PANORAMA GMIN – KŁOMNICE. Priorytet Wójta: Inwestycje na rzecz mieszkańców


Rozmowa z Wójtem Gminy Kłomnice PIOTREM JUSZCZYKIEM

 

 

Szanowny Panie Wójcie, zarządza Pan Gminą Kłomnice od wielu lat. Z jakich swoich dokonań na rzecz mieszkańców i Gminy jest Pan najbardziej dumny?

– Cieszę się z efektów każdego zadania, które zrealizowaliśmy i realizujemy na rzecz gminy, bowiem każde z nich służy naszym mieszkańcom, a przecież o to chodzi w pracy samorządowca.

Zatem podsumujmy ubiegły rok. Przypomnijmy naszym Czytelnikom, co udało się Państwu zrealizować w 2022 roku.

– Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej inflacją, a także wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, nie zwalniamy tempa w realizacji inwestycji. W Gminie Kłomnice ubiegły rok minął, podobnie jak lata poprzednie, pod hasłem inwestycji, które konsekwentnie stanowią priorytet dla naszego samorządu. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych modernizujemy drogi gminne, a we współpracy z samorządem powiatowym – także drogi powiatowe. W roku 2022 zakończyła się przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna – Borowno oraz nr 1019 S Borowno – Witkowice (gminy Kłomnice, Kruszyna i Mykanów). Na to zadanie Gmina Kłomnice udzieliła Powiatowi Częstochowskiemu dotację w kwocie miliona złotych. Z kolei, na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci w wieku szkolnym, na przejściu, w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028S w miejscowości Skrzydlów – 75 tys. zł, a na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Karczewice – 90  313 zł.

Doświetlamy również ulice. W 2022 roku ponieśliśmy na ten cel wydatki na łączną kwotę ponad 150 tys. zł, budujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, budujemy i modernizujemy obiekty użyteczności publicznej.

W zrealizowanych przedsięwzięciach nie brakuje także zadań związanych z rekreacją – tworzymy i doposażamy place zabaw, ochronę pożarową – zbudowaliśmy budynek OSP w Skrzydlowie, na który otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 600 tys. zł z funduszu rządowego przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Nie brakuje także działań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym – w roku 2022 utworzyliśmy klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Zawadzie, a także sportem – budujemy zaplecze dla GLKS, jak również oświatą – modernizujemy halę gimnastyczną, a także dostosowujemy oddziały przedszkolne do przepisów p.poż.

W ubiegłym roku zakończyliśmy jedną z największych inwestycji: kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice, dzięki pozyskanym środkom – 15% kosztów kwalifikowanych pochodzi z budżetu Gminy Kłomnice, a 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Celem zapewnienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy kontynuujemy prace nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości – wyznaczamy sukcesywnie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, ale także tereny przeznaczone pod szeroko rozumianą działalność gospodarczą.

W 2021 r. Gmina Kłomnice uruchomiła transport publiczny, obsługujący miejscowości, które dotychczas borykały się z problemem wykluczenia komunikacyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, w roku 2022 zwiększyliśmy liczbę kursów oraz liczbę obsługiwanych tras, łącząc je z komunikacją powiatową. Dzięki temu mieszkańcy mają obecnie zapewniony dojazd bezpośrednio do Częstochowy, w dogodnych dla nich godzinach. W 2023 roku trasy te wspólnie z Powiatem Częstochowskim wydłużyliśmy o kolejne miejscowości. Na następne lata planujemy uruchomienie kolejnych linii.

Kontynuujemy także działania dedykowane naszym seniorom. W 2022 r. przeprowadziliśmy remont i przebudowę pomieszczeń dla potrzeb utworzenia placówki Senior Plus w miejscowości Garnek. Oferujemy naszym seniorom liczne projekty, jak: „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy terenu Gminy Kłomnice” (w Nieznanicach), „Aktywne radosne Konary i okolice” (Konary), „SENIOR+”z Programu wieloletniego na lata 2015–2020 (Rzerzęczyce i Konary), „Kłomnicki Klub Seniora” – poprawa jakości życia mieszkańców czy projekt „Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic” – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia.

 

W jakim wymiarze udało się Państwu skorzystać z rządowego programu „Polski Ład”?

– W ubiegłym roku, w ramach Polskiego Ładu, została przyznana naszej Gminie dotacja w wysokości 9 mln 890 tys. zł na sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice; a także na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Garnek w ul. Południowej, Lisiej, Poprzecznej, Leśnej, Cegielnianej w wysokości 500 tys. zł. W bieżącym roku przystąpiliśmy do realizacji tych zadań. Ponadto w 2022 roku z Polskiego Ładu udało się nam także pozyskać środki na budowę budynku klubowego GLKS w Kłomnicach oraz termomodernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach w wysokości 4,5 mln zł. W bieżącym roku otrzymaliśmy również wsparcie finansowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: na konserwację ołtarzy oraz renowację krypt w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Kłomnicach. Otrzymana kwota to 979 051,94 zł.

 

Sporo przedsięwzięć udaje się Państwu zrealizować z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach…

– Myślę, że możemy się pochwalić dość dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ponieważ tylko w roku 2022 udało się nam pozyskać środki w łącznej kwocie prawie 6,5 mln zł, na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dzięki wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 roku powstała, w ramach programu „Zielona pracownia”, sala lekcyjna w Szkole Podstawowej w Witkowicach – dofinansowanie wyniosło 50 tys. zł. A w 2023 roku aż cztery placówki oświatowe otrzymały dofinansowania do realizacji programów „Zielona pracownia” i „Ekopracownia pod chmurką”. Zielone pracownie powstaną w tym roku w szkołach w Kłomnicach i w Zawadzie, na co WFOŚiGW przeznaczył dofinansowanie w kwocie 90.390 zł, natomiast pracownie zewnętrzne w szkołach w Garnku i w Zawadzie otrzymały dofinansowanie w kwocie 127.986 zł.

Poprawa jakości powietrza nadal jest dla mnie jednym z najważniejszych priorytetów polityki społeczno-gospodarczej w obecnej kadencji. Dlatego w 2021 r. Gmina Kłomnice zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”, co stanowi kontynuację kompleksowego programu działań antysmogowych realizowanych przez naszą Gminę od 2017 roku. Dotychczas za pośrednictwem Gminy Kłomnice zostało złożonych 125 wniosków naszych mieszkańców do WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto w roku 2022 wyspecjalizowana firma odebrała ponad 157 ton wyrobów zawierających azbest aż z 78 posesji. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 65 372,07 zł, z czego 34 826,39 zł to dotacja pochodząca z WFOŚiGW. W tym roku złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji kolejnych 122 ton wyrobów zawierających azbest.

 

Wiele wydarzeń, mających znaczenie kulturowe, odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. Jak Gmina wspiera działalność zlokalizowanych przy GOK zespołów – muzycznych i teatralnych?

– Oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach jest bardzo szeroka, począwszy od działających w zespołów folklorystycznych, poprzez zespoły taneczne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, orkiestrę dętą, teatr, pracownię malarską, zakończywszy na zajęciach indywidualnych z nauki gry na instrumencie czy zajęciach wokalnych. Wiąże się to z kosztami instruktorów, zakupu instrumentów, strojów czy wyjazdami na konkursy i przeglądy. Często te wydatki nie są niskie, więc wsparcie finansowe Gminy jest tu nieodzowne. Wszystkie te działania – finansowe, marketingowe czy szkoleniowe dają bardzo zadawalający efekt i możemy się pochwalić i być dumni z naszych zespołów i ich sukcesów lokalnych, krajowych czy nawet międzynarodowych. Począwszy od laurów zdobywanych przez nasze najmłodsze wokalistki w konkursach wokalnych na szczeblu krajowym czy międzynarodowym, poprzez Mażoretki „Fanaberia”, które w ostatnim czasie wracają z turniejów krajowych z garściami medali, drużynowo, jak i indywidualnie. Młodzieżowa Orkiestra Dęta praktycznie cały czas koncertuje, co świadczy o tym, że jest lubiana i rozpoznawalna. W dziedzinie folkloru zespoły „Klepisko”, „Grusza”, „Kumosie”, „Zdrowianki”, to też nasza wizytówka na cały kraj, świadczą o tym nagrody zdobywane na konkursach i przeglądach. Teatr „Dratwa”, zdobywca Statuetki Starosty Powiatu Częstochowskiego i wielu innych nagród, też jest naszą dumą oraz jest bardzo rozpoznawalny medialnie, jak również „Senioritki”, zespół taneczny, który gościł w „Teleekspresie” czy w „Dzień Dobry TVN”.

 

A jak Gmina wspiera sport i promocję rekreacji i sportu wśród mieszkańców?

– Na terenie Gminy mamy trzy kluby sportowe: Gminny Ludowy Klub Sportowy, Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce, Klub Sportowy „Metal” Rzeki Wielkie. Działa także „Akademia Sportu” UKS Garnek. Kluby te zrzeszają łącznie 200 zawodników. W Kłomnicach działa prężnie także Klub Strzelecki przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach. Gmina może pochwalić się także obiektami sportowymi typu Orlik – w Rzerzęczycach i Nieznanicach, gdzie latem animatorzy sportu organizują prelekcyjne zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, a także dla osób niepełnosprawnych. Gmina corocznie wspiera kluby sportowe dotacjami na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych. W tym roku możemy pochwalić się również nowym obiektem, tj. nowym budynkiem klubowym GLKS Kłomnice, który będzie służył klubowi i lokalnej społeczności. Udało się także wyremontować halę przy szkole podstawowej w Kłomnicach, poprzez zmianę konstrukcji dachu, wymianę stolarki i termomodernizację obiektu.

 

Co udało się Państwu zrobić na rzecz upiększenia krajobrazu Gminy?

– Głównym narzędziem, służącym upiększaniu gminy, jest wyodrębniony w budżecie fundusz sołecki w kwocie przeszło półtora miliona złotych, w podziale dla każdego sołectwa. Dzięki temu powstają nowe place zabaw dla dzieci, które wyposażone są w odpowiednią infrastrukturę oraz siłownie napowietrzne, które służą aktywnej rekreacji. Warto podkreślić, że niektóre sołectwa sięgają po środki zewnętrzne. Dobrym tego przykładem jest np. miejscowość Karczewice, gdzie przy wsparciu funduszu marszałkowskiego, pozyskanych z LGD „Razem na Wyżyny” i społecznej pracy mieszkańców, udało się stworzyć chyba jedyną w powiecie kręgielnie napowietrzną i zrewitalizować przylegający do niej teren. Nawet małe sołectwa potrafią doskonale wykorzystać środki z funduszu sołeckiego, tak jak w miejscowości Śliwaków, gdzie przy zaangażowaniu mieszkańców zrewitalizowano zaniedbany staw i teren parku. Gmina może poszczycić się także zrewitalizowanym centrum Kłomnic, tzw. „Pasternikiem”, przy wsparciu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Co jeszcze istotne, w porównaniu do lat ubiegłych, możemy zaobserwować mniej aktów wandalizmu w przestrzeni publicznej, choć pojedyncze incydenty jeszcze się zdarzają.

 

Jakie jednostki z Pana Gminy otrzymały samochody ratowniczo-gaśnicze?

– Na terenie naszej gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego to koszt około 1 mln 200 tys. zł. W gminie trudno zgromadzić takie środki bez dofinansowania z innych źródeł, np. z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy z budżetu Marszałka Województwa Śląskiego. Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości, udało się dofinansować zakup samochodu pożarniczego w roku 2021 do OSP Zdrowa i w roku 2022 do OSP Kłomnice. W roku bieżącym staramy się pozyskać podobne środki finansowe, aby zakupić podobny pojazd dla OSP w Nieznanicach. Należy też wspomnieć, że w ostatnich latach, dzięki pomocy Pana Ministra Szymona Giżyńskiego, na teren naszej gminy przekazane zostały z Państwowej Straży Pożarnej samochody pożarnicze dla OSP Chorzenice-Witkowice i OSP Pacierzów.

 

Gmina Kłomnice słynie także ze świetnie funkcjonujących grup promujących kulturę ludową, tu prym wiodą Koła Gospodyń Wiejskich. Jak postrzegacie Państwo działalność osób, tworzących polskie dziedzictwo kulturowe?

– Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Kłomnice działa na obecną chwilę dziewięć. Część z nich może poszczycić się długoletnimi tradycjami sięgającymi lat osiemdziesiątych, część powstała kilka lat temu. Działalność KGW jest zróżnicowana; funkcjonują przy nich zespoły śpiewacze i obrzędowe. KGW zajmują się rękodziełem czy kulinariami, podtrzymując i kultywując tradycje i zwyczaje swoich rodziców i dziadków. Festiwal Folklorystyczny „Zza Miedzy” ma również na celu poznanie kultury, zwyczajów, tradycji, regionalnego folkloru, strojów. Gromadził on zespoły z różnych regionów Polski. Przy okazji tego festiwalu nasze zespoły i KGW prezentowały swoje umiejętności i to, co u nas króluje w piosence, tańcu, rękodziele i kulinariach. Przykładem tego jest powstanie książki „Kłomnickie smaki”, zawierającej przepisy kulinarne z naszego regionu.

 

Rozwijanie w sercach młodych ludziach uczuć miłości do Ojczyzny jest arcyważną misją. Jak Państwo ją wypełniacie?

– Pani redaktor, myślę, że w tym pytaniu zawarta jest jedna z ważniejszych, o ile nie najważniejsza kwestia, będąca odpowiedzialnym wyzwaniem dla organu prowadzącego, sprawującego nadzór nad placówkami oświatowymi. Ja bardzo poważnie traktuję tę misję i staram się kłaść nacisk na upowszechnianie i kultywowanie tradycji, wartości patriotycznych oraz miłości do Ojczyzny. Mogę śmiało powiedzieć, że takie podejście nie jest przypadkowe. Jest ono ściśle związane z historią naszej Gminy, a konkretnie z wydarzeniami z czasów I i II wojny światowej, ruchem partyzanckim i harcerskim, który na terenie Gminy był bardzo prężny. Aby przypominać młodzieży o trudnej historii, zarówno tej wojennej, jak i powojennej, zapraszamy delegacje ze szkół wraz pocztami sztandarowymi do wzięcia udziału w uroczystościach państwowych i narodowych, na cmentarzach parafialnych. Ważna jest także rola dyrektorów i nauczycieli w pielęgnowaniu wiedzy historycznej i przekazywaniu odpowiednich wartości. Dzieje się to m.in. przez organizowanie wieczernic patriotycznych, konkursu pieśni patriotycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach, szeregu wystaw i wernisaży poświęconym np. „Żołnierzom Wyklętym” czy „Powstaniu Zamojskiemu”. Warto także podkreślić, że młode pokolenie może czerpać obszerną wiedzę na temat wydarzeń i walk z czasów II wojny światowej, które miały miejsce na terenie Gminy Kłomnice z publikacji wydanych przez lokalnych historyków, którzy z pasją przekazują swoją wiedzę naszej młodzieży.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *