Godne życie w Polsce – zmiana jest możliwa


Rozmowa z doktorem Ryszardem Majerem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu RP z terenu powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego myszkowskiego.

Dlaczego zdecydował się Pan na ubieganie się mandat senatora?
– Od wielu już lat jestem samorządowcem, przypomnę tylko, że jako wiceprzewodniczący Semiku Województwa Śląskiego przewodniczyłem Komisji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządowych, byłem radnym miasta Częstochowy, obecnie przewodniczę Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Śląskiego. Cenie sobie dotychczasową działalność, bo w wielu przypadkach mogłem pomóc moim wyborcom. Jednak praca w samorządzie ma swoje ograniczenia, by realnie podnieść jakość życia mieszkańców naszych terenów trzeba w krótkim czasie zmienić prawo, tak by sprzyjało obywatelowi a nie było przeciwko niemu.

Z dotychczasowej działalności publicznej jest Pan znany jako społeczny rzecznik praw osób starszych?
– Jestem doktorem nauk społecznych, pracuję w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Od wielu lat zajmuję się problematyką starzenia się społeczności lokalnych, w tym roku np. opublikowałem książkę „Starość w podczęstochowskiej wsi. Uwarunkowania – jakość życia – sieć wsparcia.”, w której zawarłem rekomendacje zmian mogących poprawić los seniorów ze wsi i małych miast. Działalność społeczna jest naturalnym rozwinięciem zainteresowań naukowych i samorządowych. Od 2011 jestem Społecznym Rzecznikiem Praw Osób Starszych, podejmuję interwencje w obronie godnego życia osób starszych, interweniowałem m.in. w sprawie właściwej ochrony zdrowia, pomocy społecznej, obniżenia cen leków, ochrony starszych przed nieuczciwymi sprzedawcami. To działanie daje mi ogromną wiedzę o deficytach i słabościach krajowych regulacji prawnych.

Był Pan również współautorem pierwszego w Częstochowie programu wsparcia seniorów?
– Rzeczywiście będąc zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy przygotowałem pierwszy w Częstochowie taki program, ale oczywiście nie tylko: przywróciłem m.in. opiekę medyczną w częstochowskich przedszkolach, zwiększyłem liczbę usług rehabilitacyjnych dla osób starszych na terenie Częstochowy. Wreszcie negocjowałem jeden z pierwszych w kraju układów ponadzakładowych dla pracowników pomocy społecznej. Obecnie na forum sejmiku zabiegam o wojewódzki program wsparcia seniorów umożliwiający dofinansowanie do działań w środowiskach wiejskich.

Zabiegał Pan również o zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie Koniecpola
– Tak jako przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia budowałem lobby do zmiany sytuacji na rynku pracy w tym najtrudniejszym w naszym regionie terenie. Także – z powodzeniem – mediowałem w licznych konfliktach miedzy pracodawcami a pracownikami.

Priorytety w pracy senatorskiej?
– Jako senator będę zabiegał o stanowienie takiego prawa, by skutecznie chroniło wszystkich, bez względu na zasobność portfela. Wierzę, że godne życie w Polsce jest możliwe. Zapisy programowe Prawa i Sprawiedliwości powinny być jak najszybciej zrealizowane. Stawiam na nowe programy aktywizujące osoby bez pracy oraz dające miejsca pracy ludziom młodym szczególnie w na wsi i małych miasteczkach m.in. przez: aktywizację i szkolenia dla osób po 45 roku życia, preferencyjne warunki zatrudnienia dla osób w wieku przedemerytalnym oraz inwestycje i godne warunki pracy i płacy dla wszystkich zatrudnionych. Będę zabiegał także o utworzenie Uniwersytetu Częstochowskiego i odbudowę województwa częstochowskiego. Wiele jest do zrobienia w ochronie zdrowia, potrzebne są inwestycje, które unowocześnią lokalne placówki ochrony zdrowia.

W przypadku seniorów?
– Konieczny jest rozwój i poszerzenie dostępności świadczeń zdrowotnych w tym rehabilitacji i geriatrii dla osób starszych, podniesienie jakości usług opiekuńczych, a w przypadku braku możliwości wsparcia w terenie zwiększenie dostępności do całodobowych domów pomocy społecznej. Wreszcie system pomocy społecznej dający oparcie dla najbardziej potrzebujących, poprzez kształcenie pracowników socjalnych musi być nastawiony na potrzeby seniorów i wsparcie materialne całych rodzin.

Zainteresowany jest Pan także rozwojem społeczności lokalnych?
– Budowa kapitału społecznego jest wciąż w naszym kraju bardziej deklaracją niż realnym działaniem, tymczasem stowarzyszenia i podmioty samorządowe należy wspierać poprzez
preferencyjne granty dla małych organizacji m.in. kół parafialnych, kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy zwiększyć rolę Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz tworzyć
programy adresowane do Szkół Wiejskich, młodzieży, Ośrodków Kultury Bibliotek.

Dziękuję za rozmowę

dr Ryszard MAJER kandydat do SENATU z terenu powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego myszkowskiego rekomendowany przez PiS. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, wcześniej, m.in. zastępca prezydenta Częstochowy, Wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez za działalność publiczną. Żona, Jolanta jest lekarzem, dwójka dzieci: Hanna i Rafał.

JULKA KOWALSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *