Przeciw uzależnieniom


Przyjęty przez radnych program służy diagnozie, profilaktyce i działaniom mającym przeciwdziałać alkoholizmowi, uzależnieniom od środków psychoaktywnych, a także często związanej z tymi zjawiskami przemocy w rodzinie.

Projekt został przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej UM we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i podmiotami działającymi w tym zakresie oraz po konsultacjach z sektorem obywatelskim.

Jego celem jest ograniczenie negatywnych społecznych i zdrowotnych skutków wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (w szczególności przez osoby niepełnoletnie), podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoatywnych (w szczególności wśród dzieci i młodzieży) oraz poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym (ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie).

Priorytetem programu jest m.in. zintensyfikowanie działań terapeutycznych wśród młodzieży upijającej się oraz działań korekcyjno-wychowawczych wśród osób używających środki psychoaktywne, pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą, rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych oraz zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów programu. Jednym z priorytetów jest także zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

Program jest elementem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”. Uwzględnia zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, realizowane w ramach integracji i współpracy przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

W projekcie miejskiego budżetu na rok 2019 na wdrożenie programu przewidziano 5,3 mln zł. Zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, finansowaniu mają służyć środki z należnych gminie opłat za wystawienie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Program będzie także finansowany ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków realizatorów programu.

Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej UM, a lista realizatorów i partnerów obejmuje m.in. kilka wydziałów Urzędu Miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS, Straż Miejską i Miejską Komendę Policji oraz placówki socjoterapeutyczne, ośrodki terapeutyczne czy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code