie ziemią i obsianie trawą.

Z projektowanej drogi wody opadowe skierowane będą na przyległy teren, poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Brak jest możliwości usytuowania rowów przydrożnych – z uwagi na wąski pas drogowy. Lokalizacja i szerokość drogi mieści się w istniejącym pasie drogowym, nie wchodząc w działki prywatne.

Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2020r.

za UG Mstów
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *