W czwartek odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miasta


W czwartek 27 października odbędzie LXVIII zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie dotycząca funkcjonowania placówki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. (BR.1.LXVIII.22)
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. (BR.2.LXVIII.22)
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.3.LXVIII.22)
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2023 roku. (BR.4.LXVIII.22)
14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku (BR.5.LXVIII.22)
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku (BR.6.LXVIII.22)
16.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (BR.7.LXVIII.22)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie (BR.8.LXVIII.22)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.9.LXVIII.22)
19.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (BR.10.LXVIII.22)
20. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. (BR.11.LXVIII.22)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Kopalnianej 4a i ul. Wopistów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.12.LXVIII.22)
22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką  (BR.13.LXVIII.22)
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy. (BR.14.LXVIII.22)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z części drzew wchodzących w skład pomnika przyrody, jednogatunkowej alei brzozowej zlokalizowanej w ciągu ulicy Bialskiej w Częstochowie. (BR.15.LXVIII.22)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Rehabilitacja  i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013- 2017”.  (BR.16.LXVIII.22)
26.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. (BR.17.LXVIII.22)
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. (BR.18.LXVIII.22)
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Częstochowie. (BR.19.LXVIII.22)
29. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
30.  Zamknięcie obrad LXVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa

MS

Podziel się:

2 komentarzy

  • Jadwiga pisze:

    My mieszkańcy bloku przy Ruckemanna 35/37nie możemy się doczekać od ponad 20 lat chodnika i parkingu nie mówiąc o choćby 1 ławki przed blokiem.Nie mamy też balkonów więc 1lawka by się przydała Za to mamy brzydki widok z okna na śmietniki które są własnością Spółdzielni mieszkaniowej Metalurg nie chcą oni przestawić pojemników z drugiej strony.Do kogo mamy zwrócić się z tym problemem?J.Gabor

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *