PANORAMA GMIN. Lipie – gmina dobrych perspektyw


Gmina Lipie, malowniczo położona wśród pól i lasów północnej części województwa śląskiego, słynie z ciekawych atrakcji przyrodniczych, obiektów skrywających tajemnice historii oraz różnorodnych wydarzeń promujących lokalną kulturę i tradycję.

 

Gmina prężnie się rozwija. Nieprzerwanie od lat inicjuje i realizuje przedsięwzięcia w obszarze nowoczesnej infrastruktury technicznej, wpisując jednocześnie proces planowania przestrzennego w dynamikę zmian społeczno-gospodarczych. Inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, liczne modernizacje obiektów użyteczności publicznej czy kreowanie nowych terenów inwestycyjnych – to przykłady działań podejmowanych z myślą o mieszkańcach i inwestorach. Ich dopełnienie stanowi szeroki wachlarz programów pomocowych i proekologicznych oraz bogata oferta placówek szkolnych i opiekuńczych.

 

Inwestycje w rozwój

Gmina skutecznie realizuje plany inwestycyjne, pozyskując z sukcesem środki zewnętrzne ze źródeł europejskich i krajowych. Podejmowane działania są efektem wsłuchiwania się w potrzeby różnych grup interesariuszy, a każdej, nawet najmniejszej inwestycji, przyświeca cel, jakim jest zrównoważony rozwój gminy i poprawa standardu życia mieszkańców.

Wśród wielu wykonanych w ostatnim okresie projektów na uwagę zasługują inwestycje, polegające na przebudowie dawnych budynków szkolnych – w Kleśniskach i Zimnowodzie – dzięki którym ponad 50 osób z naszej gminy, znajdujących się czasowo w trudnej sytuacji życiowej, znalazło tutaj swój nowy, bezpieczny dom. Oprócz nowych mieszkań socjalnych, utworzonych w wyniku gruntownej modernizacji nieużytkowanych lokali, oddano także do dyspozycji mieszkańców nowocześnie wyposażoną świetlicę, pełniącą rolę Centrum Usług Społecznościowych Gminy Lipie.

Jednym z priorytetów Gminy jest także tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego. Poprzez systematyczną rozbudowę infrastruktury, Gmina wspiera w przedsięwzięciach budowlanych prywatnych inwestorów – zarówno mieszkańców indywidualnych, jak i przedsiębiorców inwestujących w projekty deweloperskie. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich czterech lat Gmina wystawiła do sprzedaży ponad 20 atrakcyjnych działek budowlanych w Parzymiechach na nowoutworzonym i w pełni uzbrojonym osiedlu. W przyszłości Gmina planuje rozwój kolejnych osiedli mieszkaniowych.

W Gminie Lipie wielką wagę przywiązuje się również do zadań związanych z wymianą i budową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Okres ostatnich lat zaowocował wymianą ok. 30 km sieci wodociągowej oraz budową ok. 20 km kanalizacji. Obecnie finalizowane są prace obejmujące pięć dużych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zapewnienie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw wysokiej jakości wody pitnej, w tym m.in.: budowa nowych odcinków sieci, wymiana ostatnich w Gminie odcinków wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE, utworzenie nowych połączeń wodociągowych pomiędzy miejscowościami zaopatrywanymi w wodę z różnych ujęć, a także budowa dodatkowej/zapasowej studni głębinowej. Oczywiście na bieżąco Gmina kontynuuje prace związane z budową nowych odcinków sieci kanalizacyjnej.

Aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w ostatnich latach Gmina wykonała wiele inwestycji drogowych. W roku bieżącym, dzięki współpracy z powiatem kłobuckim, prowadzone są prace związane z gruntowną modernizacją 4,5-kilometrowego odcinka drogi relacji Lipie-Napoleon-Parzymiechy. Natomiast, dzięki wspólnym działaniom gminy i GDDKiA, realizowane są prace związane z budową 3 km chodnika, przy drodze krajowej w Kleśniskach.

Mając na uwadze aktywność społeczną mieszkańców oraz potrzebę tworzenia warunków do jej rozwoju i integracji lokalnej społeczności, Gmina systematycznie dokonuje modernizacji obiektów użyteczności publicznej. Wiele prac remontowo-budowlanych wykonywanych jest systemem gospodarczym, w tym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz Gminy. W ten oszczędny sposób przeprowadzono szereg remontów w budynkach szkół i świetlic wiejskich, z czego w ubiegłym roku m.in. w świetlicach w: Dankowie, Kleśniskach i Wapienniku, a także w ZSP w Lindowie i na terenie ośrodka rekreacyjnego w Troninach. Na rok bieżący zaplanowano kolejne działania w budynkach świetlic w: Stanisławowie, Grabarzach, Parzymiechach i Zimnowodzie.

W Gminie Lipie systematycznie powstają kolejne obszary rekreacyjne, oferujące mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Takimi miejscami są place zabaw oraz boiska, w tym zaplanowane do wykonania w roku bieżącym: budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie oraz przy ZSP w Parzymiechach.

Troska o środowisko

Priorytetem Gminy jest także troska o czyste środowisko. Samorząd wspiera mieszkańców w podejmowaniu inicjatyw proekologicznych poprzez udzielanie dofinansowania w ramach gminnych programów – do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwania wyrobów zawierających azbest. Warto podkreślić, że już od czterech lat gmina pomaga mieszkańcom w pozyskiwaniu środków z programu Czyste powietrze. Oprócz wspierania indywidualnych działań realizowanych przez mieszkańców, samorząd kieruje się ideą ochrony środowiska także w podejmowanych gminnych inwestycjach. Należy tu wymienić termomodernizacje wielu obiektów użyteczności publicznej – wspomniane wcześniej kompleksowe inwestycje dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej czy zakończoną w ubiegłym roku modernizację gminnej oczyszczalni ścieków połączoną z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Z punktu widzenia ochrony zasobów naturalnych istotne było także dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego. Dzięki systematycznym działaniom prowadzonym od 2019 roku, na terenie gminy zamontowano prawie 1000 energooszczędnych lamp LED-owych, które zastąpiły energochłonne lampy sodowe. To nowoczesne oświetlenie, posiadające także funkcję płynnego regulowania natężenia jego mocy, gwarantuje znacznie mniejsze zużycie energii, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu energetycznego.

Wsparcie i pomoc

Gmina podejmuje szereg inicjatyw w celu zaspokojenia socjalnych potrzeb mieszkańców. Na uwagę zasługują od dawna realizowane gminne programy szczepień profilaktycznych, pomoc dla rodziców w formie całorocznych przedszkoli, a od 2018 roku – usługi gminnego żłobka. Warto wspomnieć także o programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, który od 11 lat oferuje stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy o charakterze rzeczowym i finansowym, świadczeń w formie usług, a także pomocy żywnościowej. Już od kilku lat w grudniu gmina obdarowuje świątecznymi paczkami seniorów w ramach programu Senior 80+ oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Od 3 lat nasi mieszkańcy mogą korzystać także z bezpłatnej pomocy oferowanej przez Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki tej inicjatywie osoby, które zmagają się z różnego rodzaju problemami, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, psychologa dziecięcego, specjalisty terapii uzależnień i radcy prawnego, a także infolinii wsparcia psychologicznego.

Atrakcje turystyczne

Ciekawa historia, malownicze krajobrazy i bogactwo przyrody sprawiają, że Gmina Lipie jest atrakcyjnym miejscem dla osób ceniących aktywny wypoczynek.

Miłośników historii zainteresują pozostałości warowni w Dankowie – jednego z ciekawszych obiektów obronnych systemu bastionowego w Polsce. Fortyfikacja została zbudowana w 1632 roku przez kasztelana Stanisława Warszyckiego – ważną postać na scenie politycznej XVII w., a jednocześnie jednego z najbogatszych magnatów w ówczesnym Królestwie Polskim. Jak podają źródła historyczne, Danków był wielokrotnie miejscem zjazdów książąt dzielnicowych oraz synodów kościelnych. Bywali tutaj także królowie. Prawdopodobnie część dawnych zabudowań zamkowych stanowi kościół parafialny, ulokowany wewnątrz wałów obronnych – Sanktuarium Matki Bożej Dankowskiej z jej cudownym obrazem. Będąc w Gminie warto zobaczyć również zabytkowy kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach, XVIII-wieczny dworek w Lipiu, park rodziny Potockich w Parzymiechach, XIX-wieczny spichlerz w Rębielicach Szlacheckich czy pozostałości cmentarzy ewangelickich w Natolinie i Lindowie. Ciekawym punktem na trasie „historycznej” wycieczki po gminie będzie Muzeum 303 im. Jana Zumbacha w Napoleonie – prywatne muzeum lotnictwa, w którego zbiorach znajdują się liczne pamiątki i mundury z okresu II wojny światowej, w tym należące do pilotów słynnego Dywizjonu 303.

Osoby ceniące wypoczynek na łonie natury, odnajdą w gminie Lipie urokliwe lasy i niezwykłe rezerwaty przyrody zlokalizowane w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w tym jedno z największych miejsc zimowania nietoperzy w Polsce – rezerwat geologiczny Szachownica. Malownicze zakola Liswarty, z przepięknym nadrzecznym krajobrazem obfitującym w piaszczyste skarpy i stare młyny, niewątpliwie przypadną do gustu amatorom spływów kajakowych. Z kolei planującym rodzinny wypoczynek, spodoba się nowe miejsce na turystycznej mapie gminy – Ranczo Zagata w Grabarzach, które rozpoczęło swoją działalność w ubiegłym roku. Jest to miejsce stworzone z pasją i miłością do natury oraz dawnej polskiej wsi. Na odwiedzających czeka tu wiele atrakcji, m.in. mini zoo, plac zabaw z dmuchańcami, wystawa dawnych maszyn rolniczych, staw z „grubymi rybami”… A wszystko, pomimo dogodnej komunikacyjnie lokalizacji, w spokojnym leśnym zaciszu.

 

Tożsamość i integracja

Ważny aspekt w działaniach Gminy stanowi budowanie tożsamości lokalnej. Aby jak najpełniej zaprezentować wartości kulturowe, tradycje i lokalną historię w ostatnich latach Gmina realizowała szereg różnorodnych przedsięwzięć. Były to m.in. imprezy regionalne, jubileusze, wydawnictwa i konferencje. Wśród wielu wydarzeń na uwagę zasługują: Jarmark nad Liswartą „Dobre, bo swojskie”, Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera, Wielki Piknik WakacyjnyDzieje znad Liswarty, XVII Dożynki Województwa Śląskiego, jubileusz 750-lecia Parzymiech i Rębielic Szlacheckich oraz jubileusz 800-lecia Dankowa, a także wyjątkową w skali Gminy ubiegłoroczną uroczystość ponownego pochówku śp. Józefa Kiedosa – jeszcze do niedawna bezimiennej ofiary działań wojennych, ekshumowanej z leśnej mogiły w Wapienniku. Aby utrwalić materialną i duchową spuściznę poprzednich pokoleń mieszkańców, w ostatnich latach Gmina systematycznie wydawała publikacje książkowe, poświęcone lokalnym dziejom. Były to m.in. „Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII w.”, „Fakty i mity z historii Dankowa”, „Osiem wieków Dankowa nad Liswartą”, „Parzymiechy – 750 lat historii”, „Śmierć, zgliszcza, niewola. Gmina Lipie w ogniu wojny. W 80. rocznicę tragicznych wydarzeń”. Już wkrótce domowe biblioteczki naszych mieszkańców zasili kolejna pozycja poświęcona regionalnej historii.

 

Z mieszkańcami dla mieszkańców

Dbając o realizację różnych potrzeb mieszkańców, Gmina zapewnia stały dostęp do informacji o podejmowanych działaniach. Oprócz strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej i profilu na portalu Facebook, Gmina prowadzi bezpośrednie transmisje z obrad rady i innych wydarzeń.  Regularnie wydaje biuletyn informacyjny, który dostarcza do każdego domu, podobnie jak listy, zawierające ważne informacje i komunikaty. Głos mieszkańców to kluczowy dla gminy element w planowaniu i podejmowaniu działań. Lokalna społeczność ma tutaj realny wpływ na decyzje władz samorządowych. To najlepszy fundament dobrych dla wszystkich perspektyw.

Podziel się:

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *