Liceum Medyczne w Wyższej Szkole Zarządzania


12 kwietnia br. w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania przy ul. 1 maja 40 w Częstochowie odbył się Dzień Otwarty  Medycznego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży.

 

Wydarzenie było zaadresowane do uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych. W trakcie Dnia Otwartego uczniowie poznawali od praktycznej strony zawody: ratownika, pielęgniarki, opiekuna medycznego, dietetyka, fizjoterapeuty, higienistki stomatologicznej, rejestratorki medycznej.

Dzień Otwarty był okazją dla młodzieży, aby wejść do sal umiejętności pielęgniarskich, gdzie młodzież podejmowała ciekawe zadania i wyzwania m in.  próba mierzenia ciśnienia, saturacji krwi.

 

W trakcie wydarzenia rozmawialiśmy z kanclerzem WSZ w Częstochowie Maciejem Dziewiątkowskim.

Jak Państwo zachęcacie młodzież do skorzystania z Państwa nowej oferty edukacyjnej?

Zakres przedmiotów będzie obowiązywał jak w Liceum Ogólnokształcącym, poszerzony o przedmioty związane z  medycyną.  Odbywać się będą spotkania ze specjalistami, osobami związanymi z medycyną: lekarzami, fizjoterapeutami, pielęgniarkami, ratownikami, psychologami, dietetykami. Rok temu  utworzyliśmy Liceum Medyczne i mamy m.in. psychologię, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, medycynę, rehabilitację, różne ciekawe rzeczy, gdzie uczeń po ósmej klasie mógłby zdobyć wiedzę. Myślimy aby uczniowie liceum mogli też brać udział w zajęciach na wyższej uczelni z medycyny, bo na pielęgniarstwie jest bardzo dużo wykładów. Zajęcia praktyczne prowadzone są na fantomach, które kosztowały nas 100 000 złotych. Dzieci mogły je zobaczyć w ramach  Dnia Otwartego. 

Współpracujecie z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie, który utworzył kierunek lekarski?

– Nie współpracujemy z żadną państwową uczelnią, aczkolwiek wykładowcy Wyższej Szkoły Zarządzania pracują także w Uniwersytecie. Zalążek pielęgniarstwa na UJD miał swoje korzenie w WSZ, bo jesteśmy pierwszą uczelnią, która uruchomiła pielęgniarstwo w Częstochowie.

Czy w zapisach są ustalone limity osób na poszczególne specjalizacje?

Mamy pewne ograniczenia, aczkolwiek nie będziemy z nich korzystać, bo uważam, że rynek pracy powinien człowieka oceniać, a nie jaką szkołę, czy kierunek studiów  człowiek skończył.

Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane?

Oczywiście. We wrześniu powinna już być w budynku winda i inne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Nie będę ukrywał, że problemy związane z różnymi rodzajami niepełnosprawności rozwiązujemy na bieżąco.

 

Foto: Dawid Gątkowski

Dawid Gątkowski/ RED

Foto: Liceum Medyczne

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2023/2024.

Klasa IA – biol – chem – ang   ———- limit uczniów 25 / drugi język niemiecki

Klasa IB – pol – biol – ang ———- limit uczniów 25 / drugi język niemiecki

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: biologia, chemia, polski, angielski

W ramach dodatkowych zajęć będą odbywały się spotkania z przedstawicielami zawodów medycznych oraz uczniowie będą poznawali podstawy opieki pielęgniarskiej.

Naukę w tych klasach polecamy zainteresowanym uczniom, którzy jako absolwenci mogą   w przyszłości studiować medycynę, farmację, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologię, fizjoterapię, dietetykę, biotechnologię, inżynierię bezpieczeństwa, kryminalistykę, ochronę środowiska, zarządzanie w służbach społecznych, praca socjalna, dziennikarstwo, psychologię, pedagogikę, filologię, itp.

Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego oraz matematyki bez względu na wybór klasy oraz z biologii  i chemii.

Punktacja za poszczególne oceny:

  • celujący  – 18 pkt
  • bardzo dobry – 17 pkt
  • dobry – 14 pkt
  • dostateczny – 8 pkt
  • dopuszczający – 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
–    języka polskiego,
–    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
–    języka obcego nowożytnego.

Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

Do klas pierwszych Medycznego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

Obowiązują następujące terminy:

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

  • od 15 maja – 19 czerwca 2023 r.  do godz. 15:00

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

  • od 23 czerwca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

  • 18 lipca 2023 r.

Termin złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

  • od 18 lipca 2023 r. – 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  • 26 lipca 2023r do godz. 14:00

Termin uzupełniającej rekrutacji:

– składanie wniosków od 27 lipca 2023 r. – 1 sierpnia 2023 r.

– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 16 sierpnia 2023 r.

Tel.: 34 368 06 08

e-mail: kontakt@liceummedyczne.edu.pl

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć następujące dokumenty:

– podanie (druk do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej) >> Pobierz
– 2 zdjęcia
– karta zdrowia
– zaświadczenie o egzaminie OKE
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *