Jurajski rezerwat przyrody Sokole Góry – powiększony


Obszar chroniony w ramach rezerwatu przyrody Sokole Góry został poszerzony o 7 ha. Zarządzenie RDOŚ w Katowicach w tej sprawie wejdzie na początku czerwca. Ponadto dla rezerwatu utworzona została otulina – strefa ochronna obejmująca przyległe tereny leśne. Jej powierzchnia wynosi prawie 350 ha.

 

Jodłowa Góra ponownie w rezerwacie

Nowa powierzchnia rezerwatu Sokole Góry po powiększeniu wynosi 222,92 ha. Ochroną objęte zostały wydzielenia leśne przylegające do granic rezerwatu, w skład których wchodzi Jodłowa Góra. Tereny te cechują się wysokim stopniem naturalności, ponadto występują tam liczne ostańce i wychodnie skalne porośnięte roślinnością, otoczone starymi – ponad 100-letnimi bukami, jaworami, jodłami i sosnami.

Powiększenie powierzchni „Sokolich Gór” wpłynie na poprawę warunków realizacji celu ochrony obowiązującego w rezerwacie, będzie to możliwe w wyniku poddania pod ochronę rezerwatową fragmentu obszaru leśnego charakteryzującego się zbliżonymi walorami przyrodniczymi jak obecny teren rezerwatu. Poszerzenie rezerwatu o sąsiadujący z nim teren pozwoli na dalszy, niezakłócony przebieg naturalnych procesów przyrodniczychpodkreśla Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za objęciem ochroną rezerwatową tego miejsca jest historyczny zasięg granic rezerwatu. Początkowo, tzn. w latach 1953–1963, teren rezerwatu obejmował 333,27 ha, były to m.in. właśnie drzewostany porastające Jodłową Górę, a także Górę Knieję oraz Kamienne Górki.

Wokół rezerwatu wyznaczono strefę ochronną, tzw. otulinę, której powierzchnia wynosi 347,62 ha. Ta zmiana realizuje wieloletni postulat przyrodników, dzięki czemu rezerwat będzie kompleksowo zabezpieczony przed działaniem, jak i przyszłą możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych na jego obszar.

Szczególne walory krajobrazowe, nietoperze i wychodnie skalne

Nowy akt wydany przez katowicki RDOŚ rozszerza cel ochrony w rezerwacie Sokole Góry. Uwzględniono w nim walory krajobrazowe tego obszaru z uwagi na występujące tu malownicze ostańce skalne oraz punkt widokowy z Sokolej Góry w kierunku m.in. Góry Biakło i Zamku w Olsztynie. Zaktualizowany został również przedmiot ochrony rezerwatu.

Zmieniając zarządzenie, chcieliśmy podkreślić znaczenie rezerwatu jako miejsca wyróżniającego się liczbą oraz wartością obiektów jaskiniowych w województwie śląskim. Obiekty te stanowią siedlisko wielu cennych gatunków zwierząt, m.in. endemicznych podgatunków chrząszczy. Zlokalizowane tu Jaskinia Koralowa, Studnisko i Jaskinia Olsztyńska są miejscem hibernacji 14 gatunków nietoperzy, w tym 5 chronionych prawem Unii Europejskiej, tj.: podkowiec mały, mopek, nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina i nocek duży – mówi Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody i dodaje:Przypominamy, że jaskinie w rezerwacie są nieudostępnione do zwiedzania i należą do największych i najistotniejszych zimowisk nietoperzy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Odniesiono się także do występujących w rezerwacie charakterystycznych wychodni skał wapiennych porośniętych dobrze zachowaną roślinnością naskalną. Siedlisko tych roślin występuje w podtypie cieniolubnym z charakterystycznymi gatunkami paproci oraz mchów, tj. zanokcica skalna, paprotnica krucha czy miechera kędzierzawa.

Sokole Góry jako jurajski rezerwat

Rezerwat przyrody Sokole Góry położony w gminie Olsztyn został utworzony w 1953 r. Nazwa rezerwatu nawiązuje do malowniczych wzniesień i została nadana przez okolicznych mieszkańców od występujących niegdyś na wzgórzach gniazd sokołów. Używana była wtedy również nazwa Góry Sokolskie.

RED

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *