DOKTOR HONORIS CAUSA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


31 maja 2019 roku władze Politechniki Częstochowskiej uroczyście wręczyły tytuł doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Ryszardowi Knosali.

UROCZYSTOŚĆ odbędzie się

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.
Profesor Ryszard Knosala urodził się 8 sierpnia 1949 r. w Opolu. W roku 1974 został absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1981 roku, nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nadała Mu w 1989 roku Der Wissenschaftliche Rat der Technischen Universität Dresden. W roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych, a w kwietniu 2015 roku Senat Politechniki Opolskiej uhonorował Go godnością doktora honoris causa.
Tematyka Jego badań naukowych w okresie przed habilitacją była związana z metodologią projektowania i podstawami konstrukcji maszyn. Był pionierem badań w Polsce w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, z czego się doktoryzował. Jego praca habilitacyjna kończyła ten okres i rozpoczynała jednocześnie badania w obszarze inżynierii produkcji. Były to pierwsze prace naukowe w Polsce z tego obszaru badań. W ostatnich latach konsekwentnie i z dużym sukcesem rozwija podstawy naukowe innowacji.
Od 2005 roku profesor Ryszard Knosala pełnił funkcje publiczne, najpierw jako poseł na Sejm RP V kadencji, a następnie jako senator RP VII i VIII kadencji. W latach 2005–2007 był członkiem Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i jednocześnie wiceprzewodniczącym Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2007 roku jest członkiem Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP VIII kadencji. Pełni On także wiele funkcji z wyboru społeczności akademickiej. Sekretarz Komitetu Badań Naukowych powołał Go w 1998 roku do składu Sekcji Technologii i Automatyzacji Maszyn i Produkcji, a następnie powierzył funkcję przewodniczącego tej Sekcji. W roku 1999 profesor Ryszard Knosala powołał do życia Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, którego jest prezesem. Z Jego inicjatywy powstał w 2009 roku Komitet Inżynierii Produkcji PAN, którego jest przewodniczącym trzecią kadencję. W latach 2013 – 2016 był członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Zainicjował także powstanie ogólnopolskiego klastra „Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji”, którego Radzie przewodniczy. W roku 2016 z Jego inicjatywy powstało Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, które powierzyło Mu funkcję prezesa, a w ostatnim okresie ustanowił Fundację „Kuźnia Kreatywności profesora Ryszarda Knosali”. Kolejna Jego zrealizowana inicjatywa, to cykl 22 podręczników akademickich dla kierunku nauczania zarządzanie i inżynieria produkcji, wydanych przez PWE. Jest to unikalne przedsięwzięcie w skali nie tylko Polski. Obecnie redaguje naukowo pierwszy w Europie cykl 11 książek „Nauka i Praktyka Innowacji”. Profesor Ryszard Knosala jest autorem lub współautorem 25 książek, podręczników i skryptów akademickich oraz blisko 500 artykułów naukowych. Godnym podkreślenia jest dzieło, które powstało z Jego inicjatywy i pod Jego redakcją naukową „Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy”. Jest twórcą oryginalnej metody wspomagania podejmowania decyzji przedstawionej w książce „Bewerten technischer Systeme”, wydanej przez Springer Verlag, Berlin 1997. Założył czasopisma naukowe: „Management and Production Engineering Review” i „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.
Profesor Ryszard Knosala jest twórcą znanej w całym kraju opolskiej szkoły naukowej inżynierii produkcji. Kierował 244 pracami dyplomowymi magisterskimi i 144 pracami inżynierskimi. Był promotorem w 22 zakończonych przewodach doktorskich (jeden z doktorów uzyskał tytuł naukowy profesora, a 6 stopnie doktora habilitowanego). Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego 38 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym znanych cykli konferencyjnych: Computer Integrated Manufacturing, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie oraz Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Organizował również 22 polsko-niemieckie kolokwia naukowe. Brał udział w pracach komitetów naukowych i programowych około 170 konferencji krajowych i zagranicznych, a także obejmował patronatem honorowym 10 konferencji międzynarodowych.
Profesor Ryszard Knosala za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem za Długoletnią Służbę I stopnia (2014), Odznaką Honorową Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości” (2011). Otrzymał także tytuły: Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia (1997) oraz Honorowego Obywatela Miasta Nysy (2003).

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code