Aby ludziom żyło się lepiej…


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje nieodpłatnie grunty samorządom, na których mogą realizować zadania własne. Udziela też gminom i spółdzielniom mieszkaniowym, w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, środki pieniężne, które umożliwiają realizację inwestycji. Dzięki temu ludziom na terenach wiejskich żyje się lepiej.

Jednym z zadań KOWR, wynikających z art. 24, 43 i 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest nieodpłatne przekazywanie uprawnionym podmiotom nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, które mogą ubiegać się o nieodpłatne przekazanie gruntów przez KOWR na realizację zadań własnych. Od początku działalności KOWR (wcześniej ANR) przekazał nieodpłatnie samorządom 58,8 tys. ha nieruchomości w całym kraju. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. samorządy otrzymały nieodpłatnie 228 ha gruntów, najwięcej na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego i podkarpackiego. Na uzyskanych przez samorządy lokalne terenach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofonie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie.
Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego KOWR. Na otrzymanych gruntach samorządy muszą realizować zadania precyzyjnie określone w umowie z KOWR. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania przez KOWR zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, KOWR może zażądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.
Aby samorządy lokalne mogły skorzystać z nieodpłatnego przekazania gruntów przez KOWR na realizację zadań własnych, muszą spełnić następujące warunki:
1. Posiada
2. aktualny plan zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
3. Określić zadania, z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które KOWR może przekazać nieodpłatnie nieruchomości zgodnie z ustawą;
4. Wystosować pisemny wniosek jednostki samorządowej do właściwego oddziału terenowego KOKWR;
5. Wykorzystać nieruchomość
6. zgodnie z celem, na jaki została przekazana przez KOWR.
Poza nieodpłatnym przekazaniem gruntów Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela samorządom lokalnym wsparcia finansowego. Od 1999 roku kieruje do gmin i spółdzielni mieszkaniowych środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy, która do chwili obecnej przekroczyła kwotę 1 miliarda złotych. W 2018 r. KOWR udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 21 mln zł, z czego 19 mln zł zostało wypłacone gminom i spółdzielniom mieszkaniowym. A w trzech kwartałach 2019 roku wydatki poniesione przez KOWR na bezzwrotną pomoc finansową wyniosły ponad 2,7 mln zł.
Bezzwrotna pomoc finansowa dotyczyła budowy i remontu dróg i chodników, inwestycji w zakresie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, hydrofornie) oraz remontów budynków i lokali, sieci ciepłowniczych i kotłowni.
Najwyższe wypłaty środków bezzwrotnej pomocy finansowej w 2018 r. dotyczyły Oddziałów Terenowych KOWR w Olsztynie – ponad 7 mln zł, Pruszczu Gdańskim – prawie 3,6 mln zł, Wrocławiu – prawie 2,7 mln zł oraz w Szczecinie – 2,2 mln zł.
Wśród beneficjentów bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez KOWR znalazła się Gmina Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie). Najpierw nieodpłatnie otrzymała z Zasobu WRSP działkę, na której znajdują się ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne oraz teren obsługujący wielorodzinne budynki mieszkalne, w których żyją i mieszkają byli pracownicy PGR i ich rodziny. Następnie dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej zrealizowała zadanie inwestycyjne, które obejmowało swoim zakresem wykonanie m.in.: dróg wewnętrznych, chodników i miejsc postojowych z kostki brukowej, sieci kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej, zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż elementów małej architektury (wiat śmietnikowych, ławek, koszy, stojaków na rowery). Realizację tej inwestycji umożliwiła bezzwrotna pomoc finansowa KOWR w wysokości 1,2 mln zł. (fot. 1)

Kolejną inwestycją zrealizowaną na gruntach nieodpłatnie przekazanych przez OT KOWR w Krakowie są działania w gminie Niepołomice w woj. małopolskim. Powstała tam „Wiślana Trasa Rowerowa”, która służy nie tylko turystom, ale również mieszkańcom jako trasa codziennej komunikacji.
Natomiast OT KOWR w Koszalinie uczestniczył w przekazaniu trzech działek w gminie Brzeżno. Wszystkie zostały przejęte z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne. We wsi Chomętowo zbudowano boisko sportowe z trybunami oraz plac zabaw dla dzieci; w Kaszanowie powstało boisko, wiata, centrum aktywności fizycznej, miejsce na ognisko i grilla; w Słonowicach zbudowano altanę oraz powstała plenerowa siłownia i boisko do siatkówki. (fot. 3)
Gmina Wieruszów (woj. łódzkie) otrzymała od OT KOWR w Łodzi dwie działki stanowiące drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, a następnie prawie 100 tys. zł z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na ich remont.
W 2018 r. Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim sfinansował w całości lub części 13 inwestycji na mieniu nieodpłatnie przejętym z Zasobu WRSP. W tym celu udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej m.in. Gminie Ostaszewo na przebudowę dróg mieszkalnych i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie byłego PGR. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 621 tys. zł, z czego 500 tys. zł to kwota bezzwrotnej pomocy finansowej. (fot. 4 i 4a)
W ciągu ostatnich dwóch lat Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie partycypował w kosztach 15 inwestycji realizowanych na terenie 14 gmin województwa zachodniopomorskiego. Przyznane wsparcie dotyczyło przede wszystkim remontów dróg i chodników, budowy nowych parkingów lub kanalizacji deszczowych. Ponad 900 tys. zł, tj. 80% kosztów poniesionych przez gminę na wszystkie inwestycje pokrył w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej OT KOWR w Szczecinie. (fot. 5)
Samorządy lokalne w całym kraju bardzo chętnie korzystają z obu form pomocy, jakie oferuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Twierdzą, że tylko dzięki współpracy z KOWR przeprowadzenie wielu inicjatyw jest możliwe do zrealizowania. Podkreślają również, że dzięki poczynionym inwestycjom ludziom żyje się lepiej, zwłaszcza na terenach popegeerowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code