Śladem naszych publikacji


 W marcu otrzymaliśmy list od Mieszkańców Koniecpola z prośbą o interwencję w sprawie drogi powiatowej. Chodziło o ulicę Żeromskiego w Koniecpolu, która jest niebezpieczna dla pieszych i prowadzących auta. ,,Kierowcy nie przestrzegają przepisów, co sprawia, że mieszkańcy ciągle żyją w poczuciu niebezpieczeństwa. W związku z tym za pośrednictwem „Gazety Częstochowskiej” prosimy władne organa, czyli Starostwo Powiatowe w Częstochowie, o jak najszybsze uporządkowanie problemu.’ – napisali mieszkańcy. Dzisiaj publikujemy odpowiedź Starostwa Powiatowego w Częstochowie na nasze pytania. I jak to zwykle bywa, z perspektywy władnych organów sytuacja na drodze nie budzi zbyt wielkich niepokojów.

LIST DO ,,GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ” / Niebezpieczna ulica Żeromskiego w Koniecpolu. Potrzebne progi zwalniające

 

 

Sz. P. Urszula Giżyńska

 Redaktor Naczelny

Gazety Częstochowskiej

 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem prasowym  dot. ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie informuję:

 

Ulica Żeromskiego w Koniecpolu leży w ciągu dróg powiatowych nr 1091 S i nr 1108 S klasy “Z” (zbiorcze). Ulica Żeromskiego na odcinku od torów kolejowych PKP w kierunku Kuźnica Grodziska na odcinku długości 950 m była przebudowana w 2014 roku zgodnie z projektem technicznym.

Ul. Żeromskiego w stanie istniejącym w obszarze zabudowanym spełnia parametry drogi klasy Z.  W obszarze zabudowanym ul. Żeromskiego po przebudowie posiada jezdnię bitumiczną szerokości 6 m oraz chodnik, miejscami obustronny. Ulica Żeromskiego jest oznakowana zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

 

Art. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, że z drogi publicznej zaliczonej na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Z definicji drogi publicznej wynika wprost powszechność jej dostępności, a wszystkie ograniczenia w tej dostępności są wyjątkami od obowiązującego prawa. Brak jest podstaw do wprowadzenia zakazu poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Włoszczowską do m. Radoszewnica.

Stan techniczny obiektu mostowego na rzece Pilica leżącego w ciągu DP 1108 S uzyskał
w przeprowadzonej w 2017 roku okresowej kontroli pięcioletniej (przegląd rozszerzony obiektu mostowego) ocenę 4,57 w skali od 1-5 i nie było wskazań do jakichkolwiek ograniczeń w ruchu drogowym na obiekcie. Natomiast zgodnie z protokołami kontroli okresowej stanu technicznego i wartości użytkowej drogi ul. Żeromskiego posiada dopuszczalne obciążenie 80 kN/oś.

Informacje odnośnie zdarzeń drogowych na dołączonej tabeli poniżej. Wg otrzymanych informacji od 1 stycznia 2020 r. do 13 marca 2021 r. na ww. skrzyżowaniu doszło do 4 kolizji i jednego wypadku.

PZD w Częstochowie nie neguje rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez przebudowę skrzyżowań ul. Żeromskiego z ul. Chrząstowską i ul. Włoszczowską.

Oznakowanie ul. Żeromskiego w Koniecpolu jest prawidłowe i zgodne z zatwierdzoną organizacją ruchu, która została wprowadzona po przebudowie drogi.

Istniejące oznakowanie powinno w skuteczny sposób regulować, ostrzegać i informować kierujących pojazdami o zachowaniu się w ruchu drogowym i dostosowaniu prędkości do sytuacji na drodze. Jednak warunkiem koniecznym dla zachowania bezpieczeństwa jest dyscyplina i przestrzeganie przez kierowców w/w warunku. Natomiast progów zwalniających nie stosuje się na drogach powiatowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami progi zwalniające, co do zasady, powinny być umieszczane na ulicach o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, na których obowiązuje prędkość 20-30 km/h (osiedla, rejony szkół czy przedszkoli, strefach zamieszkania).

Skutecznym sposobem zmniejszenia prędkości na drogach, jest zwiększenie działań organów nadzorujących przestrzeganie przepisów ruchu drogowego tj. Policji i ITD. W związku z tym na ul. Żeromskiego w Koniecpolu zostanie zmierzone natężenie ruchu i średnie prędkości pojazdów. Jeżeli pomiary potwierdzą przekraczanie przez kierowców dozwolonej prędkości, skierowane zostanie pismo do Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie z prośbą o dokonywanie cyklicznych kontroli prędkości. Jeżeli działania te nie przyniosą pożądanych rezultatów organ zarządzający ruchem w porozumieniu z Policją i zarządcą drogi opracuje rozwiązania wymuszające przestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego.

 

W poniższej tabeli przedstawiono zdarzenia drogowe zaistniałe w miejscowości Koniecpol na ul. Żeromskiego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 12 marca 2021 roku. Dane wygenerowano za pomocą systemu analitycznego SEWIK.

 

Data zdarzenia Numer domu Numer drogi Rodzaj zdarzenia Przyczyna GPSx GPSy Liczba wypadków Liczba rannych w zdarzeniu Liczba zabitych w zdarzeniu Liczba kolizji
2020-01-05 05:40:00 55 P1108S Inne Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 19*41’253 50*46’496 0 0 0 1
2020-10-14 18:30:00 198 P1108S Inne Z winy pasażera 19*41’383 50*47’525 0 0 0 1
2021-01-3123:15:00 33 P1108S Najechanie na pieszego Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu winnych okolicznościach 19*41’191 50*46’404 1 0 1 0
2021-02-20 11:46:19 P1108S Zderzenie pojazdów boczne Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 19*41’293 50*46’574 0 0 0 1
2021-02-25 08:10:00 P1108S Zderzenie pojazdów boczne Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 19*41’291 50*46’575 0 0 0 1
Podsumowanie całkowite 1 0 1 4

 

 

Tabela – zdarzenia drogowe

 

W sprawie wypadku drogowego z ofiarą śmiertelną z dnia 31 stycznia 2021 roku Wydział Kryminalny KMP w Częstochowie prowadzi postępowanie przygotowawcze. Funkcjonariusze WRD wykonujący czynności na miejscu tego wypadku, wstępnie uznali winę kierującego pojazdem, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *