REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM – PRZYRODA MOJEGO REGIONU”


Zarząd Okrę gu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Tygodnik Regionalny
„Gazeta Częstochowska” i Zespół Szkół Samochodowych zapraszają uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych na dwudziestą jubileuszową edycję
Wojewódzkie go Konkurs u na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym – Przyroda
mojego regionu”.

Cele konkursu
1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody.
2. Popularyzowanie piękna naszego regionu.
3. Zapoznanie z zawodem dziennikarza, sposobami i formami jego pracy.
Zasady konkursu
1. Gazeta powinna składać się z co najmniej 8 stron formatu A-4 lub 12 stron A-5.
2. W gazecie powinno uwzględnić się wszystkie formy dziennikarskie : wywiad, artykuł
problemowy, felieton, interwencja, reportaż, informacja i rozrywka (krzyżówka , dowcip).
Ilość zdjęć nie może przekroczyć jedne j czwarte j całego wydawnictwa. Uwaga! W gazecie
mogą być zamieszczone tylko artykuły własne !
3. Problematyka poruszana w dodatku ekologicznym mus i dotyczyć ochrony środowiska ze
szczególnym zwróceniem uwagi na problemy i piękno Jury Krakowsko-Częstochowskie j lub
własnego regionu.
Termin składania gazet
Prace w wersji papierowej na leży nadsyłać do 15 grudnia 2021 roku do redakcji „Ga zety
Częstochowskie j”: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa , tel. 34 366-37-11, do siedziby
częstochowskie go oddziału LOP przy ul. Worcella 22 lub Zespołu Szkół Samochodowych
przy ul. Św. Augustyna 3/7.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2022 roku (laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
Kategorie konkursu
I – szkoły podstawowe klasy I-III
II – szkoły podstawowe klasy IV – VIII
III – szkoły ponadpodstawowe
Nagrody
Jury przyzna wartościowe nagrody w każde j kategorii wiekowej. Nagradza ne będą
poszczególne gazety, nie skład zespołu. Laureaci i opiekunowie merytoryczni otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Najciekawsze artykuły zostaną zamieszczone na łamach „Ga zety
Częstochowskiej”. Mile widziane, aby redaktorzy gazet należeli do Szkolnych Kół LOP.
Zapraszamy!
KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO
NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM – PRZYRODA MOJEGO REGIONU”
Szkoła:
Adres szkoły:
Telefon:
e-mail:
Imię i nazwisko ucznia/ów:
Nauczyciel przygotowujący ucznia/ów do konkursu:
Tytuł gazety
1.
2.
3.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca konkursowa stworzona została przeze mnie (przez mojego podopiecznego) samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na rzecz organizatorów na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności do jego wykorzystywania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac podczas wystawy. Wyłączone jest natomiast jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie dzieła przez organizatorów.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie, Gazety Częstochowskiej oraz ZO LOP w Częstochowie.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:
1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i realizacji Powiatowego Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w organizowanym konkursie.
……………………………
Podpis osoby pełnoletniej lub /rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.