CZĘSTOCHOWA / Ponad 1,4 mln zł na wsparcie zwierząt


Rada Miasta Częstochowy uchwaliła budżet na ochronę zwierząt. Do uchwalenia takiego programu na każdy rok obliguje ustawa. W budżecie Częstochowy na realizację programu przeznaczono tym razem ponad 1,4 mln zł – zdecydowana większość tej sumy to koszt prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gilowej.

Zgodnie z odpowiednim zapisem ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie opieki tym, które są bądź stają się bezdomne, należy do zadań własnych gminy. Na podstawie tej ustawy, do 31 marca każdego roku Rada Miasta zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

18 lutego tego roku radni przyjęli więc odpowiedni program. Wojewoda Śląski – jako organ nadzorczy – rozstrzygnął jednak o jego nieważności. Głównym zarzutem był brak szczegółowego podziału środków na wymienione zadania. Dlatego zmieniono zapisy co do finansowania programu – są one zgodne z podziałem środków na zadania w miejskim budżecie, bez szczegółowego rozbicia ich na poszczególne czynności. Ilość funduszy przeznaczonych na realizację poszczególnych czynności jest bowiem uzależniona od realnych potrzeb i zdarzeń – nie ma możliwości ustalenia ich na etapie przygotowywania oraz przyjmowania programu uchwałą.

Program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną sterylizację bądź kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie opiekunek/opiekunów dla bezdomnych zwierząt czy zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. W programie jest też znakowanie ,,schroniskowych” czworonogów, wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, opieka nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie), a także sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących – mająca ograniczyć ich populację (wraz z ich odpchleniem i odrobaczeniem). W programie oczywiście znalazło się też miejsce na sterylizację/kastrację psów i kotów posiadających właścicieli (przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli).

Na realizację programu w miejskim budżecie zabezpieczono łącznie dokładnie 1 440 500 zł. Z tej kwoty na zadania Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddziału w Częstochowie – w ramach prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – zgodnie z umową dotacji przeznaczono środki w wysokości 1,2 mln zł, a na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 50 tys. zł. Na zakup karmy i domków dla takich kotów – czyli opiekę nad nimi – zapisano fundusze w wysokości 6 tys. zł. Taka sama kwota przeznaczona jest na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym wraz z ich utrzymaniem. Z kolei 178,5 tys. zł zabezpieczono na sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów, które mają właścicieli.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.