Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami


MEN przedstawia rekomendacje dotyczące pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców/opiekunów.

Poradnik dotyczący kształcenia na odległość
W poradniku uwzględniono zadania nauczycieli i specjalistów, a także wskazówki dla rodziców, przykładowe metody pracy z uczniami, informacje na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Poradnik można znaleźć na stronie.
Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami
W poradniku „Kształcenie na odległość” wskazano przykładowe metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Wśród nich wymienić można m.in. symulacje (naśladowanie rzeczywistości), dzięki którym dzieci rozwijają swoją inwencję twórczą, umiejętności społeczne i poznawcze oraz kształtują swój system wartości. Jest również metoda „linia czasu” przybliżająca uczniom pojęcie czasu, a także „mapa mentalna” (lub mapa pamięciowa) – stosowana m.in. w celu usystematyzowania świeżo zdobytej wiedzy lub wizualizacji posiadanych wiadomości. Muzykoterapia, choreoterapia, metoda małych form scenicznych czy biblioterapia to kolejne z metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, które mogą być podpowiedzią dla rodziców do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.
Platforma epodreczniki.pl wsparcie w nauce
Materiały na udostępnionej szkołom Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl zostały dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W bloku Kształcenie na odległość zebrano materiały dotyczące kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-na-odleglosc
Serwisy internetowe Ośrodka Rozwoju Edukacji
MEN zachęca również do wykorzystywania zasobów udostępnionych po zalogowaniu na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.adaptacje.ore.edu.pl
Można tam znaleźć m.in. zaadaptowane wersje serii podręczników Szkolni Przyjaciele dla klas I-III, dostosowane odpowiednio do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją w postaci:
  • dostosowanego podręcznika dopuszczonego do kształcenia specjalnego tej grupy uczniów,
  • zeszytów piktogramów zawierających symbole PCS,
  • aplikacji multimedialnej rozszerzonej o symbole PCS oraz  nagrania w polskim języku migowym (PJM),
  • książki pomocniczej stanowiącej nieodzowną pomoc dla nauczyciela uczącego uczniów z wymienioną powyżej niepełnosprawnością,
  • słabowidzących w postaci adaptacji podręcznika w druku powiększonym.
Dodatkowo ze strony ORE można pobrać adaptacje podręczników w druku powiększonym – dla uczniów słabowidzących z klas IV-VIII szkoły podstawowej. To materiały do takich przedmiotów jak m.in.: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, chemia, fizyka czy wiedza o społeczeństwie.
Materiały w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej
W strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej udostępniono również materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dla uczniów klas IV-VIII mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do języka polskiego, matematyki, historii, geografii, przyrody, biologiiy, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie.
Materiały są dostępne w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej pod adresem: https://strefasio.men.gov.pl/login.
Po zalogowaniu do SIO należy wybrać zakładkę „Adaptacje” i zaakceptować regulamin. Materiały można filtrować według klasy, rodzaju, słów kluczowych czy przedmiotu.
Wszystkie publikacje można przeglądać on-line, można je również pobrać, a następnie wydrukować. Zawierają odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym) oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM).
Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
Poprzez kuratorów oświaty, sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, MEN monitoruje organizację kształcenia i wsparcia uczniów niepełnosprawnych w systemie oświaty. Szkoły, w tym specjalne, których działalność została zawieszona, mają obowiązek organizowania kształcenia zdalnego.
Z informacji zebranych w ramach nadzoru pedagogicznego wynika, że 100 proc. szkół specjalnych prowadzi nauczanie zdalne. Sposób organizacji tego kształcenia dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciele i specjaliści utrzymują stały kontakt telefoniczny z rodzicami uczniów. Szkoły realizują te zadania m.in. przez:
• zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej kart pracy, zadań edukacyjnych i ciekawych linków do stron,
• wysyłanie kart pracy i materiałów jeden raz w tygodniu tradycyjną pocztą,
• codzienny kontakt telefoniczny nauczycieli z rodzicami uczniów w celu przekazania im informacji o zadaniach domowych z użyciem tradycyjnego podręcznika i ćwiczeń,
• telefoniczne wsparcie uczniów i rodziców w problemach pojawiających się w czasie zdalnego nauczania,
• tworzenie grup na portalach w mediach społecznościowych.
Przykładowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Porady dla nauczycieli specjalistów:
Z wykorzystaniem informacji z MEN
 
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *