Projekt „Dostępność w WSZ w Częstochowie”


– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Joanna Wojtyra podpisała 31 stycznia 2022 r. umowę o dofinansowanie projektu Dostępność w WSZ w Częstochowie” nr POWR.03.05.00-00-A034/21-00.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie w Wyższej Szkole Zarządzania zmian organizacyjnych, wsparcia edukacyjnego i podnoszenie świadomości i kompetencji kadr uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań polegających na likwidacji barier w dostępie do studiów i zapewnieniu dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (studentów oraz kadry administracyjnej, kierowniczej i dydaktycznej).

Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w procedurze konkursowej.

Budżet projektu: 2 081 718,00 zł.

Środki te przeznaczone zostaną na zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Budowa windy, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących, opracowanie materiałów dydaktycznych, czy przeszkolenie personelu z języka migowego ostatecznie przełoży się na funkcjonowanie w uczelni Studenta z niepełnosprawnością. Dlatego Instytucja Ogłaszająca Konkurs wskazała również w Regulaminie konkursu, że pośrednimi odbiorcami, tj. osobami, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, będą wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta Uczelni.

Zaplanowano realizację następujących zadań:

Zadanie 1 – Struktura organizacyjna Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i procedury dostępności
w WSZ,

Zadanie 2 – Technologie wspierające i zakup sprzętu informatycznego,

Zadanie 3 – Szkolenia podnoszące świadomość w zakresie niepełnosprawności dla kadr administracyjnych,kierowniczych i dydaktycznych,

Zadanie 4 – Konferencje, seminaria dotyczące dostępności i wizyty studyjne,

Zadanie 5 – Dostosowania architektoniczne,

Zadanie 6 – Wsparcie edukacyjne

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. –  do 31.10.2023 r.

Kierownikiem projektu została wykładowczyni naszej Uczelni – Pani mgr Kamila Grochowina, posiadająca bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych, podkreśla Pani Rektor.

 

Jest to kolejny już projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie. Nasze  doświadczenie wynika z faktu, iż niemal od początku swego istnienia realizujemy jako uczelnia projekty
o charakterze lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. W ciągu prawie 30-letniej działalności zrealizowaliśmy 40 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Wiele z tych projektów umożliwiło naszym studentom, absolwentom i nauczycielom akademickim podnoszenie swoich kompetencji – twierdzi Rektor Uczelni.

Do chwili obecnej Szkoła realizowała m. in. takie projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, jak:

 „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”

„Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania – efektywne zarządzanie”

„Inżynier – praktyczny zawód”

 „Multimedialny nauczyciel”

 „Nauczyciel praktyczny zawód”

„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

„Europielęgniarka – studia pomostowe”

Uczelnia posiada również doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.

W 2020 roku zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt przy współpracy z University of Applied Sciences
z Kowna pt. „Poprawa procesu komunikacji w instytucjach opieki zdrowotnej (przykład litewski i polski)”. Celem projektu było przeprowadzenie badań z zakresu jakości komunikacji w wybranych placówkach medycznych oraz przygotowanie oceny i wprowadzenie zaleceń usprawniających komunikację w placówkach ochrony zdrowotnej, zarówno między pacjentami a personelem, jak równieżmiędzy pracownikami placówki.

W ramach programu Erasmus+ Uczelnia czynnie współpracuje z Turcją – Ağrı İbrahim Çeçen  University, Czechy; Włochy – UniversitadegliStudi di Perugia; Litwa – University of Applied Sciences.

W obecnej chwili prowadzimy rekrutację zimową na studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo oraz studia podyplomowe,m.in. Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie w oświacie, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacja i terapia osób
 z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Serdecznie zapraszamy  do kontaktu telefonicznego 34 368 3053 !!

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

ul. 1 Maja 40

42-202 Częstochowa

www.wsz.edu.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *