Kolejne prywatyzacje


Radni uchwali

Restrukturyzację rozpoczął kolejny częstochowski Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Tym razem procedura prywatyzacyjna objęła Zakład Lecznictwa i Profilaktyki “Nasza Przychodnia” z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie. – Aby projekt uchwały likwidacyjnej można bylo przedłożyć Radzie Miasta, niezbędne jest uzyskanie opinii Wojewody Śląskiego. Ustawowy czas na wydanie opinii to 30 dni. Ponadto uregulowania wymagają sprawy własnościowe nieruchomości przy Al. Wolności 46. Niedopełnienie tych warunków spowodowało, że projekt likwidacji przychodni nie znalazł się w planie czerwcowej sesji Rady Miasta, jednakże z uwagi na fakt, iż wyżej wymienione dokumenty zostały złożone zgodnie z obowiązującym terminem tj. do 30 czerwca 2005 roku, przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie wyrażenia woli przez Radę, aby restrukturyzacja tej placówki odbyła się na zasadach przyjętych w wyżej cytowanej uchwale. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu będzie możliwe po uregulowaniu spraw własnościowych placówki – tłumaczy Leśnikowski.
Pozytywnie, mimo kłopotów finansowych placówki, zaopiniowano także projekt programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. Trudności płatnicze Stacji wynikają m.in. z podwyżek wynagrodzeń, dla których ma zastosowanie art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, tzw. “ustawy 203”. Problemy te najprawdopodobniej zostaną zniwelowane, bowiem SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w opracowanym programie restrukturyzacji finansowej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wnioskował o przyznanie przez Skarb Państwa pożyczki w kwocie ponad półtora miliona zł. Ma być ona wypłacona w trzech transzach na przełomie lat 2005, 2006 i 2007.
Pozyskane w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone na podwyższenie przeciętnych wynagrodzeń, w szczególności na: realizację zobowiązań pracowniczych z tytułu ustawy “203”, składki płatnika ZUS i Fundusz Pracy, odsetki ustawowe od zobowiązań, składki ZUS, składki PFRON. – Rentowność Stacji obserwowana na przełomie roku 2004 i 2005 oraz sporządzone prognozy są realne i dają gwarancje spłaty pożyczki wraz z odsetkami. Nadmienić trzeba, że zgodnie z ustawą, jeżeli pogotowie spłaci połowę należności w okresie pięciu lat, druga połowa długu zostanie umorzona. Z załączonego do projektu restrukturyzacyjnego harmonogramu spłaty pożyczki wynika, że jest to możliwe – optymistycznie wyjaśnia Ireneusz Leśnikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowa.

ŁS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *