„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br. prowadzi kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Celem akcji jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych.

 

 

 

 

Korzystny wpływ na polską gospodarkę z całą pewnością może mieć zmiana postaw konsumenckich. Kupowanie produktów wytworzonych w kraju z polskich surowców przynosi korzyści, z których – dokonując wyboru na półce sklepowej – często nie zdajemy sobie sprawy. Według analizy Grant Thornton aż 79 gr z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy wyprodukowany w kraju. Analogicznie, jeśli kupimy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju, z każdej złotówki w Polsce zostanie tylko 25 gr. Liczby mówią same za siebie. Dlatego musimy przestawić swoje postawy konsumenckie na tory patriotyzmu gospodarczego.

 

Na podejmowane decyzje zakupowe istotnie wpływa dobre oznakowanie produktów. Dlate­go Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzą działania zachęcające polskich producentów do znakowania wyrobów informacją PRODUKT POLSKI, a konsumentów do czytania etykiet. Wprowadzone regulacje prawne dają producen­tom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez właściwe ich oznakowanie. Dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi oznaczenie PRODUKT POLSKI jest łatwo zauważalne dla kon­sumentów, którzy kraj pochodzenia uznają za jed­no z najważniejszych kryteriów zakupu.

 

Polacy chcą wspierać krajowych producentów i przed­siębiorstwa. Dlatego obecnie trwa kolejna odsłona kampanii infor­macyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POL­SKI”, realizo­wana w telewizji, internecie, mediach społecz­nościowych. Jej celem jest zachęcanie konsumentów do dokładnego czytania etykiet na opako­waniach produktów, świadomych zakupów, a w efekcie wspierania polskich przedsiębior­ców.

 


Inauguracji kampanii towarzyszyła wideokon­ferencja „PRODUKT POLSKI – odpowiedzialność w trudnych czasach” zorganizowana przez Insty­tut Gospodarki Rolnej, w której uczestniczyli za­równo przedstawiciele instytucji państwowych, jak i reprezentanci branży rolno-spożywczej i otoczenia rolnictwa. W trakcie spotkania Mi­nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział: – Polska jest nie tylko krajem bezpiecznym żywnościowo. Możemy się również pochwalić żywnością dobrej jakości. Jest to żywność, którą dzielimy się ze światem.


 

Zdaniem dr hab. Krystyny Świetlik, prof. Wyż­szej Szkoły Menadżerskiej, aż 81 proc. Polaków deklaruje kupowanie towarów krajowej produk­cji. Niestety jednak duży procent konsumentów nie ma nawyku sprawdzania pochodzenia wy­robu, który kupuje, a czytaniu etykiet nie sprzyja­ją również małe napisy na opakowaniach i po­śpiech. – Mamy wysoki stopień deklarowanego patrio­tyzmu konsumenckiego, z drugiej strony niski praktyczny poziom jego wykorzystania. I to jest argumentacja za podjęciem szerzej zakrojonej całej akcji, działalności promocyjnej nabywania polskich produktów – zwróciła uwagę prof. Kry­styna Świetlik, podkreślając jednocześnie: – My­ślę, że taka mała biało-czerwona etykietka PRO­DUKT POLSKI spełnia swoje zadanie, bo jest bar­dzo czytelna.

 

Dla polskich konsumentów ważna jest nie tylko dostępność i identyfikacja krajowego wyrobu: jednym wystarcza informacja, że produkt został wyprodukowany w Polsce, dla innych znaczenie ma również struktura i własność kapitału produ­centa oraz to, czy zyski i podatki zostaną w kraju.

 

Dr Rafał Zgorzelski z Ministerstwa Aktywów Państwowych w trakcie konferencji podkre­ślił: – Kupując, polskie produkty mamy osobisty wpływ na rozwój polskiej gospodarki i świado­mie kształtujemy swoją przyszłość. Patriotyzm ekonomiczny i świadome wybory konsumenc­kie, to patriotyzm dnia codziennego, praktyczny. To nasze codzienne wybory. Przy bogatej ofer­cie na sklepowych półkach te wybory mają nie­bagatelne znaczenie i przyczyniają się do wspar­cia sprzedaży polskiej żywności.

 

Dlatego niezmiernie ważną rolę w rozwoju gospodarek krajowych stanowi patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierciedlenie w postawach zakupowych konsumentów. Nabywanie rodzimych towarów przekłada się m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu krajowego i budżetów lokalnych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje. Tymi właśnie czynnikami kierują się w swoich apelach o zwiększenie świadomości konsumenckiej politycy we Francji, w  USA czy Niemczech. W Polsce także prowadzimy działania mające na celu promocję patriotyzmu konsumenckiego. Jest to tym łatwiejsze, że polska żywność jest przede wszystkim smaczna, zdrowa, bezpieczna i dobrej jakości, a jej zakup przynosi korzyści. – Wspólnie edukujmy społeczeństwo w zakresie konsekwencji dla gospodarki podejmowanych decyzji zakupowych. Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel, społeczny obowiązek – pisze w apelu o wsparcie kampanii informacyjnej Jan Krzysztof Ardanowski. Namawia też, aby włączać się w akcję informacyjną prowadzoną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, szczególnie w mediach społecznościowych, tak by idea patriotyzmu konsumenckiego miała jak najszerszy zasięg, a przede wszystkim, by zaistniała w świadomości społecznej i zmieniała postawy konsumenckie Polaków.

Do akcji za­chęcającej do nabywania produktów z ozna­czeniem PRODUKT POLSKI włączyli się muzycy, sportowcy, osobowości ze świata mediów i kul­tury, a wśród nich m.in.: Krzysztof Cugowski, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Ma­zowsze, Golec uOrkiestra, Radosław Liszewski z zespołem Weekend, Katarzyna Cichopek i Mar­cin Hakiel czy Marcin Lewandowski. To ludzie, którzy doceniają polską żywność, a preferencje konsumenckie opierają na dwóch czynnikach: jakości i bezpieczeństwie.

 

W kampanii #KupujŚwiadomie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wskazuje, jakich certyfikatów i oznaczeń szukać na produk­tach i jak te informacje czytać i rozumieć. Podstawowymi znakami służącymi do identyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych są: Chroniona Nazwa Po­chodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne – podkreślające związek między jakością a miejscem pochodzenia produktów oraz Gwarantowana Tra­dycyjna Specjalność – wyróżniająca ich tradycyj­ną metodę produkcji. Umieszczony na etykiecie produktu symbol jednego z trzech certyfikatów gwarantuje wyjątkową jakość produktu, wynika­jącą ze specyficznych uwarunkowań regionalnych, historii czy też unikatowej tradycji wytwarzania. Aktualnie 43 polskie produkty są wpisane do re­jestru Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronio­nych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwaranto­wanych Tradycyjnych Specjalności.

 

Znak towarowy PRODUKT POLSKI oznacza, że towar zo­stał wytworzony w Polsce, z użyciem polskich surowców. Wraz z oznaczeniem PRODUKT POLSKI mogą być zamieszczone inne znaczenia i certyfikaty wspo­mniane powyżej, które dodatkowo świadczą o ja­kości i bezpieczeństwie danego produktu.

 

Marcin Wroński

Zastępca Dyrektora Generalnego

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *