TZN – TO ZNACZY NOWOCZESNOŚĆ


Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego, to, z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, prężna i sznowana placówka edukacyjna, na miarę XXI wieku. Szkoła dysponuje bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i najnowsze osiągnięcia techniki multimedialnej pracowniami. Zajęcia z informatyki pozwalają uczniom posiąść umiejętności składania komputerów i ich testowania, pisania i uruchamiania programów w różnych językach. Słuchacze projektowania architektonicznego korzystają z programów do komputerowego wspomagania, projektowania i kosztorysowania. Na zajęciach rysunku technicznego uczą się wykonywać rysunki budowlane w programach AutoCAD i ARCORN.

TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Jasnogórska 84/90
42-200 Częstochowa
Tel. 324-35-51 i 324-47-27
kom. 0-608-10-32-33
e-mail: dyrektor@tzn.ids.czes.pl
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego, to, z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, prężna i sznowana placówka edukacyjna, na miarę XXI wieku. Szkoła dysponuje bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i najnowsze osiągnięcia techniki multimedialnej pracowniami. Zajęcia z informatyki pozwalają uczniom posiąść umiejętności składania komputerów i ich testowania, pisania i uruchamiania programów w różnych językach. Słuchacze projektowania architektonicznego korzystają z programów do komputerowego wspomagania, projektowania i kosztorysowania. Na zajęciach rysunku technicznego uczą się wykonywać rysunki budowlane w programach AutoCAD i ARCORN.
W TZN, w roku szkolnym 2002/2003, można będzie rozpocząć naukę w następujących szkołach:
– Technikum (4-lata) o następujących profilach kształcenia zawodowego: technik elektronik, technik mechanik, technik budownictwa, technik telekomunikacji.
– Liceum Profilowane (3 lata) o następujących profilach kształcenia ogólnozawodowego: elektroniczny, elektrotechniczny, zarządzanie informacją, mechaniczny i kształtowanie środowiska. – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie elektromechanik (3 lata), monter elektronik (2 lata), mechanik pojazdów samochodowych (3 lata).
Kandydaci do szkoły w roku 2002/2003 winni, od 27 maja do 14 czerwca bieżącego roku, złożyć następujące dokumenty: podanie, 3 zdjęcia, kartę zdrowia, orzeczenie lekarskie, świadectwo (po jego otrzymaniu) ukończenia gimnazjum i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Rekrutacja, na podstawie przyjętych kryteriów, odbędzie się w dniach od 24 czerwca do 5 lipca br. Kandydat otrzymać może maksymalnie 200 pkt. Za wyniki egzaminu w gimnazjum – maksymalnie 100 pkt., za oceny z wybranych pięciu przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 80 pkt. oraz za inne osiągnięcia – maksymalnie 20 pkt.
Wybrane 5 przedmiotów, to: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka, chemia lub informatyka. Ocena celująca – 16 pkt., bardzo dobra – 13 pkt., dobra – 10 pkt., dostateczna – 7 pkt. Do wskazanej przez ucznia klasy w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci z najwyższą punktacją. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata do wcześniej wybranej klasy istnieje możliwość przyjęcia go do innej, w tej samej szkole.
Szkoła posiada również interesującą ofertę dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którą jest Policealne Studium Zawodowe, oferujące naukę na kierunkach:
– Projektowanie architektoniczne, gdzie nauka trwa 4 semestry i daje tytuł technika architekta. Absolwenci nabywają umiejętności czytania dokumentacji budowlanej, wykonywania w ołówku i tuszu rysunków budowlanych, inwentaryzacji obiektów budowlanych i zabytków. Praktyki odbywają się w zakładach budowlanych oraz pracowniach projektowych i architektonicznych. TZN, jako jedyna szkoła w południowej Polsce, ma w swojej ofercie ten kierunek nauczania.
– Bezpieczeństwo i higiena pracy – nauka trwa 3 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł technika BHP i potrafi przeprowadzić kompleksową ocenę poziomu BHP, oceniać i usuwać zagrożenia dla zdrowia i życia, przeprowadzać postępowania powypadkowe. Praktyki odbywają się w dobrze zorganizowanych zakładach przemysłowych.
– Informatyka. Po trwającej 4 semestry nauce absolwent uzyskuje tytuł technik informatyk. Umie obsługiwać, testować i diagnozować sprzęt komputerowy, posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym oraz pisaną w języku angielskim dokumentacją i sprzętem. Praktyki odbywają się w punktach sprzedaży i serwisach komputerowych oraz wszędzie tam, gdzie są zainstalowane i obsługiwane sieci komputerowe.
– Technik elektronik o specjalności systemy i sieci komputerowe oraz urządzenia audiowizualne. Nauka trwa 4 semestry, absolwent potrafi zainstalować i uruchomić sieci komputerowe, zdiagnozować i naprawić uszkodzenia, oraz obsługiwać i naprawić urządzenia audiowizualne.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają również możliwość uzupełnić naukę w Technikum dla Dorosłych, na kierunkach: technik elektryk i technik elektronik. Nauka trwa 3 lata, a słuchacze po jej ukończeniu mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości.
Przy Technicznych Zakładach Naukowych istnieje też Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadza egzaminy eksternistyczne z zakresu programu nauczania Policealnego Studium Zawodowego w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa i technik architekt.
Kadra nauczycielska TZN-u, to o wysokich kwalifikacjach, życzliwi pedagodzy, preferujący aktywne metody nauczania.
Uczniowie mają też do dyspozycji dużą salę gimnastyczną oraz doskonale wyposażoną siłownię. Po intensywnych ćwiczeniach apetyt pozwoli zaspokoić szkolny bar, serwujący dania zimne i gorące. Szkoła dysponuje własnym internatem, a nauka w niej jest bezpłatna.
Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie, w godz. 8.00-15.00, tel. 324-47-27 lub 324-35-51.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *