By z godnością pełnić role babć i dziadków


Kampania Społeczna „Polska Przyjazna Osobom Starszym” pod patronatem „Gazety Częstochowskiej”.

– W naszym kraju coraz większy odsetek stanowią ludzie w wieku senioralnym. To niepokojące zjawisko budują: niska dzietność, wysoka emigracja, zwłaszcza ludzi młodych oraz wydłużanie się życia. Dlatego polski rząd ze szczególną troską koncentruje się na tworzeniu przyjaznego klimatu wokół zaspokajania potrzeb ludzi starszych – mówiła podczas konferencji panelowej, omawiającej kampanię społeczną „Polska Przyjazna Osobom Starszym” Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie poświęcone osobom zajmującym się osobami starszymi przygotował senator RP Ryszard Majer wraz z posłem RP Szymonem Giżyńskim – pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Częstochowa i senatorem RP Arturem Warzochą. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. W dyskusji uczestniczyli: minister Elżbieta Bojanowska, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Policji, podinspektor Mariusz Mokras, dr Anna Lis z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach oraz dr Mariola Mirowska, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Senator Ryszard Majer inaugurując dyskusję podkreślił, że obecnie rząd Rzeczypospolitej wychodzi naprzeciw osobom starszym przedkładając między innymi zadeklarowany w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, program darmowych leków dla seniorów. Zwrócił uwagę jak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie „triady senioralnej”, na którą składają się: partycypacja, aktywizacja i opieka, uzupełnione o właściwy dostęp do informacji. – Ma to szczególne znaczenie dla osób starszych. Administracja publiczna, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe powinny być zainteresowane wdrażaniem polityki przyjaznej dla osób starszych, co w obliczu bardzo szybko zmieniającej się sytuacji demograficznej musi następować znacznie szybciej niż dotąd – stwierdził.
Minister Bojanowska podkreśliła, że rząd politykę społeczną, kierowaną do osób starszych, opiera o trzy zasady: tworzenie przez wszystkie podmioty instytucjonalne odpowiednich warunków dla zaspokajania potrzeb osób starszych, kształtowanie relacji międzypokoleniowych również w oparciu o funkcjonowanie takich instytucji jak ZUS i KRUS oraz zapobieganie automarginalizacji osób starszych poprzez ich aktywizowanie do działania w różnych strukturach. Zwróciła też uwagę takie problemy jak: samotne zamieszkiwanie osób stasrszych, podwójne starzenie się, feminizacje starości oraz wertykalizację (sektoryzację) sieci rodzinnej.
W dyskusji podniesiono kwestię ochrony seniorów przed osobami wykorzystującymi ich łatwowierność i naiwność. – W Polsce zwiększa się skala okradania starszych osób tak zwaną metodą „na wnuczka” czy „pracownika wodociągów, elektrowni, gazowani”. Nowością są akcje „na policjanta” i „na CBA”. Złodzieje podają się za pracowników tych służb, wzbudzają zaufanie osób starszych, odwracają ich uwagę i wreszcie okradają – mówił podinsp. Mariusz Mokras. W 2014 roku przypadków takich kradzieży odnotowano ponad dwa tysiące, na niebagatelną kwotę 19 milionów złotych. Najczęściej tak okradane są osoby w wieku 70-79 lat (44 procent), 36 procent w wieku 80-89 lat i 16 procent w wielu od 60-69 lat.
Inspektor Anna Lis podkreslił, że zbytnią ufność seniorów wykorzystują także specjaliści od agresywnej polityki sprzedażowej, którzy organizują spotkania z niby promocjami o wygórowanych cenach. – Państwowa Inspekcja Handlowa służy pomocą oszukanym w ten sposób osobom. Jednak jest to trudne, bo często osoby kupujące nie wiedzą że podpisują jakieś umowy, również kredytowe, w których brakuje podstawowych danych producenta i sprzedawcy. Stosujemy mediacje, polubownie udaje się nam załatwiać około 60 procent takich spraw – akcentowała.
Dr Mariola Mirowska przybliżyła system kształcenia kadr dla instytucji społecznych i socjalnych na AJD.
Poseł Szymon Giżyński poproszony o zabranie głosu odniósł się do materii ideowej i aksjologicznej podejmowanej problematyki, jej olbrzymiego sensu moralnego. – W procesie pomocy osobom starszym – zorganizowanej, usystematyzowanej, objętej przepisami ustaw, procedurami –najważniejszy jest także – z punktu widzenia człowieczego losu i etosu – motyw dawania. On wzbogaca nie tylko obdarowanych, ale i tych którzy chcą dawać. Niezmiernie ważny jest w tym aspekcie kontekst godności. Trzeba prowadzić te działania w najwyższym szacunku, ze świadomością podziękowania, dziękczynienia. Role babci i dziadka, najbardziej godne i tkliwe naszej kulturze, są tak pięknie opisane i obecne emocjonalnie, intelektualnie i kulturowo w literaturze i malarstwie. I wszystko powinno temu służyć, żeby te role z największą godnością móc pełnić, aby najpełniej przekazywać wartości, które są w zakresie ciągłości i trwania narodu bezcenne, i stanowią o rozwoju narodu i jego trwaniu. Bo trwanie oznacza jakąkolwiek perspektywę rozwoju – powiedział poseł Szymon Giżyński.
Uczestnicy konferencji podpisali Deklarację udziału w Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Starszym.

GUR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.