Pieniądze na naukę


Ruszyła druga edycja programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Projekt pomocy stypendialnej, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Częstochowskie Starostwo Powiatowe rozpoczęło realizację drugiej edycji programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Założeniem projektu jest objęcie wsparciem finansowym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi przeszkodę w rozwoju edukacyjnym.
Aby skorzystać z takiej pomocy należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim pod uwagę brane są osiągnięcia ucznia ubiegającego się o stypendium. Średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych z roku ubiegłego musi wynosić co najmniej 5,0 a z pozostałych co najmniej 4,25. Dodatkowo ubiegający się o pomoc finansową w roku poprzednim powinien wziąć udział w olimpiadzie z przedmiotów kierunkowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Pozostaje jeszcze kwestia finansowa. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekraczać 1.008 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczenie o niepełnosprawności 1.166 zł ).
Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i może wynosić od 250 zł do 350zl. Wysokość świadczenie uzależniona jest od średniej z przedmiotów kierunkowych.
Wnioski należy składać do 5 października w szkołach lub bezpośrednio w Starostwie Powiatowym przy ul. Jana III Sobieskiego p w pokoju 129.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.