PODWYŻKI ZA ŚMIECI. CIĄG DALSZY. Radny PiS Piotr Wrona złożył skargę do WSA na uchwałę Rady Miasta Częstochowy


     Działając w imieniu własnym – na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zaskarżam uchwałę Rady Miasta Częstochowy nr 735.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewody w dniu 27 grudnia 2021r.

i zarzucam organowi naruszenie:

art. 25a u.s.g., art. 6j, 6k, 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

 

 

Częstochowa, dnia 03 marzec 2022r.

 

Do                                                                            

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego      

w Gliwicach                                                           

za pośrednictwem

Rady Miasta Częstochowy

 1. Śląska 11/13

42-217 Częstochowa

 

 

Skarżący: Piotr Wrona (………………), zam. ul………………………….., 42-215 Częstochowa,

 

Organ: Rada Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 , 42-217 Częstochowa.

 

 

Opłata: 300 zł

 

Skarga na uchwałę Rady Miasta Częstochowy nr 735.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Działając w imieniu własnym – na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zaskarżam uchwałę Rady Miasta Częstochowy nr 735.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewody w dniu 27 grudnia 2021r.

i zarzucam organowi naruszenie:

art. 25a u.s.g., art. 6j, 6k, 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

 

Na podstawie powyższych zarzutów wnoszę o:

 • stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały,
 • zasądzenie od organu na rzecz strony skarżącej zwrotu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia swych praw.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Działając w imieniu własnym poniżej przedstawiam moje zarzuty w sprawie podjęcia  uchwały przez Radę Miasta Częstochowy  nr 735.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaskarżonej uchwale zarzucam  naruszenie prawa poprzez:

 

 1.                W przyjęciu uchwały uczestniczył (głosował) Radny (załącznik nr 1), który mógł  mieć istotny interes prawny, gdyż nie wyłączył się z głosowania.

Radny ten od 14 kwietnia 2020 r. jest naczelnikiem (CUK ) Centrum Usług Komunalnych. Centrum Usług Komunalnych jest gminną jednostką budżetową, powołana uchwałą 303.XXIII.2019 z dnia 19.12.2019 roku, to w zakresie tej gminnej jednostki organizacyjnej jest gospodarka odpadami komunalnymi, tj. organizacja przetargów , rozliczanie śmieci i organizowanie systemu gospodarowania odpadami.

„Przesłanką wyłączenia radnego z głosowania nie jest wyłącznie istnienie konfliktu interesów, gdyż radny winien wyłączyć się także wówczas, gdy jego interes prawny będzie zbieżny z interesem gminy” tak mówi wyrok NSA z 11 stycznia 2012 r. (sygn. I OSK 2006/11, LEX nr 1107471) o fakcie takim mówi również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2013 roku (I OSK 124/13). „Zatem już tylko sama możliwość dotknięcia interesu prawnego wystarcza dla zastosowania tej normy. Przecież radny, którego interesu dotyczy uchwała może nie tylko wpływać na jej treść przez głosowanie, ale także w wyniku podejmowania innych działań typu lobbistycznego”.

Jak również Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2018 r.(II OSK 2099/16) „Interesu prawnego, o jakim mowa w art. 25a u.s.g., nie można utożsamiać wyłącznie z interesem majątkowym, gdyż nie są to pojęcia tożsame, aczkolwiek niejednokrotnie przez pojawiający się element majątkowy powiązane ze sobą”.

Radny  głosował za przyjęciem tej uchwały, nie wyłączył się z głosowania i nie został z niego wyłączony. Radny uzyskał mandat od mieszkańców Częstochowy i powinien reprezentować interesy mieszkańców, a w tej sprawie reprezentował CUK i Prezydenta jako Naczelnik CUK-u.

 

 

 

 

Natomiast wyrok NSA z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I OSK 125/13, LEX nr 1336306) mówi, że w razie nieuwzględnienia zakazu z art. 25a u.s.g. nie ma potrzeby analizowania materii wyników głosowania i rozważania, czy udział radnego miał czy nie miał wpływu na ostateczny wynik i podjęcie uchwały. Zgodnie z tym stanowiskiem, naruszenie zakazu  z art. 25a u.s.g. zawsze powinno prowadzić do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy.

Analizując te wyroki można domniemywać, że Radny powinien się wyłączyć  z głosowania, nie robiąc tego mógł spowodować, że uchwała została przyjęta niezgodnie z prawem.

 

 1.            Ponadto zarzucam uchwale, że jest niezgodna z aktualnym orzecznictwem  i wyrokami NSA dotyczącymi „jednej stawki” w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. „Jedna Stawka” musi sprawiedliwie obowiązywać wszystkich mieszkańców jednego miasta.

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach o sygn. III FSK 4141/21, III FSK 4248/21 i III FSK 4249/21 rozpatrywanych w dniu 14 października 2021 roku stwierdza, że przepis art. 6j ust. 2 u.u.c.p.g., przewiduje możliwość ustalenia tylko jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Użyte w ustawie określenie „jedna stawka” dotyczy liczby pojedynczej i nie   pozwala na przyjęcie w uchwale większej liczby stawek opłaty (liczby mnogiej) dla mieszkańców jednego miasta, a tak mamy w § 2 w/w uchwały.

W § 2 uchwały zawarte są dwie różne stawki: jedna 9,60 i druga 29,00, dodatkowo  te dwie różne stawki mają również różne jednostki pierwsza wyrażona zł/m³ i druga wyrażona zł/mieszkańca.

Czyli mamy dwie różne stawki z dwoma różnymi określającymi je jednostkami dla mieszkańców jednego miasta.

 

 1.            Ponadto zarzucam uchwale, że zawiera błędy matematyczne i logiczne.

Art. 6k ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g. upoważnia Radę Gminy do zastosowania w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Ustawa zawiera katalog metod i pozwala na stosowanie kilku z nich, umożliwia ustalenie opłaty poprzez wybór stawki i metody.

Art. 6j ust. 1 mówi wprost, że opłata stanowi iloczyn, do wyboru liczby mieszkańców, ilości zużytej wody lub powierzchni oraz stawki ustalonej na podstawie art.6k ust. 1.

 

METODA X STAWKA = OPŁATA

 

Kompetencje rady miasta w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegają tylko na wyborze dwóch i tylko dwóch zmiennych, mnożnika i mnożnej, z których wynika iloczyn czyli opłata.

W § 3 w pkt. 5,7,10 uchwały zwarte jest sformułowanie, które mówi, że opłata jest iloczynem 3 m³ wody oraz liczby osób zamieszkujących. W tym sformułowaniu ilość zużytej wody nie jest stawką, a ilością składnika metody, metodą zaś jest rozliczenie za zużytą wodę.

Równanie to przyjmuje obecnie błędną formę:

 

 

METODA X SKŁADOWA METODY = OPŁATA

 

Uchwała z takimi błędami nie może obowiązywać i być podstawą                                           do pobierania opłat.

 

 1.            Ponadto zarzucam uchwale, że użyto starych i nieaktualnych danych dotyczących wyliczenia stawki za zużycie wody (załącznik nr 2- odpowiedź, BDG. 0003.1.2377.2022 z dnia 14 lutego, na moją interpelację), gdzie Prezydenta Miasta mówi wprost „informuję, iż stawki oraz ulgi nie ulegały zmianie i obowiązują w takiej samej wysokości jak w poprzedniej uchwale, więc nie ma konieczności ich ponownej kalkulacji”. Należy dodać, że poprzednia uchwał była uchwalona 03.12.2019 roku.

Pytań i wątpliwości w tej sprawie jest wiele, np.

Dlaczego ja i mieszkańcy mojego miasta mamy płacić za śmieci w lutym  roku 2022 według starych i nieaktualnych wyliczeń, kalkulacji i stawek za rok 2019 ?

Dlaczego  kalkulacje i wyliczenia nie zostały wykonane z aktualnymi danymi? W dniu uchwalania uchwały tj. 16 grudnia 2021 roku były znane dane za rok 2020 i za 11 miesięcy roku 2021 ?

Jaki był sens oszczędzania wody w roku 2021? (Pierwsza uchwała mówiąca o rozliczeniach śmieci za wodę obowiązywała od 01.01.2021 roku i w tedy zacząłem, tak jak większość mieszkańców oszczędzać wodę) ?

 

 1.            Ponadto zarzucam uchwale, że użyto błędnych danych zużycia wody z roku 2019, dane te następnie posłużyły do wyliczenia średniego zużycia wody i co za tym idzie do  wyliczenia opłaty za  zł/m³ wody.

W odpowiedzi na moją interpelację ( załącznik nr 2) jak i w piśmie  ( PZ4.032.4.2020 Z DNIA 25.11.2020, które było dołączone do odpisu odpowiedzi na skargę do WSA w Gliwicach – Sygn.akt. I SA/GI 876/21 z dnia 21 lipca 2021 roku – Załącznik nr 3) kierowanym do WSA w Gliwicach w innej sprawie, Prezydenta Miasta podaje wielkość zużycia wody w roku 2019 na poziomie 8.270.200.

Mając te dane i ilość mieszkańców tj. 220433 wyliczono ( załącznik nr 3 ) średnie zużycie wody w miesiącu na 3,13m³:

 

 

8.270.200 : 220 433  = 37,52 : 12 m-cy = 3,13

  

i opłatę

      29 zł : 3 m³  9,60zł/ m³

 

Natomiast w odpowiedzi na moje zapytanie, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. podaje (NA.034.6.2022 z dnia  12.01. 2022 r.) podaje wielkość zużycia 11 405 700 m³ (załącznik nr 4).

Różnica pomiędzy tymi wielkościami wynosi 3.135.500 m³  tj. błąd o około 38%.

Przyjmując taką wielkość i sposób wyliczenia stawki za wodę możemy łatwo wyliczyć:

 

11 405 700 : 220.433 = 51,74:12 m-cy = 4,31m³

  gdzie

 

 • 11 404 700 – ilość wody podane przez Wodociągi Częstochowskie w roku 2019
 • 433 – to ilość mieszkańców zastosowana przez Prezydenta Miasta ( prawdopodobnie na koniec roku 2019)
 • 12 – ilość miesięcy w roku

4,31 m³ – wyliczona przeciętna norma zużycia w miesiącu

 

Analogicznie stosując się do wyliczeń Prezydenta Miasta dzielimy kwotę 29 zł przez przeciętne zużycie wody w miesiącu otrzymujemy wynik stawki za zużycie 1 m³ wody tj.

29 zł : 4,31 m³ = 6,73zł/ m³

 

Z moich wyliczeń jasno wynika, że powinienem  płacić 6,73zł/m³,  a nie tak jak obecnie płacimy 9,60zł/ m³.

 

Pytaniem zasadniczym w tym punkcje jest jednak sprawa błędnych danych i kto mija się z prawdą, kto podał błędne dane, a kto dobre, Prezydent, czy Prezes Wodociągów?  Dlaczego zastosowano wyliczenia niekorzystne dla mnie i obywateli miasta w którym mieszkam? Średnie zużycie wody powinno wynieść 4,31 m³, a nie 3,13 i analogicznie opłata powinna wynieść 6,73zł/ m³, a nie 9,60zł/ m³ jak obecnie  płacę.

 

 

 

 1. Ponadto zarzucam uchwale, że przyjęte w §4 ww. uchwały zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi w kompostowniku przydomowym, bioodpady stanowiące odpady komunalne  w wysokości opłaty określonej zgodnie z metodą, o której mowa w § 1 pkt 2, pomniejszonej o 2 zł miesięcznie, nie zostało poparte solidnymi wyliczeniami.

Ustawodawca zdecydował, że zwolnienie ma być  proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Aby zatem we właściwy sposób określić ulgę (jej wysokość kwotową lub procentową) konieczne jest posiadanie informacji o ogólnych kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujących zagospodarowanie wszelkich odbieranych odpadów komunalnych, w tym frakcji bioodpadów, i przeciętnego kosztu przypadającego  na gospodarstwo domowe lub mieszkańca, następnie kosztów zagospodarowania przez gminę frakcji bioodpadów i przeciętnego kosztu przypadającego  na gospodarstwo domowe lub mieszkańca, a w końcu oszczędność gminy wynikającą    z faktu, że z danej nieruchomości frakcja bioodpadów nie będzie przez nią odbierana, dzięki czemu ogólne wydatki gminy na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszą się.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dnia 28 maja 2020 r. I SA/Rz 262/20  stwierdził  „Sama uchwała nie zawiera zaś uzasadnienia, w którym zawarto by wyjaśnienie sposobu obliczenia tej kwoty (proporcji), z którego wynikałoby, że w przypadku każdego gospodarstwa domowego zawsze wyniesie ona 1 zł. Ustawodawca zdecydował zaś, że zwolnienie na być „proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”. Aby zatem we właściwy sposób określić ulgę (jej wysokość kwotową lub procentową) konieczne jest posiadanie informacji o ogólnych kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujących zagospodarowanie wszelkich odbieranych odpadów komunalnych, w tym frakcji bioodpadów, i przeciętego kosztu przypadającego na gospodarstwo domowe lub mieszkańca, następnie kosztów zagospodarowania przez gminę frakcji bioodpadów i przeciętego kosztu przypadającego na gospodarstwo domowe lub mieszkańca, a w końcu oszczędność gminy wynikającą z faktu, że z danej nieruchomości frakcja bioodpadów nie będzie przez nią odbierana, dzięki czemu ogólne wydatki gminy na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszy się”.

Podobne stanowisko wyrażone jest Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2020 r. I SA/Rz 670/20 „Obowiązujące przepisy nie przesądzają wprawdzie w jaki sposób należy wyliczyć proporcję, o której stanowi art. 6k ust. 4a u.c.p.g., co oznacza, że w tym zakresie pozostawiono gminom pewną swobodę, jednakże ustawodawca wymaga by zwolnienie nastąpiło proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Wyliczenie przez gminę ogólnej kwoty oszczędności z tytułu przydomowego kompostowania bioodpadów jest pierwszym etapem”.

 

W naszym częstochowskim przypadku nie wiedzieliśmy  prawie nic w tej sprawie, nie było  informacji na temat kosztów zagospodarowania, oszczędności i innych,  uzasadnienie całej uchwały ma aż 4 linijki  ( załącznik nr 5) i również nic o tym nie mówi.

 

 1.            Ponadto zarzucam uchwale, że do wyliczeń pomniejszenia o 2 zł przyjętego w §4 ww. uchwały zastosowano stare wyliczenia z 2019 roku.  Prezydent miasta ( załącznik nr 6 – odpowiedź, BDG. 0003.1.2357.2022 z dnia 02 lutego, na moją interpelację), wprost „informuję, iż stawki oraz ulgi nie ulegały zmianie i obowiązują w takiej samej wysokości jak w poprzedniej uchwale, więc nie ma konieczności ich ponownej kalkulacji.

Nie można stosować szeregu wyliczeń, jeżeli je w ogóle  wykonano, z roku 2019 do wyliczenia pomniejszenia w opłatach powiedzmy za marzec 2022. Tak naprawdę jednak wykonano je nie na danych z 2019 roku, ale prognozie na rok 2019 ( o czym szerzej poinformuję w następnym punkcje), co jest tym bardziej niedopuszczalne.

 

 1.            Ponadto zarzucam uchwale, że do wyliczeń pomniejszenia o 2 zł przyjęto dane prognozowane na roku 2019, a nie dane rzeczywiste. Jak przedstawiłem wcześniej do prawidłowego wyliczenia należałoby wykonać szeregu wyliczeń, zestawień i porównań, czego nie zrobiono w w/w uchwale. Wyliczenie  dokonano obliczając jaki procent ogólnej ilości odpadów stanowią odpady ulegające biodegradacji,  otrzymano 7,1% i tyle procent stanowią odpady BIO w stosunku do całości odpadów odebranych.  Następnie stawkę 29 zł pomnożono przez 7,1 %, wynik tj. 2,05 zł stanowił wysokość zwolnienia.

Takie błędne wyliczenia zostały przekazane WSA w Gliwicach przez Urząd Miasta w innej sprawie (załącznik nr 7 – BDG. 0751.10.2021 z dnia 29.10.2021roku, Sygn.akt: ISA/GI 876/21) czyli:

 

 

 

 

(7669,493 x 100%) : 107675,013= 7,1%

 

 

      29,00 zł x 7,1% = 2,05 zł

 

 

Gdzie:

 • Stawka od osoby miesięcznie – 29 zł
 • Procent udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji -7,1 %
 • Wysokość zwolnienia – 2,05 zł

 

Wszystko pozornie wydaje się dobrze, ale wyliczenia dotyczą prognoz roku 2019,                     a nie rzeczywistych wielkości.

W  odpowiedzi na moją interpelację (Załącznik nr 8 – BDG.0003.1.2383.2022 z dnia 16.02.2022 rok) podaje Prezydenta Miasta całkowicie inne wielkości. I tak,  masa odebranych odpadów komunalnych w roku 2019 wyniosła –  104 721,041 Mg,                           a odpadów  ulegających biodegradacji 15 188,749 Mg.

 

 

 

 

 

Czyli, równanie powinno przybrać taka formę:

 

(15 188,749 x 100%) : 104 721,041 = 14,50%

 

 

29 zł x 14,50 %  =  4,20 zł

 

Gdzie:

 • Stawka od osoby miesięcznie – 29 zł
 • Procent udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji- 14,50 %
 • Prawidłowa wysokość zwolnienia – 4,20 zł

 

Przyjmując dane w odpowiedzi na interpelację za prawdziwe zwolnienie powinno wynosić 4,20 zł, a nie 2,05 zł.

W w/w odpowiedzi na moją interpelację podano również dane za rok 2021. Nasuwa się tu jednak oczywiste pytanie dlaczego w dniu podjęcia tj. 16 grudzień 2021 nie zastosowano danych prognozowanych na rok 2021, a użyto danych prognozowane w roku 2019? Wyliczenie wtedy mogłyby wyglądać tak:

 

 

 

(18779,32 x 100%) : 100 909,44 = 18,61%

                                                                                  

                                                                                   i 

 

                                                           29 zł x 18,61 % = 5,39 zł

 

Gdzie:

 • Stawka od osoby miesięcznie – 29 zł
 • Prognozowany procent udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 18,61 %
 • Prognozowana wysokość zwolnienia – 5,39 zł

 

 

 

Zatem kwota odliczenia, z danych prognozowanych, dla osób kompostujących   powinna wynosić 5,39 zł, a nie jak jest wyliczona 2 zł. Te wszystkie argumenty mówią   i wskazują jednoznacznie, wyliczenia z roku 2019 nie mogą być prawidłowe pod koniec 2021 roku, a kwota pomniejszenia ma być inna, inną kwestią jest sprawa podania radnym miasta nieaktualnych danych i wyliczeń.

 

Podsumowując przedstawione przeze mnie argumenty, jednoznacznie pokazują, że uchwała jest napisana w sposób błędny, nie uwzględniono w niej uwag wyniesionych przez NSA jak i WSA. Błędy matematyczne, złe wyliczenia i uchybienia prawne to jedno, drugą rzeczą są niedopuszczalne uchybienia poprzez zastosowanie starych i nieaktualnych danych.

 

Nie jest  możliwe, że od 2019 roku wyliczenia są aktualne, zmieniły się wszystkie istotne parametry tzn. od początku 2021 roku przyjęto inne metody rozliczania za odpady komunalne,  w tym czasie powstała Gminna spółka Centrum Usług Komunalnych, od tego czasu  z Częstochowy  ubyło około 10 tysięcy osób, inflacja, co rok zwiększona ilość wytworzonych odpadów i większe wpływy do budżetu związane z gospodarką odpadami, większy procent zbiórki selektywnej i wiele innych.

Uchwała  zawiera błędy merytoryczne, prawne, matematyczne i logiczne,  krzywdzi i jest niesprawiedliwa dla mnie i mieszkańców mojego miasta, może być również przyjęta z niezgodnie z obowiązującym prawem.

Przedstawione przeze mnie argumenty są wystarczające by uchylono uchwałę w całości.

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

Podziel się:

1 komentarz

 • Już ostatnio wymanipulowaliście nas na śmieciach.Było za sortowane12 zł.od łebka i 20 zł za nie sortowane.od łebka.Potem zrobiliście obowiązkowe sortowanie i 20 zł .od łebka to jest 8 zł podwyżka i teraz cyt.Baranku Boży co rok-to droży?.Pewnie dlateg że,ludzie otrzymali obniżkę podatku.Proponuję,obnirzyć pracownikom Urzędu przynajmniej o 1000 zł albo zwolnić niepotrzebnych znajomków i już będą piniążki.Osobiście chciałbym ,aby p.Prezydent nie zapatrywał się na prezydenta Trzaskowskiego.Wprawdzie po lini partyjnej jednakowi co nie znaczy że umysły takie same.Chyba mam rację.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.