PROJEKT ,,POMOC POLAKOM Z UKRAINY”


Mogą z niego skorzystać posiadaczki i posiadacze Karty Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy z powodu wojny znaleźli się w Polsce po 24 lutego. Projekt współorganizuje ,,Wspólnota Polska”, a finansuje go Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Z pomocy mogą skorzystać następujące grupy:

1. Posiadaczki/posiadacze Karty Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych,

2. Osoby, które posiadały Kartę Polaka, która utraciła ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie),

3. Obywatelki/obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie),

4. Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie).

Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytorium Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24 lutego 2022 roku.

Dane kontaktowe:

Osoby kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektu mogą kontaktować się z punktem prowadzonym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddział w Częstochowie, pisząc mejla na adres bacirp@interia.pl

W wiadomości należy podać liczbę osób, które mogłyby zostać objęte pomocą wraz z określeniem grupy odbiorców (1,2,3,4), numer telefonu, adres e-mail.

Planowane wsparcie przez punkt pomocowo-konsultacyjny:

• przekazanie zapomóg finansowych (1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)
• organizacja bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób dorosłych
• dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)
• dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.
• wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne

Ze wszystkich form pomocy (zapomoga, pomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

informacja przekazana przez współorganizatora projektu – Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”
u góry: grafika poglądowa (źródło)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.