Doskonała dydaktyka w UJD


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy zdobył grant w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki z projektu ,,Doskonałość dydaktyczna Uczelni”

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet będzie realizować działania w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. UJD znalazło się na liście projektów rekomendowanych do finansowania z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 923 288,95 zł.

Celem projektu jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej UJD poprzez skoordynowanie podejmowanych już działań wzmacniających jakość kształcenia oraz zaimplementowanie nowych aktywności mających znaczenie dla zarządzania procesem dydaktycznym.

Dobra dydaktyka akademicka wiąże się z budowaniem środowiska wzajemnie uczącego się, które może korzystać z modelowych pracowni dydaktycznych, bazując na wsparciu organizacyjnym ze strony specjalnie powołanych osób i stałym monitorowaniu potrzeb dalszego rozwoju dydaktycznego, uwzględniającego opinie studentów. Dlatego też w ramach działań projektowych zostanie przygotowana oferta organizacji międzywydziałowej i interdyscyplinarnej przestrzeni służącej wzajemnej wymianie doświadczeń i pogłębieniu uważności nauczycieli akademickich nad własną praktyką dydaktyczną.

Źródło UJD

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.