Konkurs fotograficzny dla rolników


KRUS zaprasza rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym ,,Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”.
           Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, rolników oraz domowników żyjących w gospodarstwie rolnym, obejmujących zakres działania OR KRUS w Częstochowie.

 

 

Główną ideą akcji prewencyjnej jest promowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Dyrektor Piotr Dobosz, poprzez aktywne podejmowanie kolejnych działań prewencyjnych w formie Konkusu Fotograficznego zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z pracą rolniczą oraz zachęca do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na możliwości kreatywnego i bezpiecznego spędzania wakacji z dziećmi w gospodarstwie rolnym, zacieśniania rodzinnych więzi i odnajdywanie pasji w trudach codziennych obowiązków.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w dobrej rozdzielczości i jakości, obrazującego w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie, a zarazem pomysłowo spędzać czas w gospodarstwie rolnym podczas wakacji.

 

Kreatywny Rolniku, jeśli lubisz ciekawe wyzwania:

 1. Pokaż dziecku jak można spędzać wakacje w gospodarstwie,
 2. zrób oryginalne i twórcze zdjęcie,
 3. wyślij do nas…
 4. …i wygraj atrakcyjne nagrody!

Na zgłoszenia czekamy do 04 września 2020 r.

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje:

Roksana Kmiecik: roksana.kmiecik@krus.gov.pl; 34 378 85 19.

1. Regulamin Konkursu

 • 2
  Organizator konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– Oddział Regionalny w Częstochowie ul. Korczaka 5.

 

 • 3
  Zasady Konkursu
 1. Informacje o konkursie dostępne są w siedzibie OR KRUS w Częstochowie
  oraz w podległych Placówkach Terenowych.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie – rolnicy oraz domownicy żyjący
  w gospodarstwie rolnym z terenu działania OR KRUS w Częstochowie.
 3. Konkurs trwa od 22.06.2020 r. do 04.09.2020 r.
 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w dobrej rozdzielczości i jakości pozwalającej na odczyt i ocenę, obrazującego w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas w gospodarstwie rolnym podczas wakacji.
 5. Wykonane zdjęcie, zapisane w formacie .jpg lub .png wraz z opisem (imię i nazwisko autora, data, krótki opis należy przesłać na adres e-mail: kmiecik@krus.gov.pl, w tytule wiadomości wpisać „Wakacyjny Konkurs Fotograficzny”.
 6. Do wiadomości e-mail należy dołączyć skan podpisanego własnoręcznie formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest także dołączenie skanów podpisanych zgód
  na wykorzystanie wizerunku osób i dzieci znajdujących się na zdjęciu
  (załącznik nr 2 i 3).
 7. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów powołana zgodnie z zał. Nr 1 do Komunikatu nr 10 z dn. 16.06.2020 r. Dyrektora OR KRUS
  w Częstochowie w sprawie powołania Komisji Konkursowych Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie do realizacji działań prewencyjnych wyłoni 3 zwycięzców.
 8. Postanowienia i werdykty Komisji są ostateczne.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi po dniu 15 września 2020 r., a laureaci o zwycięstwie
  i sposobie odbioru nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 • 4
  Nagrody
 1. Nagrody w Konkursie:

I miejsce: Podkaszarka elektryczna i planszowa gra rodzinna (nagrody o łącznej wartości 400 zł)

II miejsce: Zestaw narzędzi i planszowa gra rodzinna (nagrody o łącznej wartości
300 zł)

III miejsce: Nożyce do gałęzi i planszowa gra rodzinna (nagrody o łącznej wartości 200 zł)

 • 5
  Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  • Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie
   przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59
   3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (e-mail) – iod@krus.gov.pl.
  • Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z art. 63 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników, tj. prowadzenia działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, np. organizowania konkursów, szkoleń, pokazów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a
   i lit. h ww. rozporządzenia.
  • Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz KRUS.
  • Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez Kasę działalności prewencyjnej na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.
  • Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez uczestnika konkursu jest dobrowolne i pomocne
   do prowadzenia działalności prewencyjnej.
  • Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także przetwarzane w celach statystycznych.
 3. Organizator nie zwraca dostarczonych prac konkursowych. Z chwila zgłoszenia danej fotografii do konkursu, na Organizatora, tj. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy, nieograniczone czasowo
  i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy
  na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego
  lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzenia do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.
 4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
  z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.
 5. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
  1. Każda osoba, widoczna na fotografii także musi podpisać zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku,

5.2. Jeśli widoczna osoba jest niepełnoletnia zgodę musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.

 1. Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS
  w Częstochowie, ul. Korczaka 5.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *