Częstochowa ma hejnał


Podczas ostatniej sesji częstochowscy radni podjęli uchwałę w sprawie zasad jego używania. To kolejna, historyczna inicjatywa, wpisująca się w obchody 800-lecia pisanych dziejów miasta.

 

Propozycja częstochowskiego hejnału została skomponowana przez Mateusza Pospieszalskiego. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się spotkanie ,,Zespołu do spraw uroczystości i ceremoniału miejskiego”. Przewodniczył mu zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, a uczestnikami byli m.in. naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Aleksander Wierny oraz – w charakterze zaproszonego eksperta – dyrektor Filharmonii Częstochowskiej Adam Klocek. Przez aklamację zdecydowano, że jako potencjalny hejnał Częstochowy prezydentowi miasta przedstawiony zostanie właśnie utwór znanego w Częstochowie kompozytora. Prezydent – po zapoznaniu się z utworem – zaproponował go z kolei Radzie Miasta, która podjęła intencyjną uchwałę, zatwierdzającą pomysł. Kolejnym krokiem było przedstawienie propozycji Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wskutek braku zastrzeżeń ze strony Komisji możliwe stało się podjęcie właściwej uchwały, zatwierdzającej hejnał oraz zasady jego używania.

ZASADY UŻYWANIA HEJNAŁU

§  1. 1. Hejnał Miasta Częstochowy jest jednym z symboli samorządowych Miasta Częstochowy.

2.  Hejnał Miasta Częstochowy jest utworem muzycznym, którego autorem jest Mateusz Pospieszalski.

3.  Hejnał Miasta Częstochowy może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należyty szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla symboli miejskich.

§  2. 1. Hejnał stanowi własność Miasta Częstochowy, zasady reguluje umowa o przeniesieniu praw autorskich z autorem.

2.  Hejnał może być wykonywany osobiście przez muzyka lub odtwarzany publicznie z zapisu cyfrowego, za pomocą urządzeń emitujących dźwięk.

§ 3. 1. Hejnał wykonuje się lub odtwarza:

1)  podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych;

2)  podczas imprez i uroczystości o szczególnym znaczeniu dla Gminy Częstochowy i jej mieszkańców.

2. Odtwarzanie hejnału podczas uroczystości o charakterze państwowym następuje na początku każdej

uroczystości bezpośrednio po Hymnie Państwowym.

§  4. 1. Dopuszcza się cykliczne odtwarzanie hejnału w miejscach o szczególnym znaczeniu historycznym dla Miasta i jego mieszkańców.

§  5. 1. Hejnał Miasta Częstochowy może być używany przez:

1)  Radę Miasta Częstochowy;

2)  Prezydenta Miasta Częstochowy;

3)  Urząd Miasta Częstochowy;

4)  gminne jednostki organizacyjne.

2. Hejnał może być wykonywany lub odtwarzany:

1)  w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy Częstochowy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych instytucjach kultury;

2)  w innych miejscach za zgodą Prezydenta Miasta Częstochowy wyrażoną na pisemny wniosek.

§  6. 1. Hejnał może być używany przez inne podmioty pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Częstochowy wyrażonej w odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego/wnioskodawcy.

2.  Zgody udziela Prezydent Miasta Częstochowy po przeanalizowaniu wniosku.

3.  Wnioskodawca składa wniosek do Prezydenta Miasta Częstochowy zawierający:

1)  dane wnioskodawcy oraz datę sporządzenia wniosku;

2)  zakres działalności wnioskodawcy;

3)  cel, w jakim będzie wykorzystywał hejnał;

4)  oznaczenie, czy wniosek dotyczy korzystania z hejnału na czas określony lub nieokreślony;

5)  wskazanie miejsca, na którym ma być wykorzystany hejnał;

6)  uzasadnienie wniosku;

7)  scenariusz wydarzenia;

8)  podpis wnioskodawcy.

4.  Prezydent Miasta Częstochowy, wydając zgodę bierze pod uwagę między innymi to, czy używanie hejnału będzie odbywało się w sposób gwarantujący mu należyty szacunek.

5.  Prezydent Miasta Częstochowy może cofnąć zgodę na korzystanie z hejnału, jeśli będzie on

wykorzystywany niezgodnie z celem lub w sposób niezgodne ze sposobem określonym we wniosku lub w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, lub w sposób nie gwarantujący mu należytą cześć i szacunek.

6.  Korzystanie przez wnioskodawcę z hejnału jest bezpłatne.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *