KRONIKA DZIAŁALNOŚCI


wrzesień 1998
– ówczesny wojewoda częstochowski, Szymon Giżyński i prezes Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A., Ireneusz Gębski podejmują prace nad utworzeniem fundacji na rzecz przyszłego, państwowego Uniwersytetu w Częstochowie.

wrzesień 1998
– ówczesny wojewoda częstochowski, Szymon Giżyński i prezes Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A., Ireneusz Gębski podejmują prace nad utworzeniem fundacji na rzecz przyszłego, państwowego Uniwersytetu w Częstochowie.

18 stycznia 1999 r.
– ustanowienie (aktem notarialnym) fundacji i przyjęcia oficjalnej nazwy: Fundacja Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego.

3 maja 1999 r.
– płomienne argumenty ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, ze Szczytu Jasnej Góry, za powołaniem w Częstochowie państwowego Uniwersytetu.

9 czerwca 1999 r.
– wizyta w Częstochowie wiceministra edukacji narodowej, prof. Jerzego Zdrady (na zaproszenie: rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof. Ryszarda Szweda, senatora Tomasza Michałowskiego oraz szefów Fundacji – Ireneusza Gębskiego i Szymona Giżyńskiego). Minister Jerzy Zdrada odwiedził, między innymi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną i Seminarium Duchowne. Odebrał również List Intencyjny do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego. Tym samym Częstochowa wkroczyła na formalną drogę starań o państwowy Uniwersytet, a List Intencyjny podpisali: Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, Ojciec Paulin Marian Lubelski, Jerzy Guła Członek Zarządu Sejmiku Województwa Śląskiego, Poseł Ewa Janik, SLD – Prezydent Miasta Częstochowy, Ryszard Szwed Rektor WSP w Częstochowie, Senator RP Grzegorz Lipowski, SLD, Senator RP Tomasz Michałowski, AWS, Poseł Jacek Kasprzyk, SLD, Poseł Marek Lewandowski, SLD, Poseł Marek Wójcik, AWS, Poseł Jerzy Zając, UW, Bogumił Sobuś Przewodniczący Klubu Radnych AWS, Marian Mikołajczyk Kanclerz Kurii Metropolitalnej, Ks. Jan Wątroba Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Ks. prof. Stanisław Włodarczyk Rektor Instytutu Teologicznego, Ireneusz Gębski Przewodniczący Rady \”Fundacji na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego\”, Halina Rozpondek Sekretarz Rady Fundacji, Szymon Giżyński Prezes Zarządu Fundacji, Marek Sztolcman Starosta Kłobucki, Jacek Betnarski w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty, Jerzy Suchy dyrektor Banku Ochrony Środowiska S.A. – Oddział w Częstochowie, prof. Janusz Berdowski Prorektor ds. Nauki WSP w Częstochowie, Grażyna Pietruszewska – Kobiela prorektor ds. Nauczania i Wychowania WSP w Częstochowie, Violetta Zalewska Przewodnicząca NSZZ \”Solidarność\” w WSP, Halina Frej Prezes ZNP w WSP, Dorota Zarzeczna i Andrzej Margasiński NSZZ \”Solidarność\” WSP.

29 czerwca 1999 r.
– Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy rejestruje i zatwierdza Statut oraz władze Fundacji Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego. Władze Fundacji (według wyciągu z aktu rejestrowego) stanowią – \”Zarząd Fundacji: Szymon Giżyński – prezes, senator Grzegorz Lipowski – wiceprezes oraz członkowie: senator Tomasz Michałowski, Jan Gorgoń, zastępca prezesa w Zakładzie Energetycznym Częstochowa S.A., Janusz Jasiona, dyrektor Telekomunikacji Polskiej S.A.; Rada Fundacji: Ireneusz Gębski, prezes Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A. – przewodniczący, prof. Ryszard Szwed, rektor WSP w Częstochowie – wiceprzewodniczący, Halina Rozpondek, była prezydent Częstochowy – sekretarz. Sprawna rejestracja Fundacji jest, w dużej mierze, zasługą przewodniczącego Rady Ireneusza Gębskiego. Od tej pory Fundacja mogła prowadzić działalność statutową.

lipiec 1999 r.
– wizyta przedstawicieli Fundacji – ks. arcybiskup Stanisław Nowak, senator Tomasz Michałowski, rektor Ryszard Szwed, prezes Szymon Giżyński – u ministra Edukacji Narodowej. Minister Mirosław Handtke poparł ideę utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, wyraźnie sugerując jego konstrukcję w oparciu – głównie o Politechnikę Częstochowską i WSP.

lipiec 1999 r.
– list, wystosowany przez prezesa Fundacji Szymona Giżyńskiego i senatora Tomasza Michałowskiego, do Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, z informacją o zarejestrowaniu Fundacji i z prośbą o poparcie jej działań na rzecz utworzenia państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego.

lipiec – sierpień 1999 r.
– intensywne, robocze kontakty prezesa Szymona Giżyńskiego z prof. Zbigniewem Hockubą, sekretarzem rady rektorów uniwersytetów polskich oraz ze środowiskami budującymi uniwersytet w Olsztynie i Rzeszowie.

wrzesień 1999 r.
– z inicjatywy prezesa Szymona Giżyńskiego Fundacja przystępuje, z zamiarem budowy domków jednorodzinnych dla profesorów przyszłego państwowego Uniwersytetu, do Spółdzielni Mieszkaniowej \”Campus\”, założonej przez pracowników WSP.

październik 1999 r.
– przedstawiciele Zarządu Fundacji: prezes Szymon Giżyński i Jan Gorgoń składają podpisy pod aktem nabycia dwunastu udziałów członkowskich w Spółdzielni Mieszkaniowej \”Campus\”. Wiąże się to z równoczesnym zakupem, przez Fundację, 12 tysięcy m kw. ziemi w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ul. Mstowskiej.

październik – listopad 1999 r.
– w związku z przystąpieniem do Spółdzielni \”Campus\” i koniecznością zakupu gruntu, z inicjatywy i w wyniku rozmów prowadzonych przez prezesa Szymona Giżyńskiego i przewodniczącego Ireneusza Gębskiego pojawiają się w Fundacji pierwsi poważni darczyńcy: Odlewnia Żeliwa Wulkan z prezesem Januszem Zatoniem, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z dyrektorem Sławomirem Świerczyńskim, Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. oraz panowie Jerzy i Artur Gackowie.

listopad 1999 r.
– list otwarty prezesa Szymona Giżyńskiego do samorządów z niedawnego województwa częstochowskiego o uwzględnienie w budżetach gmin, na najbliższe lata, potrzeb powstającego, państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego.

listopad – grudzień 1999 r.
– początek intensywnych działań (pisma prezesa Szymona Giżyńskiego) u władz Częstochowy o formalną zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, umożliwiającą Spółdzielni Mieszkaniowej \”Campus\” i Fundacji jakąkolwiek inwestycję na gruntach przy ul. Mstowskiej. Mimo posiłkowych \”mediacji politycznych\” – między innymi senatorów: Grzegorza Lipowskiego i Tomasza Michałowskiego – miasta wycofało się z obstrukcji i wyraziło zgodę dopiero w październiku 2000 r.

13 stycznia 2000 r.
– dzięki uprzejmości dyrektora Jacka Wszendybyła spotkanie w częstochowskim hotelu \”Polonia\” prezesa Szymona Giżyńskiego i przewodniczącego Ireneusza Gębskiego z dyrektorami największych częstochowskich banków. Najszybciej odpowiedziały i wspomogły Fundację: Bank Ochrony Środowiska z dyrektorem Jerzym Suchym i Bank Handlowy z dyrektorem Gabrielą Żyłą.

7 lutego 2000 r.
– karnawałowy Bal Dobroczynny, zorganizowany w częstochowskim hotelu \”Polonia\”, przy współudziale prezesa Szymona Giżyńskiego i senatora Tomasza Michałowskiego zasilił konto Fundacji kwotą 10 tys. złotych.

luty 2000 r.
– z inicjatywy prezesa Szymona Giżyńskiego i częstochowskiego artysty plastyka Ryszarda Baranowskiego Fundacja rozpisała konkurs, szczególnie dla uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i studentów Wychowania Plastycznego WSP, na logo powstającego państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego.

marzec 2000 r.
– wizyta przedstawicieli częstochowskiego lobby u ministra edukacji Mirosława Handtkego (posłowie: Marek Wójcik, Tadeusz Wrona, Jerzy Zając, senator Tomasz Michałowski, prezes Szymon Giżyński). Minister Handtke obiecał rozmowy i mediacje w sprawie powołania Uniwersytetu w Częstochowie z Senatem Politechniki Częstochowskiej. Złożonej publicznie obietnicy minister nie spełnił.

17 kwietnia 2000 r.
– spotkanie – z inicjatywy prezesa Szymona Giżyńskiego – władz Fundacji i ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka z częstochowskimi parlamentarzystami wszystkich opcji. Ksiądz arcybiskup dobitnie podkreślił, iż budowanie państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego powinno przebiegać najszybciej jak to tylko możliwe i w zgodnym współdziałaniu całego środowiska, ponad partyjnymi podziałami. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili ten pogląd stosownymi deklaracjami.

21 kwietnia 2000 r.
– Ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, senatorowie Grzegorz Lipowski i Tomasz Michałowski oraz prezes Szymon Giżyński złożyli wizytę kierownictwu Politechniki Częstochowskiej. Misja przedstawicieli Fundacji zakończyła się fiaskiem. Rektor Janusz Szopa i prorektorzy stanowczo odrzucili koncepcję budowy Uniwersytetu na wspólnej bazie Politechniki, WSP i uczelni kościelnych.

maj 2000 r.
– z inicjatywy prezesa Szymona Giżyńskiego intensywne kontakty robocze władz Fundacji i Stowarzyszenia Nasza Częstochowa. Stowarzyszenie w rozmowach reprezentują: prezes Andrzej Znak oraz Halina Rozpondek, Gabriela Żyła, Aleksander Mostowski, Mariusz Stefanowski. Prezesi: Andrzej Znak i Szymon Giżyński parafują umowę o współpracy Stowarzyszenia z Fundacją na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i promocyjnej.

8 maja 2000 r.
– rozstrzygnięcie konkursu na godło państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego. W pracach Jury uczestniczyli: Anna Maciejowska, dyrektor Liceum Plastycznego (przewodnicząca jury), znani i wybitni częstochowscy artyści plastycy: prof. Grzegorz Banaszkiewicz, prof. Ryszard Osadczy, dr Jerzy Piwowarski, Roman Lonty, Janusz Pacuda, Włodzimierz Karankiewicz, Ryszard Baranowski oraz prezes Fundacji Szymon Giżyński. Najlepsze okazały się projekty Agaty Kulczyk, Dagmary Borskiej, Agnieszki Góreckiej, Piotra Wacheckiego i Anny Płonki.

15 czerwca 2000 r.
– wskutek wcześniejszych rozmów i ustaleń prezesa Szymona Giżyńskiego z władzami Stowarzyszenia Nasza Częstochowa Fundacja otrzymuje czek na 25 tysięcy dolarów. Podczas uroczystego spotkania w hotelu Patria przewodniczący Ireneusz Gębski i prezes Szymon Giżyński przyjmują dar z rąk prezesa Andrzeja Znaka, Aleksandra Mostowskiego, Gabrieli Żyły, Mariusza Stefanowskiego i Haliny Rozpondek.

19 czerwca 2000 r.
– z inicjatywy prezesa Szymona Giżyńskiego Fundacja wspólnie z NZS – ami WSP i Politechniki Częstochowskiej oraz Samorządami Uczniowskimi częstochowskich szkół średnich zorganizowała konferencję pod hasłem \”Uniwersytet Częstochowski – TERAZ!\”. Do sali Zakładu Energetycznego przybyli między innymi uczniowie liceów: \”Katolickiego\”, \”Kopernika\”, \”Norwida\”, \”Samorządowego\”, \”Społecznego\”, a także studenci Politechniki i WSP. Z wypowiedzi prezesa Szymona Giżyńskiego dla \”Gazety Wyborczej\”: \”Podczas konferencji studenci i uczniowie szkół średnich siedzieli w prezydium i, w liczbie ponad 300, w sali. Tego głosu częstochowskiej młodzieży za państwowym uniwersytetem nie wolno zlekceważyć. Padły argumenty dramatycznie szczere: \”nie chcemy wyjeżdżać z Częstochowy, a naszych rodziców nie stać na Kraków, Warszawę czy komercyjne szkoły tu na miejscu\”. Podczas poniedziałkowego spotkania młodzi ludzie przełamali również pewne tabu: odtąd, ktoś, kto opóźnia, całkowicie przecież realną, szansę powołania państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego w 2001 roku będzie to musiał powiedzieć i uzasadnić – publicznie.\”

lipiec 2000 r.
– spektakularny sukces konferencji z 19 czerwca \”Uniwersytet Częstochowski – TERAZ!\” sprowokował oficjalne stanowisko, w sprawie uniwersytetu, władz Politechniki Częstochowskiej:
Uchwała Senatu PCz jednoznacznie odrzuca możliwość tworzenia państwowego Uniwersytetu wspólnie z innymi częstochowskimi szkołami wyższymi.
Prezes Szymon Giżyński w komentarzach dla mediów wskazał na pozytywy stanowiska Politechniki: bez PCz częstochowskie środowisko akademickie i tak spełnia podstawowe kryteria uniwersyteckie, a Częstochowa mając w przyszłości i Uniwersytet i Politechnikę, zbliży się, pod tym względem do statusu dużych, polskich miast; przecież dużo mniejsze od Częstochowy Opole ma Uniwersytet i Politechnikę, porównywalny z Częstochową Białystok – to samo, a o 50 tysięcy mieszkańców większy Lublin: nawet dwa uniwersytety, politechnikę i jeszcze kilka innych ważnych, państwowych uczelni wyższych.

sierpień 2000 r.
– prezes Szymon Giżyński przesyła wstępną koncepcję przyszłego, państwowego uniwersytetu Częstochowskiego do Kancelarii Premiera RP. Dokumenty są studiowane przez współpracowników Premiera i urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2 października 2000 r.
– Minister Edmund Kazimierz Wittbrodt otrzymuje list-promesę, zapowiadający rychłe zakończenie prac częstochowskiego środowiska akademickiego nad koncepcją
państwowego Uniwersytetu. List podpisali trzej rektorzy: WSP – prof. Ryszard Szwed, WSD – ks. prof. Włodzimierz Kowalik, Instytutu Teologicznego – ks. prof. Stanisław Włodarczyk oraz prezes Zarządu Fundacji Szymon Giżyński.

10-14 października 2000 r.
– Fundacja współorganizuje z inicjatywy prezesa Szymona Giżyńskiego, z częstochowską Wyższą Szkołą Pedagogiczną (szczególne zasługi doktora Marcelego Antoniewicza) prestiżową, międzynarodową konferencję naukową \”Zamki i przestrzeń w Europie Środkowej i Wschodniej\”.

październik 2000 r.
– kilkakrotnie w październiku i listopadzie, między innymi, podczas inauguracji roku akademickiego w częstochowskiej WSP i WSJOiE jednoznaczne określenie, przez ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka, powołania Uniwersytetu Częstochowskiego jako pierwszoplanowego celu i najważniejszego zadania dla częstochowian.

18 października 2000 r.
– wizyta przedstawicieli Fundacji (przewodniczący Rady Ireneusz Gębski, prezes Zarządu Szymon Giżyński, wiceprzewodniczący Rady, rektor WSP Ryszard Szwed) w Warszawie, w Kancelarii Premiera, u minister Teresy Kamińskiej. Minister Teresa Kamińska zadeklarowała pełne poparcie dla państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego na forum Rządu RP.

28 października 2000 r.
– Ruch Młodych RS AWS Województwa Śląskiego z inicjatywy częstochowskich delegatów (Artur Warzocha, Marcin Maranda) współpracujących z prezesem Zarządu Szymonem Giżyńskim, podejmuje na swym Zgromadzeniu Regionalnym uchwałę o pełnym poparciu dla państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego.

2 listopada 2000 r.
– prezes Szymon Giżyński wystosowuje do marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta list z argumentacją na rzecz pilnego umieszczenia wśród priorytetów inwestycyjnych województwa śląskiego – państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego. Marszałek Jan Olbrycht i Zarząd Województwa reagują niemal natychmiast: wśród finansowych priorytetów województwa umieszczono dwie inwestycje częstochowskiej WSP: bibliotekę i centrum sportowe.

11 listopada 2000 r.
– Dobroczynny Bal Niepodległości, zorganizowany przez Fundację (panie Zofię Dziewiątkowską i Urszulę Giżyńską) w częstochowskim Hotelu Polonia, pana Wacława Woszczyka, zasila konto przyszłego Uniwersytetu kwotą 6 tys. złotych.

29 listopada 2000 r.
– zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Minister Edukacji Narodowej prof. Edmund Kazimierz Wittbrodt otrzymuje kilkudziesięciostronicowy zbiór dokumentów, w tym pełnowartościową koncepcję państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego, spełniającą wszystkie, podstawowe kryteria stawiane przez MEN i Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Przedstawianej koncepcji Uniwersytetu Częstochowskiego towarzyszy oficjalny i formalny wniosek, podpisany przez rektorów: prof. Ryszarda Szweda, ks. prof. Włodzimierza Kowalika, ks. prof. Stanisława Włodarczyka i prezesa Fundacji Szymona Giżyńskiego o \”powołanie Zespołu Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego.

grudzień 2000 r.
– z inicjatywy prezesa Szymona Giżyńskiego władze Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie wystosowały do ministra Edmunda Wittbrodta pismo z pełnym poparciem i deklaracją pomocy dla, powstającego, państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego. List do MEN podpisali członkowie Prezydium Rady Izby: prezydent Artur Gacek, wiceprezydenci: Szymon Giżyński, Lech Skrzypczyk, Jan Wieczorek, Krzysztof Winiarski oraz członkowie Zarządu Izby: prezes Karol Plutecki, wiceprezesi: Michał Dziewior i Mirosław Matyszczak.

październik, listopad, grudzień 2000/styczeń, luty 2001
– wielokrotne, publiczne zapewnienia – po otrzymaniu pism trzech rektorów i prezesa Fundacji – ministra Edmunda Wittbrodta i wiceministra Jerzego Zdrady (między innymi podczas narad z rektorami szkół wyższych) o przygotowaniu w MEN ministerialnego zespołu ds. powołania państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego.

25 stycznia 2001 r.
– uchwalenie, z inicjatywy posła Jerzego Zająca, przez Zarząd Krajowy Unii Wolności, poparcia na rzecz powołania w Częstochowie państwowego Uniwersytetu.

6 lutego 2001 r.
– pismo Wojewody Śląskiego prof. Wilibalda Winklera do Ministra Edukacji Narodowej, przy użyciu bardzo fachowej i szczegółowej argumentacji, popierające powołanie w Częstochowie państwowego Uniwersytetu. 6 lutego 2001 r. – pismo posła Tadeusza Wrony (członka Rady Fundacji) do Ministra Edukacji Narodowej – wspierające promesę z 2 października 2000 roku i wniosek z 29 listopada 2000 trzech rektorów i prezesa Fundacji – w sprawie \”powołania Zespołu Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego\”. Poseł Tadeusz Wrona również czynnie wspiera, osobiście i w imieniu fundacji, na forum Sejmiku Śląskiego, prouniwersyteckie inwestycje częstochowskiej WSP – bibliotekę i centrum sportu.

24 lutego 2001 r.
– Karnawałowy Bal Dobroczynny zorganizowany przez Fundację (panie: Zofia Dziewiątkowska i Urszula Giżyńska) w częstochowskim Hotelu Polonia wsparł konto powstającego Uniwersytetu kwotą 11.100 zł.

Kalendarium publikujemy na prośbę Zarządu i Rady Fundacji Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego.

REDAKCJA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *