Miasto ponowie rozpatruje wniosek Włodar Trade o zwiększenie produkcji


15 stycznia 2019 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wznowił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Włodar Trade z Częstochowy dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zrealizowanego przedsięwzięcia w postaci instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych, pod nazwą: „Modernizacja istniejącej linii technologicznej w zakresie wymiany pakowaczki turbinowej o wydajności 12,5 t/h na pakowaczkę o wydajności 20 t/h w zakładzie zlokalizowanym w Częstochowie ul. Gminna 42”, planowanego w Częstochowie, przy ulicy Gminnej 42, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 675/4, 675/5, 773/9, 773/11, 773/15 obręb 428 (Grabówka). Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ma wydać Prezydent Miasta Częstochowy. Aktualnie czeka on na opinie w tej sprawie od: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (art. 78 ww. ustawy) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Włodar Trade sp. j. to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mieszanek cementowych i workowaniem cementu. Firma położona jest w domkowej dzielnicy Częstochowy w Grabówce. Mieszkańcy od wielu lat odczuwają uciążliwość jej funkcjonowania i walczą o zniwelowanie tych codziennych niedogodności. Jak mówią: „Włodar nie daje im żyć w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa”. Skarżą się na dokuczliwości typu: nadmierny hałas w dzień i w nocy, zapylanie cementem oraz bardzo wzmożony ruch samochodów ciężarowych. Nie godzą się z takimi utrudnieniami. Piszą wnioski i petycje do władz miasta, poparte setkami podpisów. Przedkładają dokumenty, ale to jak grochem o ścianę. Miasto nie podejmuje działań, które mogłyby służyć mieszkańcom. Nie buduje drogi, aby zniwelować hałas samochodów ciężarowych, nie reaguje na liczne petycje mieszkańców.
Postępowanie – jak informuje wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta Częstochowy w sprawie wydania decyzji dla Włodar Trade zostało wszczęte na wniosek złożony 4 października 2017 r. przez Bożenę Szleper – pełnomocnika spółki Włodar Trade Wiesław Włodarczyk spółka jawna, z siedzibą przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie. Aktualne postępowanie jest zatem kontynuacją wcześniej złożonego wniosku. Należy przy tym wskazać, że od dnia 8 sierpnia 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r. postępowanie to z urzędu było zawieszone – informuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
W 2017 roku przeciwko rozbudowie linii technologicznej w firmie Włodar Trade mocno protestowali mieszkańcy dzielnicy Grabówka. Przeciwna była także Rada Dzielnicy, która swą opinię przedłożyła do Urzędu Miasta Częstochowy. Ponadto w naszej gazecie ukazał się artykuł informujący o zamiarach firmy. Opierając się na posiadanej dokumentacji instytucji kontrolnych i magistratu oraz na rozmowach z mieszkańcami przedstawiliśmy w nim negatywny odbiór społeczności lokalnej na temat projektu rozwoju Włodar Trade, opisaliśmy obawy i opinie mieszkańców, którzy o lat skarżą się na uciążliwość funkcjonowania tej firmy i walczą o poprawę jakości swojego codziennego życia.
Nasz artykuł stał się kanwą do złożenia przez Włodar Trade sądowego pozwu o naruszenie dóbr osobistych przeciwko naszej Redakcji i dziennikarce piszącej artykuł. Podobny wniosek właściciele firmy złożyli przeciwko jednemu z mieszkańców. Sąd uznał, że w jednym przypadku nie udowodniliśmy naszej tezy, dotyczyło to informacji o „ograniczaniu, a nawet wstrzymywaniu produkcji przez firmę podczas kontroli” i nakazał nam zamieszczenie przeprosin firmy. Sprawa jest teraz w Sądzie Apelacyjnym.
Tuż po zakończeniu procesu w I Instancji Sądu, 15 stycznia 2019 roku, na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy ukazała się informacja o ponownym wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego dla Włodar Trade, polegającego na montażu instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych. Mieszkańcy, korzystając ze swojego prawa, wystosowali do prezydenta Częstochowy pisma ze swym sprzeciwem wobec tej inwestycji. Pod wspólną petycją podpisało się blisko 130 osób. Trzeba podkreślić, że i tym razem mieszkańców poparła Rada Dzielnicy. Jak informuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, kopie pism mieszkańców Częstochowy zostały przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, z prośbą o ewentualne ich uwzględnienie przy wydawaniu przez te organy opinii i uzgodnień. Pismo z informacją o tym przesłano także do Rady Dzielnicy.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa podkreśla, że przepisy prawa ściśle określają tok prowadzonego postępowania administracyjnego i wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi dopiero po zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie nadmieniamy, że 10 stycznia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie wydało postanowienie, w którym zobowiązano Prezydenta Miasta Częstochowy do załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2019 roku (postanowienie to zostało wydane w związku z ponagleniem ze strony pełnomocników firmy). Z uwagi jednak na brak m.in. wymaganego uzgodnienia ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, termin wydania decyzji w przedmiotowej sprawie może ulec zmianie – tłumaczy Wydział, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Do Firmy Włodar Trade wysłaliśmy zapytania dotyczą−
ce omawianej sprawy. Czekamy na odpowiedzi.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.