PO SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY / APEL SPOŁECZNOŚCI FUNDACJI OCZAMI BRATA


MIASTO CZĘSTOCHOWA NIE URUCHOMI OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU RODZINNEGO DOMU POMOCY. NADAL NIE ZAPADŁA DECYZJA KIERUNKOWA, CZY DOM JEST DLA MIASTA POTRZEBNY. MIASTO NIE ZDĄŻY DO KOŃCA ROKU Z PROCEDURAMI. – czytamy w apelu Fundacji Oczami Brata.

APEL SPOŁECZNOŚCI FUNDACJI OCZAMI BRATA

MIASTO CZĘSTOCHOWA NIE URUCHOMI OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU RODZINNEGO DOMU POMOCY. NADAL NIE ZAPADŁA DECYZJA KIERUNKOWA, CZY DOM JEST DLA MIASTA POTRZEBNY. MIASTO NIE ZDĄŻY DO KOŃCA ROKU Z PROCEDURAMI.

Szanowny Panie Prezydencie Krzysztofie Matyjaszczyku, mimo wszystko, mimo opieszałości Urzędu Miasta nadal mam nadzieję że niedawno wypowiedziane słowa podczas uroczystego otwarcia Dom Oczami Brata, już niedługo jednak staną się faktem. Złożyłem na Pana ręce wniosek (datowany na 25 sierpnia 2023 roku) o utworzenie jakże potrzebnego Rodzinnego Domu Pomocy w Częstochowie w Domu Oczami Brata.

Dziś, tj. w czwartek 14 grudnia 2024 roku, w naszym mieście odbywa się Sesja Rady Miasta, podczas której nastąpi głosowanie w sprawie budżetu Miasta Częstochowy na kolejny rok. Przedstawi Pan Radnym działania, które warto realizować w 2024 roku. Przykro mi, że do tego czasu nasza społeczność nie otrzymała zgody na utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy. Chociaż środki zostały w budżecie zabezpieczone, jak co roku (w nadmiarze).

Jednak nawet w przypadku przegłosowania budżetu, to nie ma szans, aby Rodzinny Dom Pomocy zaczął działać od 1 stycznia 2024 roku. Nie zdąży Pan z kwestiami formalnymi. A był na to odpowiedni czas.

W imieniu własnym, społeczności Fundacja Oczami Brata, szczególnie w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, naszych wspaniałych podopiecznych i ich rodzin i opiekunów, którzy są mieszkańcami Częstochowy, nadal wierzymy że Miasto Częstochowa zgodnie z Pana obietnicą wesprze to ważne dzieło.

Na Rodzinny Dom Pomocy czeka m.in. babcia dwóch braci z niepełnosprawnością, którym grozi rozdzielenie i umieszczenie ich w różnych domach pomocy społecznej (niekoniecznie w Częstochowie). Na ten Dom czeka też mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną, który mieszka obecnie razem ze swoją schorowaną mamą w domu jeszcze niedawno z zapadającym się dachem… Takich historii są dziesiątki. Zainteresowanych taką formą wsparcia jest ponad 40 osób.

Miasto Częstochowa nie prowadzi takiej formy wsparcia dla swoich mieszkańców, a zasługują oni na taką pomoc.

Panie Prezydencie, zróbmy pilotaż, udowodnię że to ma sens. Bądźmy jedną z nielicznych gmin w Polsce, w której wprowadzi Pan taką usługę. Wyszedłem z inicjatywą współpracy. Możemy stworzyć 8 miejsc takiego całodobowego pobytu. Budynek stoi, jest świetnie wyposażony, spełniamy warunki rozporządzenia, potrzebujemy tylko odrobinę dobrej woli.

Rozumiem, że potrzeby mieszkańców miasta są ogromne. Wychodzę naprzeciw tym potrzebom. Zbudowaliśmy Dom za 8 mln złotych. Otrzymaliśmy na ten cel 0 zł od Miasta Częstochowy.Prosiłem Pana o zgodę na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy, co Miasto w 2024 roku może kosztować ok. 150 tys. złotych. Przedstawiłem kalkulacje. Otaczam się gronem specjalistów. Spotkajmy się i rozmawiajmy. Działajmy razem.

Zgodnie z tym co zaznaczył Pan podczas otwarcia Domu Oczami Brata 19 maja 2023 roku: “Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować jeszcze przy innych projektach, a wszystko po to, żeby osoby, które tego potrzebują, mogły czuć się w Częstochowie zaopiekowane”.

Panie Prezydencie, dziś te osoby nie czują się zaopiekowane, ze względu na brak Pana decyzji.

Z poważaniem,
Paweł Bilski
Fundator i Prezes Zarządu
Fundacji Oczami Brata

Link do oficjalnie cytowanej wypowiedzi Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka:
https://www.czestochowa.pl/na-blesznie-otwarto-dom-oczami-brata?fbclid=IwAR0iG2Vf7WYNIz8lwPx5P6hsciNfr9vwlXWstvfFloAXmbSqSwEd1o0qSsc

FILM TŁUMACZĄCY PROTEST:

KALENDARIUM ZDARZEŃ

1.      Złożenie projektu budowlanego oraz wniosku o pozwolenie na budowę – 2.09.2019 r.
2.      Otrzymanie pozwolenia na budowę – 30.10.2019 r.
3.      Wmurowanie aktu erekcyjnego – 21.08.2020 r.
4.      Otwarcie Domu Oczami Brata – 19.05.2023 r.
5.      Spotkanie Prezesa Zarządu Pawła Bilskiego z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem ws. prośby adresowanej do Prezydenta Miasta
o utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy – 13.06.2023 r.
6.      Spotkanie z Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz z pracownikami ws. Rodzinnego Domu Pomocy – 21.07.2023 r.
7.      Pierwsza wizyta Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz
z pracownikami w Domu Oczami Brata dotycząca możliwości i infrastruktury koniecznej do utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy – 24.10.2023 r.
8.      Druga wizyta pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
w Domu Oczami Brata dotycząca spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu dotyczącym Rodzinnych Domów Pomocy – 17.11.2023 r.
9.      Do dziś (14.12.2023 r.) brak decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy.
OCZEKIWANIA SPOŁECZNOŚCI FUNDACJI OCZAMI BRATA

1.      Niezwłocznie, najpóźniej do 20.12.2023 r., podjęcie pozytywnej decyzji dotyczącej utworzenia w Częstochowie pierwszego Rodzinnego Domu Pomocy.
2.      Niezwłocznie, najpóźniej do 20.12.2023 r., ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy lub pozakonkursową realizację zadania.
3.      Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia usługi od 1.02.2024 r., tj. doprowadzenie do wprowadzenia się mieszkańców do Rodzinnego Domu Pomocy.
4.      Niezwłocznie, najpóźniej do 20.12.2023 r., uruchomienie procedur w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, związanych z przyjmowaniem wniosków o przyznanie usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo w Rodzinnym Domu Pomocy.
5.    Przeproszenie społeczności Fundacji Oczami Brata, najpóźniej do dnia 20.12.2023 r.,
za opieszałość w podejmowaniu decyzji dotyczącej Rodzinnego Domu Pomocy.
6.      Wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację po stronie Urzędu Miasta Częstochowy.CZYM JEST RODZINNY DOM POMOCY?

opracowano na podstawie Informatora z Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy
na rok 2024, MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej

– to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo
–  dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających
z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w formie usług opiekuńczych i bytowych.
–  rodzinny dom pomocy może prowadzić osoba fizyczna lub podmiot uprawniony (podmiot uprawniony w rozumieniu art. 25 ustawy o pomocy społecznej tj. organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzący działalność w zakresie pomocy społecznej)
– rodzinny dom pomocy działa na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo podmiotem uprawnionym z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia RDP (lub gminą sąsiednią)
– wsparcie przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.):
a. art. 52 ustawy – w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy,
b. art. 36 pkt 2 lit. l ustawy – świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. poz. 719).
– rodzinny dom pomocy świadczy usługi bytowe i opiekuńcze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub najemcą jest:
a. osoba fizyczna prowadząca rodzinny dom pomocy, w którym ta osoba zamieszkuje,
b. podmiot uprawniony – w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez ten podmiot
– osobę wymagającą wsparcia do rodzinnego domu pomocy kieruje kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu (na pobyt okresowy lub stały).
– nadzór nad domem prowadzi kierownik ośrodka, w imieniu i z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przeprowadza kontrolę w rodzinnym domu pomocy co najmniej raz na pół roku.CZY POBYT MIESZKAŃCA W DOMU JEST ODPŁATNY?
TAK,

– pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między gminą a osobą fizyczną albo podmiotem uprawnionym, prowadzącymi rodzinny dom pomocy,
– przy ustalaniu opłaty z tytułu pobytu w rodzinnym domu pomocy stosuje się odpowiednio art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (odpłatność jak w przypadku domów pomocy społecznej, tj. w pierwszej kolejności z dochodu mieszkańca).GMINA PONOSI TYLKO CZĘŚĆ WYDATKÓW!


Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji Oczami Brata
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *