REGULAMIN / „Konkurs na najpiękniejszy ogród kwietny”


Organizatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody (dalej LOP) Zarząd Okręgu w  Częstochowie z siedzibą przy ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa, https://lopczest.wordpress.com/

 

 1. Organizatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody (dalej LOP) Zarząd Okręgu w  Częstochowie z siedzibą przy ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa, https://lopczest.wordpress.com/
 2. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego „Owady zapylające w mieście” realizowanego w 2022 r. przez ZO LOP w Częstochowie współfinansowanego z budżetu miasta Częstochowy.
 3. Celem konkursu jest powiększenie bazy pożytkowej owadów zapylających, promowanie ogródków, rabatek i balkonów kwietnych jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej.
 4. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: placówki oświatowe uczestniczące w projekcie „Owady zapylające w mieście” oraz mieszkańcy Częstochowy. W każdej kategorii zostaną przyznane po 3 nagrody rzeczowe.
 5. W konkursie biorą udział wszystkie placówki uczestniczące w projekcie „Owady zapylające w mieście”.
 6. W przypadku kategorii „mieszkańcy Częstochowy” uczestnikiem może być jedna osoba lub grupa osób opiekująca się jednym ogrodem kwietnym.
 7. Prace konkursowe stanowią fotografie przedstawiające zakładanie ogrodu kwietnego, kolejne etapy opieki nad założonym ogrodem kwietnym oraz efekt końcowy, a także krótki opis tego ogrodu. Prace muszą być podpisane nazwą placówki / imieniem i nazwiskiem mieszkańca Częstochowy, numerem telefonu, adresem e-mailowym. Dokumentację fotograficzną stanowi 3-5 zdjęć w wersji papierowej w formacie 18×25 cm lub 21×30 cm. Opis powinien zawierać: lokalizację na terenie Częstochowy, nazwy roślin, prace wykonane podczas realizacji; może zawierać inne informacje.
 8. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę do oceny.
 9. Prace oceniane będą przez komisję składającą się z przedstawicieli LOP oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy. Ocenie zostanie poddana bioróżnorodność, oryginalność i estetyka dzieła.
 10. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do 15 września 2022 r.
 11. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 września 2022 r.
 12. O wynikach konkursu, miejscu i terminie wręczenia nagród opiekunowie Kół LOP / mieszkańcy Częstochowy zostaną powiadomieni telefonicznie i/ lub mailowo.
 13. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości podsumowania projektu „Owady zapylające w mieście”, do 15 października 2022 r.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac konkursowych i wykorzystania ich w celach promocyjnych, w tym do opublikowania na stronie internetowej Zarządu Okręgu LOP.
 15. Udział w konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z treścią i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie.

 

Zadanie publiczne „Owady zapylające w mieście” realizowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie w 2022 r. współfinansowane jest z budżetu miasta Częstochowy.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *