MIEJSCOWY PLAN DLA BŁESZNA


Wszedł w życie uchwalony w marcu przez Radę Miasta miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar położony w dzielnicy Błeszno pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi. 

Plan uwzględnia m.in. ochronę terenów zieleni przed zabudową, poprzez wyznaczenie tzw. terenu zieleni urządzonej, także z usługami sportu i rekreacji oraz stanowiska przyrodniczego „Młaka w Błesznie”. Jednocześnie wyznaczono pasy terenów przyulicznych wzdłuż ul. Długiej i ul. Bohaterów Katynia, dla których ustalono możliwość kontynuacji i intensyfikacji zabudowy jednorodzinnej.
Obszar objęty planem ma powierzchnię około 23 ha. Około 15 ha z tego obszaru – w części centralnej i północnej – zajmują tereny zielone, stanowiące naturalną barierę ochronną pomiędzy zabudową mieszkaniową wzdłuż ulic Długiej i Bohaterów Katynia, a linią kolejową nr 61 relacji Kielce – Lubliniec oraz drogą krajową nr 1 (Aleja Wojska Polskiego).
Centralną część terenów zielonych zajmuje kompleks podmokłych łąk trzęślicowych, tzw. “Młaka w Błesznie”, charakteryzujący się wyjątkowo dużą liczbą gatunków roślin rzadkich i chronionych. Od południa tereny zabudowy jednorodzinnej uzupełniają usługi.
Głównym założeniem planu było ustalenie warunków funkcjonowania i ochrona najcenniejszych terenów zieleni z jednoczesną możliwością dalszego funkcjonowania terenów zabudowy mieszkaniowej.
Stanowisko przyrodnicze “Młaka w Błesznie”, obejmuje kompleks podmokłych łąk z unikatowym torfowiskiem niskim oraz rzadkimi łąkami trzęślicowymi, z wyjątkowo dużą liczbą gatunków roślin objętych ochroną gatunkową oraz stanowiskiem Modraszka telejusa – motyla chronionego prawem unijnym, w Polsce podlegającego ścisłej ochronie, wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W tym miejscu dopuszczono jedynie realizację pieszych ścieżek edukacyjnych, które nie będą ingerować w istniejącą szatę roślinną.
Wokół stanowiska przyrodniczego wydzielono teren zieleni urządzonej (symbol ZP), w granicach którego mogą się znaleźć obiekty małej architektury, ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz obiekty infrastruktury technicznej służące funkcjom wypoczynkowym.
Z kolei w granicach terenów zieleni urządzonej z usługami sportu i rekreacji (symbole 1ZP/US, 2ZP/US) będą mogły powstać obiekty i urządzenia sportowe, obiekty małej architektury oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą terenu.
Takie zagospodarowanie terenu pozwoli na zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców tej części miasta.
Ustalenia planu chroniące tereny cenne pod względem przyrodniczym przed zabudową kubaturową są zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co dodatkowo jest zgodne z interesem publicznym oraz oczekiwaniem mieszkańców wyrażonym w złożonych wnioskach. Jest to jedyny teren zielony w okolicy, który ma szansę spełniać wypoczynkowe i przyrodniczo-edukacyjne potrzeby mieszkańców okolicznych bloków, sąsiadujących z tym obszarem, jak również mieszkańców domów jednorodzinnych, których zabudowa jest objęta planem.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, stanowiących własność osób prywatnych zapisy planu pozwalają na kolejne inwestycje, jednocześnie eliminując możliwość realizacji obiektów kubaturowych w głębi obszaru, na terenach zieleni oznaczonych symbolami ZP i ZE.
Tekst planu wraz z rysunkiem opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. poz. 2935. Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Z treścią planu można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl w zakładce „Gospodarka – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego”.
SyB
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *