Pożegnanie z Marcinem


16 maja 2022 roku odbył się pogrzeb 42-letniego Mar­ci­na Ma­sły­ka, by­łe­go ko­men­dan­ta Stra­ży Miej­skiej w Żar­kach.

Mar­cin Ma­sły­ka był miesz­kań­cem Że­li­sła­wic, ostat­nim miej­scem pracy dla niego był ża­rec­ki ma­gi­strat. Roz­po­czął pracę w Urzę­dzie Mia­sta i Gminy w Żar­kach w lipcu 2017 r. jako ko­men­dan­t Stra­ży Miej­skiej, po wy­gra­nym kon­kur­sie na to sta­no­wi­sko. Pra­co­wał do lipca 2021 r. Nie­ste­ty, 13 maja br. prze­grał walkę ze śmier­tel­ną cho­ro­bą. Po­grzeb odbył się w dniu 16 maja w ko­ście­le pa­ra­fial­nym w Że­li­sła­wi­cach.

,,Mar­cin Ma­sły­ka swoje obo­wiąz­ki służ­bo­we wy­ko­ny­wał z za­an­ga­żo­wa­niem i pasją. Po­zo­sta­nie w na­szej pa­mię­ci jako po­moc­ny, cie­pły i od­da­ny ko­le­ga. Dla każ­de­go pe­ten­ta, jak i dla nas miał za­wsze dobre słowo oraz uśmiech. Bę­dzie­my go wspo­mi­nać jako wa­lecz­ną osobę. Łączy­my się w bólu z naj­bliż­szą ro­dzi­ną, żoną i dwie­ma có­recz­ka­mi. Mar­cin! Po­zo­sta­niesz w na­szej pa­mię­ci na za­wsze! Spo­czy­waj w spo­ko­ju!’ – napisali koledzy Marcina Masłyki.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.