Urząd Miasta Częstochowy: Wycinka 2030 drzew była konieczna


 Stowarzyszenie Architektów Polskich, Częstochowski Alarm Smogowy oraz 129 osób złożyło do Urzędu Miasta Częstochowy petycję wielokrotną w sprawie trwającej wycinki 2030 drzew przy budowie DK-46 oraz 548 drzew przy przebudowie ul. Głównej i Przejazdowej. – Naszą intencją było ograniczenie wycinki tysięcy dużych drzew. Nasze działania miały duże poparcie społeczne – wszystkim Serdecznie Dziękujemy i zapewniamy, że dla nas absolutnie nie kończy to całej sprawy. Niestety, odpowiedź miasta jest bardzo niezadowalająca – mówią przedstawiciele organizacji zgłaszających petycję.

 

,,Trudno uwierzyć, ale taka odpowiedź przyszła po trzech miesiącach oczekiwania. W tym czasie nie czekaliśmy z założonymi rękami – zebrane odpowiedzi na zapytania, które wysłaliśmy do różnych wydziałów i instytucji (w tym również do innych miast), pozwoliły zdiagnozować niemały problem, w którym brak koordynacji działań urzędników to zaledwie wierzchołek góry problemów, jakie trzeba rozwiązać, jeśli chcemy mówić o prawdziwej polityce dotyczącej zieleni w naszym mieście. Materiały pokazujące czarno na białym jak niestety funkcjonują częstochowskie urzędy, a przede wszystkim przykłady dobrych praktyk jak działać powinny, będziemy chcieli przedstawić na spotkaniu, które zorganizujemy już wkrótce. Wspólnie pomóżmy Częstochowie nadgonić stracony czas w walce o lepsze jutro! – napisali do Redakcji ,,Gazety Częstochowskiej” .

 

Odpowiedź włodarzy Częstochowy

Częstochowa, 25.04.2022
NA.152.1.2.2022

W odpowiedzi na petycję wielokrotną w sprawie ograniczenia trwającej wycinki 2030 szt. drzew w związku z realizowaną budową nowego odcinka drogi DK-46 oraz 548 szt. drzew przy przebudowie ul. Głównej i Przejazdowej wyjaśniam, że w ramach prowadzonych inwestycji na terenie miasta zachodzi konieczność usunięcia drzew kolidujących z projektem inwestycji.
Na wcześniejszym etapie, przed realizacją inwestycji, projekty przygotowywane są przez firmy zewnętrzne wybrane w drodze przetargu oraz weryfikowane przez Zespół Uzgodnień Projektowych pod kątem niezbędnych i koniecznych rozwiązań. W skład powyższego zespołu wchodzą przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta posiadający niezbędne kwalifikacje. W zakresie zieleni priorytetem jest przesadzanie drzew i krzewów, a w sytuacjach konieczności wycinki, maksymalizacja nasadzeń zamiennych.
Jednakże w czasie realizacji inwestycji niejednokrotnie występują sytuacje, przeważnie z uwagi na rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym instalacji podziemnych w terenie, a uwzględnionych w posiadanej dokumentacji, w których brak jest możliwości wykonania przesadzeń i zachodzi jednak konieczność usunięcia drzew. Jednocześnie zaznaczam, że podobne sytuacje zachodzą również w drugim przypadku gdy drzewa zakwalifikowane są do usunięcia, a weryfikacja w terenie daje możliwość pozostawienia ich w miejscu wzrostu.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na realizację inwestycji w ramach tzw. specustawy drogowej. Zadanie związane z budową nowego odcinka drogi DK-46, realizowane jest w oparciu o decyzję nr 10/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.07.2021 znak IFXIII.7820.89.2020 i decyzję nr 11/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.07.2021 znak IFXIII.7820.2.2021. Wyjaśniam jednocześnie, że w sytuacjach usuwania drzew poza wymienioną wyżej specustawą, koniecznym jest uzyskanie stosownego zezwolenia od Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach lub inny organ po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.
W prowadzonym postępowaniu administracyjnym właściwy organ dokonuje między innym oględzin w terenie oraz na ich podstawie i zebranej dokumentacji weryfikuje konieczność usunięcia wnioskowanych drzew.
Pragnę zaznaczyć także, że prowadzone są systematycznie przeglądy drzew pod względem zdrowotnym oraz zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, o co również wnoszą mieszkańcy miasta. Zakwalifikowane podczas przeglądów drzewa do usunięcia, również wymagają od organu właściwego, stosownej decyzji na wycinkę wraz z określeniem w niej kompensacji przyrodniczej.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018,
poz. 870) ogłoszenie sposobu załatwienia petycji wielokrotnej następuje poprzez publikacje
na stronie internetowej tj. w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta.
(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

 

O sprawie totalnej wycinki drzew przy ul. Pułaskiego w Częstochowie już pisaliśmy:

 

Kolejna, masowa wycinka drzew w Częstochowie, tym razem przy ul. Pułaskiego, przeważyła szalę. Sprawa trafiła do prokuratury

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.