Wiceminister Szymon Giżyński podpisał list intencyjny w sprawie rewitalizacji obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego


W Radomiu, 30 czerwca 2023 r.,  podczas II Kongresu Radom Przyszłości, reprezentujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., z siedzibą w Warszawie  – Wiceprezesi Zarządu: Sebastian Dąbski i Mariusz Rusiecki podpisali list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz rewitalizacji, odtworzenia i odbudowy obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego.   Wśród trzech obiektów objętych porozumieniem jest rewitalizacja budynku po dawnej katowni i siedzibie Powiatowego i Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie, wraz z przylegającym placem, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/6, na rzecz tworzonej instytucji: Centrum ,,Pamięć i Tożsamość” w Częstochowie.

 

Strony   porozumienia (jak czytamy w liście intencyjnym) wyrażają wolę nawiązania współpracy, w ramach której podejmą w ramach swoich kompetencji oraz możliwości finansowych i prawnych działania zmierzające do realizacji następujących projektów:

  1. rewitalizacji dawnej Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu, wzniesionej w latach 1923-1927, położonej przy ul. Przemysłowej 9 w Radomiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 27/5, 27/6, 27/8, 27/10, w obrębie 0080 Żakowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomiu prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00112306/7, mającej na celu stworzenie wielofunkcyjnego centrum kulturalno-edukacyjnego (ekspozycja stała i wystawy czasowe, sale konferencyjne, część komercyjna, tereny zielone itp.). Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Główny budynek dawnej Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9 maja 2023 r. wpisującej obiekt do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1752;
  2. odtworzenie dzieła pn. „Panorama Siedmiogrodzka” namalowanego pod kierunkiem Jana Styki, a także budowa centrum ekspozycyjnego w Tarnowie, w którym odtworzone dzieło będzie udostępniane zwiedzającym;
  3. rewitalizacja budynku po dawnej katowni i siedzibie Powiatowego i Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/6, na działce 1/4 (obręb: 151); (najbliższe otoczenie ww. budynku – dziedziniec między skrzydłem budynku, ograniczony od wschodu granicą geodezyjną działki nr 1/4), na rzecz tworzonej instytucji: Centrum Pamięć i Wolność w Częstochowie. Budynek w Częstochowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/6 jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie Decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.07.2018 r. wpisującej obiekt do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem rejestru: A/504/2018.

Forum Radom to projekt, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Historia Polski i Trójmorza u progu nowoczesności to ważna – choć zbyt często zapominana – składowa historii całej cywilizacji zachodniej. Tradycja republikańska może i powinna być inspiracją dla budowania europejskiej jedności również dzisiaj. Radom zyska miejsce, które powinno być magnesem dla wszystkich zainteresowanych historią największego politycznego sukcesu Polski, którym była Rzeczpospolita Obojga Narodów – podkreśla Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (cytat z https://arp.pl/)

 

Wreszcie katownia UB i NKWD w Częstochowie, przy ul. Popiełuszki, gdzie maltretowano żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych, będzie godnym, pełnym szacunku dla Polskich Bohaterów miejscem pamięci narodowej i patriotycznej. Wiceminister Szymon Giżyński z determinacją realizuje ideę oddania czci Polskim Bohaterom.

Warto tu jeszcze dodać, iż o wpisanie budynku do rejestru zabytków zabiegł już wiele lat temu senator  Artur Warzochy, budynek został wpisany do rejestru w 2018 roku. 

 

Podziel się:

11 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *