LIST DO REDAKCJI: Toksyczne odpady na terenach zalewowych przy rzece Konopce


– alarmują mieszkańcy ul. Mieszka Starego w dzielnicy Stradom w Częstochowie.

 

W ślad za poprzednimi mailami, dot. zasypywania terenów zalewowych przy rzece Konopce i ul. Mieszka Starego, chcieliśmy Państwa poinformować, że na wskazanym terenie znajdują się niebezpieczne, toksyczne odpady.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do badań a ich wyniki są następujące:

„Badania wykazały podwyższone zawartości niektórych metali w badanych próbkach odpadów. W jednej z próbek stwierdzono, że zawartości cynku przekraczają dopuszczalne zawartości określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016r. Poz. 1395) dla I. II i III grupy gruntów. Ponadto zawartości kadmu i ołowiu są wyższe od dopuszczalnych określonych dla grupy IV. Badania innej z próbek wykazały, że zawartości kadmu i ołowiu są wyższe od dopuszczalnych określonych dla IV grupy gruntów.”

Pomimo wskazanych wyników Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta nie podjął szerszych działań. Co więcej, przystał na zobowiązanie osoby odpowiedzialnej za toksyczny nasyp „że w terminie do dnia 30 listopada 2022 r wysokość gruntów zostanie zniwelowana do poziomów gruntów nieruchomości sąsiednich.”

W ocenie Mieszkańców postępowanie takie jest nie tylko bardzo niebezpieczne, ale i całkowicie niezrozumiałe. Inwestor już wielokrotnie przecież „obchodził” przepisy, a powyższe zobowiązanie może być jedynie próbą przewłoki.

Toksyczne odpady zalegają na wskazanym terenie od ponad roku. Co ważne, ich umiejscowienie – wzdłuż rzeki Konopki – może powodować zagrożenie życia i zdrowia nie tylko Mieszkańców dzielnicy Stradom, ale również szerszego kręgu obywateli. Należy tu także podkreślić, że odpady te mają również ogromny wpływ na życie i zdrowie zwierząt oraz szkodzą środowisku – płynąca w bezpośrednim sąsiedztwie odpadów – rzeka Konopka łączy się z innymi rzekami, zbiornikami wodnymi. W razie podniesienia się poziomu wód gruntowych wszystkie toksyczne składniki przedostaną się również na dalsze tereny miejskie. Na wspomnianym terenie często dochodzi do podtopień lub powodzi. Usypane odpady są 2 razy wyższe niż wały przeciwpowodziowe, co tym bardziej naraża mieszkańców ulicy Mieszka Starego na całkowite zalanie, w razie jakiejkolwiek powodzi. Do tej pory w sytuacji, gdy poziom wody w rzece podnosił się – łąki (między rzeką a torami, będące własnością inwestora) były podmokłe, przyjmowały ogromne ilości wody, chroniąc domy przed zalaniem. W obecnej sytuacji cała woda spłynie bezpośrednio na Mieszkańców.

Mieszkańcy odnoszą wrażenie, że są pozostawieni sami sobie, a Urząd działa w obronie osoby, która dopuściła się nielegalnego procederu. Niestety wpływ toksycznych odpadów na środowisko był już widoczny latem ubiegłego roku, kiedy to drzewa na wskazanym terenie zaczęły kolejno usychać (już wtedy Urząd Miasta bagatelizował zgłoszenia i wnioski Mieszkańców). Oczywistym jest, że skażenie środowiska będzie, tym większe im dłużej odpady te będą na nim zalegać.

Toksyczne odpady powinny być przewiezione w miejsce do tego przeznaczone w jak najszybszym czasie (nie w ciągu następnego roku) a teren powinien zostać niezwłocznie odpowiednio oczyszczony…

Wobec powyższego rodzą się następujące pytania:

– dlaczego Wydział Ochrony Środowiska, powołany, jak sama nazwa na to wskazuje, do ochrony Środowiska uznaje, temat za mało istotny?

– dlaczego nie są podejmowane działania zmierzające do ograniczenia szkody, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym dla zdrowia ludzi skutkom?

– dlaczego Wydział Ochrony Środowiska stoi niejako po stronie osoby dopuszczającej się czynności nielegalnej, przychylając się do jej zobowiązania?

– dlaczego Mieszkańcy najbliższej okolicy mają żyć w toksycznym środowisku przez następny bliżej nieokreślony czas?

Z poważaniem

Mieszkańcy ul. Mieszka Starego

Apel Mieszkańców skierowaliśmy do Urzędu Miasta Częstochowy z prośbą o ustosunkowanie się do problemu i udzielenie odpowiedzi na pytania  zadane w apelu przez Mieszkańców.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.